The European Economic Forum has been organised periodically for several years by the Lodzkie Region. It has become a fixture in the calendar of the most prominent business events in the country.


The Forum is now well-established. It provides a platform for entrepreneurs – mainly small and medium sized companies – to share their experiences. The casual and friendly atmosphere benefits development of common solutions for numerous industries. Thanks to the high numbers of entrepreneurs in attendance, there is an excellent opportunity to make new contacts and find potential clients.


The event covers various business topics. We will be discussing entrepreneurship, logistics, and transport. We will dedicate plenty of time to new technologies, research, and innovations. We will debate social economics and international business expansion.
The European Economic Forum is an open discussion moderated by professionals encouraging engagement and expression of observations and opinions. The meetings are inspiring and motivating.

Information
 • International expansion.
 • Company management and growth.
 • Available financial support.
Inspiration
 • Do you have an idea but don’t know how to carry it out?
 • You’re successful. Would you like to share your secrets?
 • Hear the stories of renowned entrepreneurs.
 • Attend motivational speeches. Be inspired.
Networking
 • Would you like to meet new business partners?
 • Show yourself. Show your ideas.
 • Establish business relations with entrepreneurs, scientists, and local government authorities.
 • Are you looking for B2B meeting space?
Live broadcast available from 2nd - 4th december 2020
invitation
Dear Sir or Madam,

 

The great management pioneer and visionary Peter Drucker once said: “Whenever you see a successful business, someone once made a courageous decision.” I am convinced that the topics we will be covering during the XIII European Economic Forum – Lodzkie 2020 will help you make numerous courageous decisions.

 

Due to the current situation involving the coronavirus pandemic, this year’s Forum will be the first to be held online. I hope that it will not prevent us from constructive discussions, especially as we have planned topic groups covering numerous aspects of the economy, which are crucial to the Lodzkie Region.

 

I hope that the extensive range of topics and the distinguished guests will make the Forum an important and interesting place for sharing opinions and experiences.

 

I hope to see you there….

Grzegorz Schreiber
President of the Lodzkie Region

Until the Forum starts:

program
speakers
dr hab. Arkadiusz Adamczyk
CEO Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Skórzanego
dr hab. Arkadiusz Adamczyk

CEO Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Skórzanego

Doktor habilitowany nauk o polityce, CEO w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Skórzanego. Profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Przewodniczący Rady Naukowej Fundacji Wyszehradzkiej i think tanku Law4growth. Zastępca Przewodniczącego Rady Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Twórca i współtwórca strategii rozwoju jednostek samorządowych województwa łódzkiego.


Habilitated doctor in political science, CEO at the Łukasiewicz Research Network - Institute of Leather Industry. Professor at the Jan Kochanowski University in Kielce. Chairman of the Scientific Council of the Visegrad Foundation and the Law4growth think tank. Deputy Chairman of the Council of the Wacław Felczak Institute of Polish-Hungarian Cooperation. A creator and co-creator of the strategy for the development of local government units in the Łódź Province.

dr hab. Łukasz Arendt
Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie
dr hab. Łukasz Arendt

Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 2016–2019 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Obecnie zasiada w Wojewódzkiej Radzie Rynku Pracy Województwa Mazowieckiego kadencji 2019–2022. Został również wybrany do Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk kadencji 2020–2023. Jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Polityków Społecznych.


Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, ukończył także studia podyplomowe „Zarządzanie badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników badań”. Odbył miesięczne staże badawcze w California State University, University of Nevada, Instytucie Ekonomii i Instytucie Inżynierii Przemysłowej Syberyjskiego Oddziału Rosyjskiej Akademii Nauk w Nowosybirsku. Wielokrotnie uczestniczył w stażach dydaktycznych w ramach programu ERASMUS+ i CEEPUS. Współpracuje z Narodowym Centrum Nauki i Narodową Agencją Wymiany Akademickiej w roli eksperta oceniającego wnioski o finansowanie grantów badawczych.


Brał udział w wielu krajowych i międzynarodowych projektach badawczych realizowanych m.in. w ramach programu PROGRESS oraz na zlecenie Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury, Parlamentu Europejskiego, CEDEFOP-u oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Obecnie kieruje grantem Narodowego Centrum Nauki „Polaryzacja polskiego rynku pracy w kontekście zmiany technologicznej”. Współuczestniczył w budowie systemu prognozowania rynku pracy w Polsce w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej: „Opracowanie zintegrowanego systemu prognostyczno-informacyjnego umożliwiającego prognozowanie zatrudnienia” oraz obecnie realizowanego: „System Prognozowania Polskiego Rynku Pracy”.


Jego zainteresowania badawcze obejmują przede wszystkim problematykę rynku pracy oraz wpływu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych na gospodarkę, w szczególności zmianę technologiczną na rynku pracy i procesy polaryzacji; prognozowanie rynku pracy; wykluczenie cyfrowe; zmiany w systemie edukacji indukowane potrzebami rynku pracy.


Habilitated doctor of economics, Professor at the University of Łódź. In 2016–2019, he served the function of the director of the Institute of Labour and Social Affairs. Currently, he is a member of the Provincial Labour Market Council of the Mazovia Province, serving the 2019-2022 term. He was also elected to the Committee on Labour Sciences and Social Policy of the Polish Academy of Sciences for the term of 2020–2023. He is also a member of the Polish Society of Social Politicians.
A graduate from the Faculty of Economics and Sociology of the University of Łódź, he also completed a course of postgraduate studies in “Scientific Research Management and Commercialization of Research Results”. He underwent monthly research internships at the California State University, University of Nevada, the Institute of Economics and the Institute of Industrial Engineering of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences in Novosibirsk. On numerous occasions, he participated in didactic internships under the ERASMUS+ and CEEPUS programmes. He cooperates with the National Science Centre and the National Agency for Academic Exchange as an expert assessing applications for funding research grants.
He participated in many national and international research projects conducted, for instance, under the PROGRESS programme and on behalf of the Directorate-General for Education and Culture, the European Parliament, Cedefop and the European Bank for Reconstruction and Development. Currently, he manages a grant from the National Science Centre, “Polarization of the Polish Labour Market in the Context of Technological Change”. He participated in the development of the labour market forecasting system in Poland under the projects financed by the European Union: “Development of an Integrated Forecasting and Information System Facilitating Employment Forecasting” and the currently implemented: “Polish Labour Market Forecasting System”.
His research interests mainly include the issues of the labour market and the impact of information and telecommunications technologies on the economy, in particular a technological change in the labour market and polarization processes; labour market forecasting; digital exclusion; changes in the education system induced by the needs of the labour market.

Daniela Ballico
Burmistrz Ciampino, Włochy
Daniela Ballico

Burmistrz Ciampino, Włochy

Jest burmistrzem miasta Ciampino i członkiem Europejskiego Komitetu Regionów. Należy do Grupy EKR, w której sprawuje funkcję koordynatora w Komisji Polityki Społecznej, Edukacji, Zatrudnienia, Badań Naukowych i Kultury (SEDEC). Jest członkiem Krajowej Rady Krajowego Stowarzyszenia Gmin Włoskich. Zasiada również w zarządzie Krajowego Stowarzyszenia Gmin Włoskich w regionie Lacjum. Była związkowcem w konfederacji UGL, w której piastowała stanowisko krajowej sekretarz ds. zdrowia, a następnie sekretarz konfederacyjnej.


Mayor of Ciampino and member of the European Committee of the Regions and the ECR group, where she serves as coordinator of the Commission for Social Policy, Education, Employment, Research and Culture (SEDEC). She is also a member of the National Council of the National Association of Italian Municipalities, where she serves on the board of the National Association of Italian Municipalities for the Lazio region. Formerly a union member of the UGL confederation, where she served as the national secretary of health and then the secretary of the confederation.

Mariusz Bednarski
Dyrektor Biura Rozwoju PGE S.A.
Mariusz Bednarski

Dyrektor Biura Rozwoju PGE S.A.

Dyrektor Departamentu Produktów I Rozwoju Biznesu Pge Obrót. Od kilkunastu lat związany z branżą energetyczną, specjalizuje się w zagadnieniach marketingu produktowego, nowych obszarów biznesu oraz innowacyjności przemysłu. Jest inicjatorem i realizatorem licznych projektów związanych z obszarami: rozwoju oferty, e-commerce, smart facility, DSR oraz OZE. Jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej, a także Wyższej Szkoły Menadżerskiej (EMBA).


Director of the Products and Business Development Department at PGE Obrót. For several years associated with the energy industry, he specializes in product marketing, new business areas and industry innovation. He is the initiator and implementer of numerous projects related to the areas of: offer development, e-commerce, smart facility, DSR and RES. He is a graduate from the University of Łódź, the Łódź University of Technology, and the Warsaw Management University (EMBA).

Karolina Bielawska
Miss Polonia 2019
Karolina Bielawska

Miss Polonia 2019

Miss Polonia 2019, studentka Politechniki Łódzkiej na kierunku Management, interesuje ją społeczna odpowiedzialność biznesu, w ramach której zdobywa doświadczenie aktywnie uczestnicząc w akcjach charytatywny i działaniach związanych z tytułem Miss Polonia.


Miss Polonia 2019, management student at the Lodz University of Technology, interested in social corporate responsibility, in scope of which she gathers experience by actively participating in charity campaigns and activities associated with the title of Miss Polonia.

Jacek Borowski
PPHU FOL-POL
Jacek Borowski

PPHU FOL-POL

Właściciel PPHU „Fol-Pol” J. Borowski specjalizującej się w produkcji polietylenowych folii, laureat X edycji Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego. W czasie prowadzenia działalności (od 1994 roku) opracował i wdrożył wiele innowacyjnych technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych w zakresie ich funkcjonalizacji.


The owner of PPHU “Fol-Pol” J. Borowski, specializing in the production of polyethylene films, a laureate of the 10th edition of the Economic Award of the Łódź Province. During his activity (since 1994), he has developed and implemented many innovative technologies of plastics processing with regard to their functionalization.

Waldemar Buda
Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Waldemar Buda

Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Sekretarz Stanu w resorcie do spraw funduszy i polityki regionalnej, poseł na Sejm VIII i IX kadencji. W przeszłości radny Rady Miejskiej w Łodzi. Prawnik, radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.


The Secretary of State at the Ministry for Funds and Regional Policy, an MP to the Sejm of the 8th and 9th term. In the past, a councillor of the City Council in Łódź. A lawyer, a legal counsel. A graduate from the Faculty of Law and Administration at the University of Łódź.

dr hab. Joanna Cewińska
prof. UŁ, Kierownik Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
dr hab. Joanna Cewińska

prof. UŁ, Kierownik Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki

Jest kierownikiem Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania, Uniwersytet Łódzki. Aktualny obszar jej zainteresowań badawczych to głównie: kierunki rozwoju zarządzania zasobami ludzkimi, dysfunkcje i patologie zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzanie zasobami ludzkimi w sporcie, zarządzanie w sporcie.


Jest też kierownikiem studiów podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania, Uniwersytet Łódzki.


The Head of the Department of Human Resource Management at the Faculty of Management, University of Łódź. The current area of her research interests covers mainly: directions of human resource management development, dysfunctions and pathologies of human resource management, human resource management in sport, management in sport.
She is also the Head of the Post-Graduate Studies Department of Human Resource Management at the Faculty of Management, University of Łódź.

Kinga Chelińska-Barańska
Country Manager Digital Workforce sp. z o.o.
Kinga Chelińska-Barańska

Country Manager Digital Workforce sp. z o.o.

Country Manager Digital Workforce. Odpowiada za polskie centrum usług RPA, IPA oraz AI. Z powodzeniem zarządza stale rosnącym zespołem certyfikowanych konsultantów RPA oraz kieruje wdrażaniem i utrzymaniem kompleksowych rozwiązań cyfrowych. Już od ponad 3 lat wspiera swoich klientów w automatyzacji procesów. Interesuje się rozwiązaniami RPA, IPA, AI, IoT i cyberbezpieczeństwem w połączeniu ze strategią błękitnego oceanu i myśleniem Agile.


Country Manager Digital Workforce. Responsible for the Polish RPA, IPA and AI service centre. She successfully manages the constantly growing team of certified RPA consultants and manages the implementation and maintenance of comprehensive digital solutions. For over 3 years, she has been supporting her clients in process automation. She is interested in RPA, IPA, AI, IoT and cybersecurity solutions in combination with blue ocean strategy and Agile thinking.

 

Stanisław Chmielewski
Prezes Zarządu Granpol sp. z o.o.
Stanisław Chmielewski

Prezes Zarządu Granpol sp. z o.o.

Prezes zarządu Granpol Sp. z o.o., Kruszyn. Firma jest producentem granulatów tworzywowych.


President of the Management Board of Granpol Sp. z o.o., Kruszyn. The company is a producer of plastic granulates.

Maciej Chudkiewicz
Dziennikarz telewizyjny, prasowy i radiowy
Maciej Chudkiewicz

Dziennikarz telewizyjny, prasowy i radiowy

Dziennikarz telewizyjny, prasowy i radiowy. Publicysta, mówca, wykładowca. Ostatnio znany głównie z prowadzenia najważniejszych programów publicystycznych w TVP INFO, tj. "Minęła 20" i "Minęła 8”. Poza tym prowadzi jeszcze 5 innych programów publicystycznych na antenach ogólnopolskich i regionalnych. Wcześniej związany z radiem i przede wszystkim prasą pisaną. Specjalizował się w kwestiach społecznych, związanych z pracą i gospodarką. Współpracuje z wieloma instytucjami, firmami i NGOsami. Wykładowca dwóch uczelni wyższych: Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Collegium Humanum Szkoły Głównej Menedżerskiej. Prowadzi warsztaty, wykłady i zajęcia przede wszystkim na studiach MBA. Absolwent Instytutu Socjologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności i międzynarodowej szkoły młodych liderów Międzynarodowej Organizacji Pracy. Certyfikowany, doświadczony trener grupowy i coach. Absolwent szkoły trenerów grupy TROP. Od lat prowadzi warsztaty dotyczące między innymi komunikacji, integracji i wyznaczania celów. Doradzał i pomagał wdrażać w życie strategie różnych instytucji. Pracował jako doradca i niezależny konsultant. Uczestniczył w wielu projektach związanych z prywatyzacją i restrukturyzacją największych polskich przedsiębiorstw przemysłowych. Zajmował się również rozwojem innowacyjności w polskiej gospodarce oraz dialogiem społecznym.


TV, press, and radio journalist. Publicist, speaker, lecturer. Known recently for hosting major political commentary programming in TVP INFO, including "Minęła 20" and "Minęła 8”. Host of 5 other political commentary programming in national and regional stations. Previously worked in radio and primarily in written press, where he specialised in social affairs in scope of labour and the economy. Collaborates with numerous institutions, businesses, and NGOs. Lecturer at two academies: Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw and Collegium Humanum – Warsaw Management University. Teaches workshops, lectures, and classes, mainly in scope of MBA courses. Graduate of the Institute of Sociology at the Stefan Wyszyński University in Warsaw, Institute of Economics of the Polish Academy of Sciences, the Leadership School of the Freedom Institute, and the international school for young leaders at the International Labour Organisation. Certified and experienced group trainer and coach. Graduate of the trainer school of the TROP group. For years, he has been teaching workshops on subjects like communication, integration, and setting goals. He has provided consulting services for various institutions and assisted them in implementation of various strategies. Experienced advisor and independent consultant. Took part in numerous projects in scope of privatisation and restructuring of the largest Polish industrial enterprises. He also contributed to development of innovation in the economy of Poland and social dialogue.

Roberto Ciambetti
Przewodniczący Rady Regionu Wenecja Euganejska, Włochy
Roberto Ciambetti

Przewodniczący Rady Regionu Wenecja Euganejska, Włochy

W latach 2003–2007 był sekretarzem oddziału partii Lega we włoskiej prowincji Vicenza. W 2005 r. wybrano go do rady regionalnej Wenecji Euganejskiej, a w 2008 r. został przewodniczącym klubu partii w tym zgromadzeniu. W 2010 r. objął tekę ministra budżetu i samorządu lokalnego w pierwszym rządzie regionalnym Luki Zai, a w 2015 r. został wybrany na przewodniczącego rady regionalnej. Pełni funkcję wiceprezesa ELISAN (Europejska Sieć ds. Lokalnych Działań Socjalnych i na rzecz Włączenia Społecznego) i przewodniczącego włoskiej delegacji w Europejskim Komitecie Regionów. Jest jednym z najaktywniejszych członków Komitetu Regionów, w którym piastuje również funkcję przewodniczącego Wspólnego Komitetu Konsultacyjnego UE–Czarnogóra.


Served as secretary of the Lega party’s division in the Italian region of Vicenza in the years 2003–2007. In 2005, he was elected to the regional council of Veneto. In 2008 he was appointed president of the organisation’s party. Appointed to minister of budget and local government in the first regional government of Luca Zaia in 2010 and elected as the president of the regional council in 2015. Current vice president of ELISAN (European Local Inclusion & Social Action Network) and president of the Italian delegation in the European Committee of the Regions. One of the most active members of the Committee of the Regions, where he also serves at the president of the EU - Montenegro Joint Consultative Committee.

Bartosz Dobrowolski
Co-Founder, PropTech Foundation
Bartosz Dobrowolski

Co-Founder, PropTech Foundation

Bartosz jest współzałożycielem Proptech Foundation, Członkiem Zarządu RICS w Polsce, konsultantem, prelegentem i ekspertem Proptech z ponad 15-letnim doświadczeniem w branży IT, projektowaniu produktów, tworzeniu wizji rozwiązań i optymalizacji procesów biznesowych. Bartosz pomaga partnerom z branży nieruchomości w budowaniu ich przewagi konkurencyjnej za pomocą innowacyjnych technologii. Jako ekspert ds. produktu, projektant doświadczeń, konsultant techniczny, mentor i trener Bartosz współpracował z wiodącymi lokalnymi i globalnymi organizacjami jak JLL, Microsoft, Cushman & Wakefield, Skanska, Globalworth, Penta Real Estate, Brooklyn Navy Yard, Crown Estate, Santander Consumer Bank, National Bank of Poland, Unilever, Daimler Chrysler, Knight Frank, RICS, Cambridge Innovation Center.

Juraj Droba
Przewodniczący Regionu Bratysława, Słowacja
Juraj Droba

Przewodniczący Regionu Bratysława, Słowacja

Juraj Droba jest od 2017 r. przewodniczącym kraju bratysławskiego. Przed 2017 r. był członkiem i założycielem Krajowej Rady Partii Wolność i Solidarność Republiki Słowackiej. Jest wiceprzewodniczącym Grupy EKR, zastępcą jej koordynatora w Komisji COTER oraz członkiem Komisji SEDEC w Europejskim Komitecie Regionów. Sprawuje również funkcję szefa delegacji słowackiej w KR-ze. W 2019 r. był sprawozdawcą opinii KR-u „Regiony metropolitalne: wyzwania i pozycja w przyszłej polityce spójności po 2020 r.”


Juraj Droba has served as the head of the Bratislava region since 2017. Before that, he was a founding member of the National Council of the Freedom and Solidarity Party of the Slovakian Republic. He is the vice president of the ECR Group, deputy to its coordinator in the COTER Commission, and member of the SEDEC Commission in the European Committee of the Regions. He also serves as the head of the Slovakian representation at the Committee of the Regions. In 2019 he was the rapporteur of the Committee’s opinion entitled “The challenges of metropolitan regions and their position in the future Cohesion Policy post-2020”.

Dr inż. Anna Dyląg
Zewnętrzny Ekspert Komisji Europejskiej, Prezes ABC ENERGIA sp. z o.o.
Dr inż. Anna Dyląg

Zewnętrzny Ekspert Komisji Europejskiej, Prezes ABC ENERGIA sp. z o.o.

Doktor nauk ekonomicznych (zarządzanie energią) na Politechnice Łódzkiej. Zewnętrzny Ekspert Komisji Europejskiej i Climate Kic w zakresie odnawialnych źródeł energii i zarządzania energią; Od 11 lat prezes ABC ENERGIA sp. z o.o. - firmy konsultingowej i projektowo-budowlanej; Wiceprezes zarządu Fundacji Czyste Powietrze oraz Członek Rady Fundacji Ambitna Polska.


Swoją karierę rozwijała we Włoszech w departamencie energii w magistratu bolońskiego. Autorka kilku artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych i rozdziałach książkowych. Uczestniczyła jako badacz w kilku projektach badawczych i koordynator w krajowych i międzynarodowych działaniach naukowych.


PhD in economics (energy management) at the Łódź University of Technology. An External Expert of the European Commission and Climate Kic in the field of renewable energy sources and energy management; For 11 years, the President of ABC ENERGIA sp.z o.o. - a consulting and design and construction company; Vice President of the Management Board of the Czyste Powietrze [Clean Air] Foundation and a Member of the Council of the Ambitna Polska [Ambitious Poland] Foundation.
She developed her career in Italy, in the energy department of Bologna municipality. She is an author of several articles published in scientific journals and of book chapters. She has participated as a researcher in several research projects and as a coordinator in national and international scientific activities.

Bartłomiej Dziuba
Fujitsu Technology Solutions sp. z o.o.
Bartłomiej Dziuba

Fujitsu Technology Solutions sp. z o.o.

Pracuje w zespole Global Delivery w Fujitsu jako dyrektor Partner Business Solutions oraz Application & Multi-Cloud Services, nadzorując zespół 180 osób dostarczających usługi i rozwiązania IT klientom na całym świecie. Dzięki swojemu 20-letniemu doświadczeniu w obszarze zarządzania projektami i programami oraz świadczenia usług wierzy, że wszechstronne przywództwo jest kluczowym czynnikiem tworzenia pozytywnych wyników w miejscu pracy.


Director of Partner Business Solutions and Application & Multi-Cloud Services at Fujitsu Global Delivery, coordinating a team of 180 people to provide IT services and solutions to clients worldwide. Thanks to 20 years of experience in project and program management and service provision, he believes that versatile leadership is the key factor in ensuring positive results in the workplace.

dr Ewa Flaszyńska
Dyrektor Departamentu Rynku Pracy, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
dr Ewa Flaszyńska

Dyrektor Departamentu Rynku Pracy, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Dyrektor Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, adiunkt w Katedrze Ustroju Pracy i Rynku Pracy na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletni pracownik administracji rządowej i samorządowej w Polsce. Zastępca członka sieci szefów publicznych służb zatrudnienia z krajów członkowskich Unii Europejskiej, członek Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu rynku pracy, w których teorię łączy z praktyką.


Director of the Labour Market Department at the Ministry of Development, Labour and Technology, Assistant Professor at the Department of Labour System and Labour Market at the Faculty of Political Sciences and International Studies at the University of Warsaw, long-term employee of government and local administration in Poland. A deputy member of the network of heads of public employment services from European Union Member States, a member of the Polish Society for Social Policy. An author of several dozen publications in the field of the labour market, where she combines theory with practice.

Gregory Gomulka
KLB Kötztal
Gregory Gomulka

KLB Kötztal

Urodzony w Legnicy. Mgr Chemii - studia na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 1973-78. Przymusowo wcielony do wojska podczas doktoratu. W latach 1980-87 kierował wytwórnią surowców do Poliuretanów w Zakł. Chem. ROKITA. Po wyjeździe z Polski w 1987 pracował jako specjalista d/s Badawczo-Rozwojowych w firmach niemieckich, potem szwajcarskich wytwarzających PUR. Prowadził też działalność doradczą - kontynuuje ją obecnie będąc na emeryturze.


Born in Legnica. MA in Chemistry - studied at the University of Wrocław in 1973-78. Forcibly conscripted into the army during his doctoral studies. In 1980-87, he managed the factory of raw materials for polyurethanes at the ROKITA Chemical Plant. After leaving Poland in 1987, he worked as a Research and Development Specialist in German and then Swiss companies producing PUR. He also conducted consulting activities - he continues these activities now whole he is retired.

Tadeusz Gorący
Prezes Zarządu BSG sp. z o.o.
Tadeusz Gorący

Prezes Zarządu BSG sp. z o.o.

Przygodę z przemysłem rozpoczął w 1977 od zatrudnienia w Zakładach Produkcji i Przetwórstwa Pianki Poliuretanowej Polopren obecnie Eurofoam. Od 1996 jest współzałożycielem i prezesem spółki BSG w Zgierzu. Firma zajmuje się produkcją prepolimerów poliuretanowych mających zastosowanie w budownictwie sportowym - nawierzchnie sportowe, produkcji wyrobów z granulatów gumowych, produkcji płyt wielowarstwowych oraz w przemyśle drzewnym.


President of the Management Board of BSG Sp. z o.o. Zgierz - a producer of polyurethane adhesives for rubber and foam granulates, systems for arranging sports surfaces, as well as impregnants and protective coatings for concrete.

Michał Hertel
Head of Communication and Business Development MakoLab S.A.
Michał Hertel

Head of Communication and Business Development MakoLab S.A.

Dyrektor ds. Komunikacji i Rozwoju w MakoLab, Przewodniczący Zespołu ds. Strategii Rozwoju i Promocji Klastra ICT Polska Centralna. Od prawie 20 lat związany z zarządzaniem i marketingiem cyfrowym. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu budżetami marketingowymi i opracowywaniu strategii komunikacji czołowych polskich marek jak i w doradztwie biznesowym na rzecz globalnych koncernów w Polsce i za granicą.


Director of Communication and Development at MakoLab, Chairman of the Team for Development Strategy and Promotion of the Central Poland ICT Cluster. For almost 20 years associated with management and digital marketing. He has many years of experience in managing marketing budgets and developing communication strategies for leading Polish brands, as well as in business consulting for global concerns in Poland and abroad.

Michał Jarosz
Kierownik ds. pokoi, DoubleTree by Hilton
Michał Jarosz

Kierownik ds. pokoi, DoubleTree by Hilton

Kierownik ds. pokoi w łódzkim hotelu DoubleTree by Hilton. Absolwent Geografii Turyzmu i Hotelarstwa Uniwersytetu Łódzkiego oraz kierunku Business Management w Dublin Business School. Od blisko 20 lat praktykujący hotelarz na rynkach amerykańskim, irlandzkim oraz polskim. Certyfikowany szkoleniowiec sieci Hilton nastawiony na praktyczne przekazywanie wiedzy, umiejetności i doświadczenia młodym adeptom branży hotelarskiej.


Room manager at the DoubleTree by Hilton hotel in Łódź. A graduate from the Faculty of Geography of Tourism and Hotel Management at the University of Łódź and Business Management at the Dublin Business School. For nearly 20 years, he has been a practising hotelier in the American, Irish and Polish markets. A certified Hilton trainer focused on the practical transfer of knowledge, skills and experience to young adepts of the hotel industry.

Kamil Jeziorski
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi
Kamil Jeziorski

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi

Absolwent prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz historii Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył aplikację radcowską. Wieloletni dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi. Obecnie jego najważniejsze działania koncentrują się na wdrażaniu pomocy dla przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej. Radny Rady Miejskiej w Łodzi, gdzie pracuje w komisjach poświęconych rynkowi pracy, działalności gospodarczej i sprawom społecznym.


A graduate from Law Faculty at the Catholic University of Lublin and History at the University of Łódź. He completed the legal counsel apprenticeship. Long-term director of the Provincial Labour Office in Łódź. Currently, his most important activities focus on implementing aid for entrepreneurs under the Anti-Crisis Shield. A councillor of the City Council in Łódź, where he works in committees devoted to the labour market, economic activity and social affairs.

Prof. dr hab. Inż. Krzysztof Jóźwik
Rektor Politechniki Łódzkiej
Prof. dr hab. Inż. Krzysztof Jóźwik

Rektor Politechniki Łódzkiej

Od marca 2020 roku kieruje sztabem antykryzysowym wobec pandemii wirusa SARS-CoV-2. Profesor Jóźwik jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej. W czasie kariery naukowej pracował w Instytucie Maszyn Przepływowych, a 2007 roku został jego dyrektorem. W dorobku ma funkcję profesora wizytującego w Coventry University, a przez Cranfield University został powołany jako egzaminator zewnętrzny. W Politechnice Łódzkiej jest prorektorem ds. kształcenia. Funkcję te pełni już po raz drugi (wcześniej sprawował ją w kadencji 2008-2012). Realizował dużo prac dla przemysłu, w tym obliczenia i konstrukcję napędu śmigłowego dla najszybszego na świecie helikoptera X3. Współpracował z lekarzami w obszarze inżynierii biomedycznej. Jest współtwórcą nowej komory wspomagania serca dla dorosłych, trzech typów komór pediatrycznych i mechanicznych zastawek serca. Był kierownikiem i głównym wykonawcą kilkunastu projektów badawczych oraz z obszaru kształcenia. Jest współautorem wielu patentów i zgłoszeń patentowych, promotorem kilkunastu doktoratów. Profesor Jóźwik był też m.in. członkiem Zarządu Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego (obecnie BioNanoPark), zasiadał w Naukowej Radzie Programowej ds. Aktualizacji ds. Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz Radzie Gospodarczej przy Urzędzie Marszałkowskim i Radzie ds. Innowacji Województwa Łódzkiego, był też członkiem Grupy Roboczej ds. Energetyki przy Ministerstwie Gospodarki, oraz członkiem Rady Naukowej Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi.


Head of the SARS-CoV-2 virus pandemic anti-crisis staff from March of 2020. Professor Jóźwik is a graduate of the Faculty of Mechanics at the Lodz University of Technology. During his scientific career, he worked at the Institute of Fluid-Flow Machinery and was promoted to its director in 2007. His body of work includes the function of visiting professor at Coventry University. Cranfield University nominated him as an external examiner. At the Lodz University of Technology, he is the prorector in charge of education. This is his second term (his previous one was during the years 2008-2012). He conducted numerous industrial projects, including calculations and construction of the propeller drive for the X3, the world’s fastest helicopter. He has worked together with physicians in scope of biomedical engineering. He was one of the creators of the new heart assist chamber for adults, three types of paediatric chambers, and mechanical heart valves. He served as the coordinator and chief officer of several research and education projects. He has co-authored numerous patents and patent claims and repeatedly served as doctoral advisor. Professor Jóźwik was also a member of the Board of the Lodz Regional Science and Technology Park (the current BioNanoPark), the Scientific Policy Council in charge of Updating the Strategy of Development of the Lodz Region, the Economic Council of the Regional President’s Office and Council of Innovation of the Lodz Region, the Working Group in charge of Energy of the Ministry of Economy, and of the Scientific Council of the Professor Zbigniew Religa Foundation of Cardiac Surgery Development.

dr Dominika Kaczorowska-Spychalska
Centrum Mikser Inteligentnych Technologii, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
dr Dominika Kaczorowska-Spychalska

Centrum Mikser Inteligentnych Technologii, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki

Dyrektor Centrum Mikser Inteligentnych Technologii, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.


Ekspert w zakresie technologii cyfrowych i ich implikacji. Pasjonuje ją ich wpływ na zachowania człowieka oraz zakres i charakter interakcji między nim a technologią, w tym problematyka Digital Ethics. Uhonorowana przez Dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego za zasługi w zakresie promocji nauki, aktywnie wspiera i propaguje kwestie roli transformacji cyfrowej w wymiarze biznesowym i społecznym.


Director of the Smart Technology Mixer Centre, Faculty of Management, University of Łódź.
An expert in the field of digital technologies and their implications. She is passionate about their impact on human behaviour and the scope and nature of interactions between humans and technology, including the issues of Digital Ethics. Honored by the Dean of the Faculty of Management at the University of Łódź for merits in the field of science promotion, she actively supports and promotes the role of digital transformation in the business and social dimension.

Martyna Kruszyńska-Ostrowska
Regionalna Liderka ds. ZSK, Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie
Martyna Kruszyńska-Ostrowska

Regionalna Liderka ds. ZSK, Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie

Specjalista ds. badań i analiz oraz Regionalny Lider ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Politechniki Łódzkiej, posiadająca doświadczenie zawodowe w edukacji medycznej i branży life-science.


A research and analysis specialist and the Regional Leader for the Integrated Qualifications System at the Educational Research Institute in Warsaw. A graduate from the Medical University of Łódź and the Łódź University of Technology, with professional experience in medical education and the life-science industry.

Andrzej Krzywda
CEO Arkency, autor bloga andrzejonsoftware.blogspot.com
Andrzej Krzywda

CEO Arkency, autor bloga andrzejonsoftware.blogspot.com

Jestem programistą, który wierzy w bliską komunikację z ludźmi biznesu.


Od 2007 roku prowadzę międzynarodową firmę programistyczną – Arkency. Jesteśmy konsultantami Ruby, specjalizujemy się w dużych projektach Ruby on Rails. Pomagamy tym projektom wrócić na właściwe tory, uzyskać nowe funkcje i ulepszyć projekt oraz architekturę.


W ramach Arkency od 2018 roku uruchomiliśmy już 4 edycje naszego największego kursu online „Rails Architect MasterClass” oraz kilka mniejszych kursów, które są w stałej sprzedaży. Organizujemy także konferencje online dla Programistów z całego świata.


I am a software developer who believes in close communication with business people.


Since 2007, I have been operating an international programming company - Arkency.


We are Ruby consultants, we specialize in large Ruby on Rails projects. We help these projects to get back on track, obtain new features and improve design and architecture.


As part of Arkency, since 2018, we have already launched 4 editions of our largest online course entitled “Rails Architect MasterClass” and several smaller courses which are regularly on sale. We also organize online conferences for software developers from around the world.

Magda Kubicka
Dyrektor Departamentu Innowacji, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna
Magda Kubicka

Dyrektor Departamentu Innowacji, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dyrektor Departamentu Innowacji, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Od ponad 10 lat w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Od 4 lat odpowiedzialna za programy akceleracyjne mające na celu rozwój i wdrażanie innowacji startupowych we współpracy z dojrzałym biznesem. Mentor startupowy w międzynarodowym programie INPUT, Węgry. Prowadzi pilotażowy na skalę kraju projekt S5-Akcelerator Technologii 5G, w którym tworzone są pierwsze przemysłowe zastosowania technologii piątej generacji. Za działania Departamentu Innowacji, ŁSSE została nagrodzona w światowym rankingu stref ekonomicznych fDi Global Free Zones of the Year 2020 tytułami: gotowość do wdrażania technologii 5G, specjalna strefa ekonomiczna 4.0, przemysł 4.0, łączność i mobilność.

dr hab. Marek Matejun
prof. UŁ, Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
dr hab. Marek Matejun

prof. UŁ, Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki

Profesor Uniwersytetu Łódzkiego. Jest doktorem habilitowanym w naukach o zarządzaniu (2016). Zatrudniony na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej na Wydziale Zarządzania, Uniwersytet Łódzki.


Jego zainteresowania badawcze obejmują przedsiębiorczość, współczesne koncepcje zarządzania oraz metodologię badań w naukach o zarządzaniu. Zajmuje się również zagadnieniami społecznej odpowiedzialności biznesu, innowacjami ekologicznymi oraz nowymi trendami w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Jest autorem lub współautorem ponad 170 publikacji naukowych. Brał udział w wielu projektach badawczych, jak również w stażach naukowych na uczelniach w Finlandii (2019), Chinach (2017), Wielkiej Brytanii (2016) oraz Belgii (2013). Pełni rolę redaktora w takich czasopismach, jak: University Scientific Notes (Ukraina), World Journal of Management (Australia) oraz PEOPLE: International Journal of Social Sciences (Indie). Jest także przewodniczącym Social Science & Humanities Research Association (Indie) oraz członkiem Academy of Management (USA) i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Aby uzyskać więcej informacji wejdź na: www.matejun.pl


Professor at the University of Łódź. She is a habilitated doctor of management sciences (2016). Employed as a University Professor at the Department of Entrepreneurship and Industrial Policy at the Faculty of Management, University of Łódź.
His research interests include entrepreneurship, contemporary management concepts and research methodology in management sciences. He also deals with issues of corporate social responsibility, ecological innovations and new trends in human resource management. He is the author or co-author of over 170 scientific publications. He has participated in many research projects, as well as in research internships at universities in Finland (2019), China (2017), Great Britain (2016) and Belgium (2013). He is an editor in such journals as: University Scientific Notes (Ukraina), World Journal of Management (Australia) and PEOPLE: International Journal of Social Sciences (Indie). He is also the chairman of the Social Science & Humanities Research Association (India) and a member of the Academy of Management (USA) and the Polish Economic Society. For more information, visit: www.matejun.pl

dr hab. Bożena Matusiak
prof. UŁ, Katedra Informatyki, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
dr hab. Bożena Matusiak

prof. UŁ, Katedra Informatyki, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki

Profesor Uniwersytetu Łódzkiego. Jest doktorem habilitowanym w naukach o zarządzaniu (2016). Zatrudniona na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Informatyki jest kierownikiem Zakładu analizy danych i systemów inteligentnych na Wydziale Zarządzania, Uniwersytet Łódzki.


Jej zainteresowania dotyczą głównie problematyki zrównoważonego rozwoju, energetyki odnawialnej i prosumenckiej, zarządzania elastycznym popytem oraz rozwoju inteligentnych miast, rozwoju smart grids i systemów inteligentnych a także Green HRM. Jest autorką lub współautorką ponad 120 publikacji naukowych. Brała udział w wielu projektach badawczych. Ostatni projekt międzynarodowy w którym prowadziła prace projektowe wraz z zespołem to: e-balance (2013-2017). Dotyczył on implementacji modelu innowacyjnego systemu bilansowania zapotrzebowania na energię elektryczną w inteligentnym sąsiedztwie.


Jest też kierownikiem Centrum Studiów Zrównoważonego Rozwoju na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.


Professor at the University of Łódź. She is a habilitated doctor of management sciences (2016). Employed as a University Professor at the Department of Computer Science, she is the head of the Department of Data Analysis and Intelligent Systems at the Faculty of Management of University of Łódź.
Her interests mainly concern the issues of sustainable development, renewable and prosumer energy, flexible demand management and the development of smart cities, the development of smart grids and intelligent systems as well as Green HRM. She is the author or co-author of over 120 scientific publications. She has taken part in many research projects. The last international project in which she conducted design work with her team was: e-balance (2013-2017). It concerned the implementation of the model of an innovative system for balancing the demand for electricity in a smart neighbourhood.
She is also the head of the Centre for Sustainable Development Studies at the Faculty of Management at the University of Łódź.

Marek Michalik
Prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
Marek Michalik

Prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Na czele Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. stoi od kwietnia 2016 r. Za jego kadencji Strefa została uznana za 3. najlepszą na świecie, 1. w Europie i 1. na świecie dla firm z sektora MŚP. Otrzymała kilkanaście wyróżnień za programy wspierające rozwój startupów i technologii. We współpracy z inwestorami strefa powołała Technikum Automatyki i Robotyki, jedyną szkołę o takim profilu w Polsce, a także uruchomiony został program wsparcia dla kształcenia kadr przedsiębiorstw w województwie łódzkim – Strefa RozwoYou. Zawodowo pełnił również funkcje w zarządach firm handlowych i z sektora innowacyjnych technologii w zakresie ochrony środowiska. Od 2010 do kwietnia 2016 roku zasiadał w Radzie Miejskiej w Łodzi, gdzie był przewodniczącym Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. W latach 1998-2001 był wiceministrem środowiska, a w latach 2002-2003 Prezesem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Od 2003 r. do 2009 r. pełnił funkcję wiceprezydenta Łodzi, gdzie był odpowiedzialny między innymi za pozyskiwanie inwestorów. Poseł na Sejm RP I kadencji (1991-1993), absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, nagrodzony tytułem „Łodzianin Roku 2018”.

Henryka Michalska
Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 9 w Łodzi
Henryka Michalska

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 9 w Łodzi

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 9 w Łodzi. Absolwentka Politechniki Łódzkiej. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale FTIMS na kierunku matematyka stosowana i studia podyplomowe na kierunku informatyka. Nauczyciel dyplomowany z ponad 30-letnim stażem pracy. Od 1 września 2002 roku dyrektor Zespołu Szkół Politechnicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi.
W ciągu ponad 18 lat pracy na stanowisku kierowniczym zdobyła duże doświadczenie w zakresie zarządzania szkołą, organizacji procesu kształcenia, wychowania i opieki, współpracy ze środowiskiem lokalnym, a w szczególności z pracodawcami. Dużą wagę przywiązuje do wysokiej jakości kształcenia co, jej zdaniem, jest możliwe tylko w ścisłym współdziałaniu z firmami. Wszystkie zawody w szkole którą kieruje objęte są patronatami łódzkich firm.

Łukasz Michałowski
Regionalny Kierownik Sprzedaży Raben Logistics Polska sp. z o.o.
Łukasz Michałowski

Regionalny Kierownik Sprzedaży Raben Logistics Polska sp. z o.o.

Regionalny Kierownik Sprzedaży Raben Logistics Polska, Członek Zarządu „LODZistics”. Od ponad dwunastu lat doradza przedsiębiorcom w procesie optymalizacji łańcucha dostaw. Posiada bogate doświadczenie w zakresie logistyki kontraktowej oraz wszystkich rodzajów transportu, w tym multimodalnego. Ambasador CSR. Aktywnie wspiera działania prowadzące do konsolidacji i poprawy sytuacji sektora logistycznego w Polsce.


Regional Sales Manager of Raben Logistics Polska, Member of the Management Board of “LODZistics”. He has been advising entrepreneurs in the process of optimizing the supply chain for over twelve years. He has extensive experience in contract logistics and all types of transport, including multimodal transport. CSR Ambassador. He actively supports objectives leading to consolidation and improvement of the situation of the logistics sector in Poland.

Jakub Mikołajczyk
Dyrektor Oddziału Rohlig SUUS Logistics S.A.
Jakub Mikołajczyk

Dyrektor Oddziału Rohlig SUUS Logistics S.A.

Dyrektor Oddziału Łódź w Rohlig Suus Logistics, Członek Rady „LODZistics”. Swoją karierę zawodową rozpoczął w Raben w strukturach sprzedaży, także centralnych co wiązało się z wdrażaniem największych projektów tamtych lat w Polsce i w Europie, dochodząc do stanowiska Dyrektora Operacyjnego Regionu. Od 2018 pracuje w Rohlig Suus, w 100% polskiej dynamicznie rozwijającej się firmie, obecnie zajmującej 4 miejsce w rankingu TSL.


Director of the Łódź Branch of Rohlig Suus Logistics, a Member of the “LODZistics” Council. He started his professional career in Raben in their sales structures, including central ones, which was associated with the implementation of the largest projects of those years in Poland and Europe, reaching the position of Regional Operations Manager. Since 2018, he has been working at Rohlig Suus, a 100% Polish, dynamically-developing company, currently ranked in the fourth place in the TSL ranking.

dr Dorota Nawrat-Wyraz
Regionalna Liderka ds. ZSK, Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie
dr Dorota Nawrat-Wyraz

Regionalna Liderka ds. ZSK, Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki pracy; absolwentka zarządzania; doradca zawodowy i personalny; główny specjalista ds. badań i analiz oraz Regionalny Lider ds. ZSK w Instytucie Badań Edukacyjnych; ekspert MEN w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego; pracownik naukowo-dydaktyczny Uczelni; współautorka projektów badawczych krajowych i międzynarodowych, autorka ponad 70 publikacji naukowych z zakresu edukacji, rynku pracy i zarządzania zasobami ludzkimi.


A PhD in Humanities in the field of labour pedagogy; a graduate from management studies; a career and personal adviser; a chief research and analysis specialist and Regional Leader for IQS at the Educational Research Institute; an expert at the Ministry of National Education in the field of educational and vocational counselling; a research and educational worker of the University; a co-author of national and international research projects, an author of over 70 scientific publications in the field of education, labour market and human resource management.

Patryk Omiotek
CEO Benfi Media sp. z o.o., autor kanału i bloga SzkolaReacta.pl
Patryk Omiotek

CEO Benfi Media sp. z o.o., autor kanału i bloga SzkolaReacta.pl

Autor kursu online Szkoła Reacta, programista.


Jestem programistą, który pracuje w językach JavaScript oraz Python opierając swoje rozwiązania o usługi AWS. Udzielam się jako prelegent, trener i organizator spotkań (zarówno offline jak i online). Prowadzę szkolenia dla programistów oraz uczestników bootcampów.


Obecnie pracuję jako Senior Software Engineer w firmie intive oraz jestem założycielem projektu Szkoła Reacta, którego celem jest zdobywanie wartościowych kompetencji na rynku pracy – zarówno technicznych jak i tzw. „miękkich”.


Od roku prowadzę webinary, dzięki którym pozyskuję nowych kursatnów do mojego projektu Szkoła Reacta.


The author of the online course “Reacta School”, a software developer.
I am a software developer who works in JavaScript and Python, relying in my solutions on AWS services. I am active as a speaker, trainer and meeting organizer (both offline and online). I conduct training for software developers and participants of bootcamps.
Currently, I work as a Senior Software Engineer at intive and I am the founder of the Reacta School project whose aim is to acquire valuable competences in the labour market - both technical and the so-called “soft” skills.
For a year now, I have been conducting webinars thanks to which I acquire new students for my Reacta School project.

Władysław Ortyl
Marszałek Województwa Podkarpackiego, Przewodniczący Europejskich Konserwatystów i Reformatorów
Władysław Ortyl

Marszałek Województwa Podkarpackiego, Przewodniczący Europejskich Konserwatystów i Reformatorów

Urodził się 27 czerwca 1954 r. w Mielcu. W 1979 r. ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie (specjalność - konstrukcje lotnicze).
W latach 1979-1992 pracował w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Sprzętu Komunikacyjnego w Mielcu jako specjalista konstruktor. Od 1979 do 1981 był także nauczycielem w Technikum Mechanicznym w Mielcu. W latach 1992 – 1998 był prezesem Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego MARR SA w Mielcu. W 1997 r. założył Stowarzyszenie Inkubator Przedsiębiorczości IN-MARR w Mielcu; którego obecnie jest członkiem. Jednocześnie od 1997 do 1999 był nauczycielem w I Liceum Ogólnokształcącym w Mielcu. W tym samym czasie był również członkiem Rady Programowej Krajowego Stowarzyszenia Agencji i Fundacji Rozwoju Regionalnego w Warszawie.
W latach 1998-2005 był radnym Województwa Podkarpackiego oraz członkiem zarządu (1998-2002) i wicemarszałkiem (2001-2002). Zajmował się m.in. programowaniem i wdrażaniem programów pomocowych Unii Europejskiej, programem Aktywizacji Obszarów Wiejskich Banku Światowego, planowaniem przestrzennym i rozwojem regionalnym. W latach 2000-2003 był członkiem oraz wiceprzewodniczącym komitetów sterujących i monitorujących programów pomocowych, takich jak: Phare'99, Phare Spójność Społeczno-Gospodarcza, Phare Odbudowa, Sapard oraz Program Rozwój Obszarów Wiejskich Banku Światowego. Z kolei w latach 2001-2003 zasiadał w Radzie Nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu SA w Warszawie, a w okresie od 2002 do 2005 roku był pełnomocnikiem Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego MARR SA oraz od 2004 do 2005 r. członkiem Regionalnego Komitetu Sterującego Programu Rozwoju Regionalnego.
W 2005 roku wybrano go senatorem RP. Mandat senatorski pełnił aż do maja 2013 roku. W tym czasie w latach 2005-2007 pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Pracował w kilku komisjach senackich: Gospodarki Narodowej, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, pełnił m.in funkcje przewodniczącego senackiej Komisji Obrony Narodowej oraz wiceprzewodniczącego senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej;
Prowadził aktywną działalność społeczną: od 1980 r. jest członkiem NSZZ "Solidarność", był m.in. członkiem Zarządu Regionu Rzeszowskiego, przewodniczącym Komisji Zakładowej w WSK i OBR- PZL Mielec, wiceprzewodniczącym Sekcji Krajowej Przemysłu Lotniczego NSZZ „Solidarność". Jest również członkiem Akcji Katolickiej i stowarzyszenia Genius Loci.
Obecnie należy do Prawa i Sprawiedliwości, jest członkiem Rady Politycznej tej partii.
28 listopada 2014 roku Sejmik Województwa Marszałkowskiego ponownie powierzył mu funkcję Marszałka. Od końca 2015 roku jest członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie RP i członkiem kapituły Orderu Odrodzenia Polski. W styczniu 2019 roku został wiceprezesem Związku Województw RP. W 2016 roku został członkiem Komitetu Regionów Unii Europejskiej. W komitecie dołączył do grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, a w lutym 2020 został jej przewodniczącym.
Jest żonaty, ma dwie dorosłe córki i sześcioro wnucząt.


Born on 27 June 1954 in Mielec. Graduated from the Faculty of Mechanics at the Rzeszów University of Technology in 1979 (specialisation – aviation constructions).
During the years 1979-1992, he was employed at the Communication Equipment Research and Development Centre in Mielec as specialist construction engineer. Taught at the Mielec Secondary Technical School of Mechanical Engineering between 1979 and 1981. Served as President of the Management Board of the MARR SA Regional Development Agency in Mielec from 1992 to 1998. Founded the IN-MARR Business Incubator Association in 1997, of which he is currently a member. From 1997 to 1999, he was a teacher at the First High School in Mielec. During the same time, he served as member of the Policy Council of the National Association of the Regional Development Agency and Foundation in Warsaw.
Served on the Podkarpackie Region as councillor (1998-2005), member of the board (1998-2002), and vice president (2001-2002). His duties included planning and implementation of new European Union assistance programmes, the Rural Development Programme of the World Bank, spatial planning, and regional development. In the years 2000-2003, he served as member and vice president of committees controlling and monitoring assistance programmes, including Phare'99, Phare Social and Economic Cohesion, Phare Rebuilding, Sapard, and the Rural Development Programme of the World Bank. In the years 2001-2003, he was a member of the Supervisory Board of Agencja Rozwoju Przemysłu SA in Warsaw and also represented the management board of Agencja Rozwoju Regionalnego MARR SA from 2002 until 2005 and served as member of the Regional Steering Committee of the Regional Development Programme from 2004 until 2005.
In 2005, he was appointed to the position of senator of Poland. He served as senator until May of 2013. During this time, he served as undersecretary of the state in the Ministry of Regional Development in the years 2005-2007. He also served on multiple senate committees: National Economy, Local Government, and State Administration. Served as president of the senate’s National Defence Committee and as vice president of the senate’s Local Government and State Administration Committee;
Engaged social activist: member of the “Solidarność” trade union since 1980, also former member of the Board of the Rzeszow Region, president of the Union Committee at WSK and OBR-PZL Mielec, vice president of the “Solidarność” National Division of the Aviation Industry. He is also a member of the Catholic Action and the Genius Loci association.
Currently a member of the Law and Justice party and its Political Council. Entrusted once again with the function of President by the Local Assembly of the Region on 28 November 2014. From late 2015, he is a member of the National Development Council of the President of Poland and member of the chapter of the Order of Polonia Restituta. He was appointed vice president of the Union of Regions of Poland in January of 2019 and became a member of the Committee of the Regions of the European Union in 2016. In this Committee, he joined the group of European Conservatives and Reformists, of which he was appointed president in 2020.
Married, has two adult daughters and six grandchildren.

Krzysztof Parol
Spółdzielnia Socjalna Piątkowska z Głowna
Krzysztof Parol

Spółdzielnia Socjalna Piątkowska z Głowna

Manager w Spółdzielni Socjalnej „Piątkowska” w Głownie, absolwent SGH w Warszawie, przedsiębiorca z 25-letnim doświadczeniem w branży spożywczej (piekarnia), zarządzający zespołem ok. 20 osób. współrealizował projekty na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.


A Manager at “Piątkowska” Social Cooperative in Głowno, a graduate from the Warsaw School of Economics, an entrepreneur with 25 years of experience in the food industry (bakery), managing a team of about 20 people. He has co-implemented projects for social and professional reintegration and rehabilitation of disabled people.

Sławomir Potasz
Prezes InMotion Labs, wdrażającego Car Scannera w UK, Niemczech i USA
Sławomir Potasz

Prezes InMotion Labs, wdrażającego Car Scannera w UK, Niemczech i USA

Prezes InMotion Labs, wdrażającego Car Scannera w UK, Niemczech i USA. Współtwórca ANPR InMotion, czyli e-kontroli SPP w Warszawie. Uczestnik programów Techstars Toronto, Plug and Play Stuttgart, Plug and Play Japan. Mówca na konferencjach: Samsung Developer Conference San Francisco, Ascent Conference New York. Twórca MediBota – robota wspierającego medyków w czasach pandemii, nominowanego do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP.

Anna Prończuk-Omiotek
ekspert ds. pitchowania, Platforma Startowa „Unicorn Hub”, autorka kanału, podcastu i bloga www.annapro.pl
Anna Prończuk-Omiotek

ekspert ds. pitchowania, Platforma Startowa „Unicorn Hub”, autorka kanału, podcastu i bloga www.annapro.pl

Przedsiębiorca, innowator i mentor. Ekspertka od wystąpień publicznych (zarówno tych na scenie, jak i online). Autorka kanału na YouTube „Anna PRO” i bloga www.AnnaPRO.pl. Od 10-lat dzieli się swoją wiedzą jako prelegentka na konferencjach i webinarach. Szkoliła w ponad 250 firmach i instytucjach.

Doradca i mentor m.in. w Platformie Startowej „Unicorn Hub”, gdzie przygotowuje przedsiębiorców do prezentacji typu „pitch”. Dzięki temu ich innowacyjne startupy zdobyły dofinansowanie w wysokości 1 mln zł.
Przeprowadziła ponad 7000 godzin warsztatów, głównie z tematyki autoprezentacji, pitchowania i organizowania skutecznych webinarów. Jej wystąpienia na konferencjach widziało w sumie 5600 osób. Szkoli w języku polskim i angielskim dla klientów polskich i zagranicznych, m.in. z Anglii i Stanów Zjednoczonych.
Jest autorką i współautorka 3 kursów online, w tym kursu „Webinar Master” dla osób, które chcą organizować mistrzowskie i skuteczne biznesowo webinary.
Wieczna optymistka, stały bywalec siłowni i miłośniczka tańca w stylu modern jazz. Kocha podróże, odwiedziła blisko 20 krajów i mówi komunikatywnie w 4 językach.
Jej drugie imię – Innowacja. Od 10 lat w branży nowych technologii. Pracowała m.in. jako manager w Akademii Programowania infoShare, Kierownik Działu Marketingu Netrix IT oraz manager zarządzający oddziałem inkubatora przedsiębiorczości Business Link, gdzie koncentrowała się na potrzebach lubelskich start-upów. Kreatorka pozytywnych zmian, inicjatorka i organizatorka kilkudziesięciu wydarzeń non-profit na temat innowacji i przedsiębiorczości, m.in. „Działam w Lublinie i myślę globalnie” oraz branżowych spotkań informatycznych „Lublin IT” czy „Data Science Lublin”.


An entrepreneur, innovator and mentor. An expert in public speaking (both on stage and online). An author of YouTube channel “Anna PRO” and www.AnnaPRO.plblog. For 10 years she has been sharing her knowledge as a speaker at conferences and webinars. She has conducted training in more than 250 companies and institutions.
An advisor and mentor, among others in the “Unicorn Hub” Starter Platform, where she prepares entrepreneurs for “pitch”-type presentations. Thanks to her contributions, their innovative startups obtained funding of PLN 1 million.
She has conducted more than 7000 hours of workshops, mainly on the subject of self-presentation, pitching and and organizing effective webinars. A total of 5,600 people saw her speeches at conferences. She conducts training in Polish and English for Polish and foreign clients, e.g. from England and the United States.
She is an author and co-author of 3 online courses, including the “Webinar Master” course for people who want to organize masterful and business-effective webinars.
Always an optimist, a regular visitor at the gym and a lover of modern jazz dancing. She loves travelling, she has visited nearly 20 countries and speaks communicatively in 4 languages.
Her middle name - Innovation. For 10 years in the industry of new technologies. She has worked as a manager at the infoShare Software Development Academy, Netrix IT Marketing Department Manager and as a manager of the Business Link business incubator branch where she focused on the needs of Lublin start-ups. A creator of positive changes, initiator and organizer of several dozen non-profit events devoted to innovation and entrepreneurship, such as “I operate in Lublin and I think globally”, as well as industry IT meetings “Lublin IT” or “Data Science Lublin”.

Ryszard Prytko
Prezes Zarządu R-FOLL sp. z o.o.
Ryszard Prytko

Prezes Zarządu R-FOLL sp. z o.o.

Prezes Zarządu R-FOLL sp. z o.o., firma działa na rynku od 1989 roku. Lata nabytych doświadczeń pozwoliły doskonale poznać potrzeby rynku oraz zapewnić najwyższą jakość usług i produktów, w tym taśm uszczelniających pod kontrłaty, RPES, akustycznych do systemów suchej zabudowy, uszczelniających do prostokątnych kanałów wentylacyjnych, uszczelek i taśm do płyt warstwowych, systemów do mocowania płyt AGRO oraz folii ochronnych.


President of the Management Board of R-FOLL sp. z o.o., a company established in 1989. Through years of experience, he was able to learn all about market demand and ensure top quality of services and products, which include sealing tape under counter battens, RPES tape, acoustic tape for drywall systems, sealing tape for rectangular ventilation ducts, seals and tapes for sandwich panels, AGRO board fixing systems, and protective films..

Andrzej Radniecki
Naczelnik Wydziału Rozwoju Ekonomii Społecznej, Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
Andrzej Radniecki

Naczelnik Wydziału Rozwoju Ekonomii Społecznej, Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Pracownik Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej od 2010 r., od 2015 r. Naczelnik Wydziału Rozwoju Ekonomii Społecznej w Departamencie Ekonomii Społecznej i Solidarnej. Członek Grupy Ekspertów ds. ekonomii społecznej przy Komisji Europejskiej. Brał udział w koordynacji prac nad Krajowym Programem Rozwoju ES i nad zapisami dotyczącymi wsparcia sektora ekonomii społecznej i solidarnej w PO WER, Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i innych strategiach oraz nowelizacją ustawy o spółdzielniach socjalnych. Uczestniczył w realizacji i kierował projektami w obszarze ekonomii społecznej w ramach PO KL oraz PO WER w zakresie koordynacji zapewnienia spójności polityk publicznych w zakresie ekonomii społecznej w skali ogólnopolskiej. Współpracuje z Krajowym Komitetem Rozwoju ES, Radą Zatrudnienia Socjalnego, prezentuje działania MRiPS na forach krajowych i międzynarodowych.


An employee of the Ministry of Family and Social Policy since 2010, since 2015 the Head of the Department of Social Economy Development at the Department of Social and Solidarity Economy. A member of the Group of Experts on the Social Economy at the European Commission. He participated in the coordination of works on the National ES Development Programme and on provisions concerning the support for the social and solidarity economy sector in OP KED, the Strategy for Responsible Development and other strategies, as well as on the amendment to the Act on Social Cooperatives. He participated in the implementation and managed projects in the field of social economy under OP HC and OP KED in the field of coordination and ensuring the coherence of public policies in the field of the social economy on a national scale. He cooperates with the National ES Development Committee, the Social Employment Council, presents the activities of the Ministry of Labour and Social Policy at national and international forums.

dr n. ekon. Bartłomiej Rodawski
Członek Zarządu Adamed Pharma S.A., Dyrektor Operacyjny
dr n. ekon. Bartłomiej Rodawski

Członek Zarządu Adamed Pharma S.A., Dyrektor Operacyjny

Członek Zarządu Adamed Pharma S.A., Dyrektor Operacyjny. W branży farmaceutycznej od 2003 roku. W swojej karierze prowadził projekty analityczne, szkoleniowe i wdrożeniowe, m.in. we współpracy z producentami leków: Bayer, Baxer, Biofarm, GSK, Jelfa, Polpharma oraz hurtownikami PGF, Neuca, Farmacol.
Z Grupą Adamed związany od 2009 roku. W tym czasie wspólnie z menedżerami zaimplementował m.in. system wskaźników operacyjnych, proces S&OP oraz unikalny w skali polskiej farmacji proces współpracy z kluczowymi hurtownikami na bazie koncepcji VMI. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w innych branżach, przygotowując analizy i prowadząc projekty usprawniają
ce.

dr Izabela Różańska-Bińczyk
Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
dr Izabela Różańska-Bińczyk

Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki

Jest doktorem nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania, Uniwersytet Łódzki.


Jest badaczem, wykładowcą i konsultantem w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Aktualny obszar jej zainteresowań badawczych to głównie: green HRM (zielone zarządzanie zasobami ludzkimi), zrównoważony rozwój oraz najnowsze trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi.


Jest też członkiem Rady Programowej Centrum Studiów Zrównoważonego Rozwoju na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Personalni.


She is a PhD student of economic sciences with specialization in management sciences. Employed as an Assistant Professor at the Department of Human Resource Management at the Faculty of Management, University of Łódź.
She is a researcher, lecturer and consultant in the field of human resource management. The current area of her research interests is mainly: green HRM (green human resource management), sustainable development and the latest trends in human resource management.
She is also a member of the Programme Council of the Centre for Sustainable Development Studies at the Faculty of Management of the University of Łódź and the tutor of the Student Scientific Club, “Personalni”.

Mikołaj Ruta
Dyrektor ds. Innowacji i R&D WDX S.A., ekspert Polskiego Stowarzyszenia Managerów Logistyki
Mikołaj Ruta

Dyrektor ds. Innowacji i R&D WDX S.A., ekspert Polskiego Stowarzyszenia Managerów Logistyki

Dyrektor ds. Innowacji i R&D w WDX SA. Absolwent AGH z wieloletnim doświadczeniem we wdrażaniu projektów badawczo rozwojowych w obszarach INDUSTY 4.0. Twórca wielu wynalazków chronionych prawem patentowym i nagradzanych w licznych konkursach. Główne obszary zainteresowań to automatyzacja, optymalizacja procesów produkcyjnych wraz z obszarami kompletnego łańcucha dostaw. Motto: Wizja bez implementacji to halucynacja.


Director of Innovation and R&D at WDX SA. A graduate from AGH University of Science and Technology with many years of experience in implementing research and development projects in the areas of INDUSTY 4.0. A creator of many inventions protected by patent law and awarded in numerous competitions. The main areas of interest include automation, optimization of production processes along with the areas of the complete supply chain. His motto: A vision without implementation is a hallucination.

Łukasz Stajuda
Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi
Łukasz Stajuda

Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego Wydział Marketing i Zarządzanie. Ukończył Executive Master of Business Administration (MBA) accredited by Apsley Business School – London. Od lat zajmuje się współpracą z przedsiębiorcami w zakresie wsparcia rozwoju biznesu. Dostarczał przedsiębiorcom kompleksowe rozwiązani organizacyjne i technologiczne w zakresie zarządzania ryzykiem. Obecnie zarządza jednostką samorządową Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, wdrażając środki unijne z I i II osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.


Graduate of Marketing and Management at the university of Lodz. Executive Master of Business Administration (MBA) accredited by Apsley Business School – London. He has been working with businesses in scope of business development support for many years. Provided comprehensive organisational and technological solutions in scope of market management. Currently in charge of the local government’s Support Centre for Entrepreneurs in Lodz, where he administers European funds from priority axes I and II of the Regional Operational Programme of the Lodz Region for 2014-2020.

prof. dr hab. inż. Paweł Strumiłło
Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. rozwoju, Przewodniczący Rady ICT Polska Centralna Klaster
prof. dr hab. inż. Paweł Strumiłło

Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. rozwoju, Przewodniczący Rady ICT Polska Centralna Klaster

Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. rozwoju, przewodniczący Rady ICT Polska Centralna Klaster. Opublikował ponad 90 prac naukowych nt. analizy sygnałów i obrazów biomedycznych, inteligencji obliczeniowej i systemów interakcji człowiek–komputer. Jego zainteresowania w ostatnich latach koncentrują się na opracowaniach i wdrażaniu elektronicznych systemów wspomagania osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi.


Vice-Rector of the Łódź University of Technology for Development Affairs, Chairman of the ICT Council of the Central Poland Cluster. He has published over 90 scientific studies on the analysis of biomedical signals and images, computational intelligence and human-computer interaction systems. In recent years, his interests have focused on the development and implementation of electronic support systems for people with sensory disabilities.

Agnieszka Sygitowicz
Wiceprezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Agnieszka Sygitowicz

Wiceprezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Jestem programistą, który wierzy w bliską komunikację z ludźmi biznesu.

Wiceprezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Od 6 kwietnia 2016 r. Wiceprezes Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. W czasie jej zarządu strefa zdobyła tytuł 3. na świecie i 1. w Europie w rankingu fDi Magazine. Nagrodzona została także za najlepszy innowacyjny ekosystem, w którego tworzeniu brała udział od początku. Angażuje się we wspieranie firm startupowych. Inicjatorka innowacyjnych projektów Łódzkiej Strefy, takich jak Startup Spark, S5, IoE Hub, 5G Lab, które od wielu lat nagradzane są w światowych rankingach stref ekonomicznych. Posiada tytuł MBA zdobyty na Uczelni Łazarskiego. Wcześniej pracowała w Departamencie Funduszu Spójności w Ministerstwie Transportu i Urzędzie Miasta Radomska, gdzie była naczelnikiem Wydziału Strategii i Rozwoju. Została wybrana do rankingu TOP 15 kobiet w 5G.

Sylwester J. Szymalak
Prezes Zarządu Klubu 500, Kapituła Certyfikacji Menedżerów, Prezes firmy Organika
Sylwester J. Szymalak

Prezes Zarządu Klubu 500, Kapituła Certyfikacji Menedżerów, Prezes firmy Organika

Absolwent Politechniki Łódzkiej. Od 01.04.1993 Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej „Organika” S.A. w Łodzi w skład której wchodzą przedsiębiorstwa o profilu produkcyjnym takie jak: „ORGANIKA” - producent chemii przemysłowej i chemii gospodarczej, „ORGANIKA-CAR”- producent płynów eksploatacyjnych i kosmetyków samochodowych, „OILTECH”- producent olejów samochodowych, SCHAUMAPLAST-ORGANIKA” -produkcja wyrobów ze spienionego polistyrenu, „FAMED” producent oświetlenia medycznego, oraz firma branży usług technicznych „ORTECH”. Od 1994 roku Prezes Zarządu Stowarzyszenia KLUB 500-Łódź . Członek klubu ROTARY Club Łódź , w latach 2010-2011 Prezydent Klubu. Prezes Zarządu Rady Gospodarczej Województwa Łódzkiego. Członek Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego W.Ł. Członek Rady Innowacyjności W.Ł. Członek Rady Biznesu Politechniki Łódzkiej. Członek Kapituły Nagrody Gospodarczej Wojewody Łódzkiego.


A graduate from the Łódź University of Technology. From 1 April 1993, the President of the Management Board of the “Organika” S.A. Capital Group in Łódź which encompasses production companies such as: “ORGANIKA” - a producer of industrial and household chemicals, “ORGANIKA-CAR” - a producer of consumable fluids and car cosmetics, “OILTECH” - a producer of car oils, “SCHAUMAPLAST-ORGANIKA” - a producer of foamed polystyrene products, “FAMED” - a producer of medical lighting, and “ORTECH” technical services company. Since 1994, the President of the Management Board of the KLUB 500-Łódź Association. A member of the ROTARY Club Łódź, in 2010-2011 the President of the Club. The President of the Management Board of the Economic Council of the Łódź Province. A member of the Monitoring Committee of the Regional Operational Programme of the Łódź Province. A member of the Innovation Council of the Łódź Province. A member of the Business Council of the Łódź University of Technology. A member of the Jury of the Economic Award of the Head of the Łódź Province.

Marek Szymański
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi
Marek Szymański

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi. Absolwent Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1992 – 1995 nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Elektroniczno – Energetycznych w Łodzi, w latach 1995 – 2004 nauczyciel konsultant w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Od 2004 roku Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi (od 2020 r. dyrektor). Współautor podstaw programowych dla zawodów mechatronicznych i elektrycznych oraz publikacji wspomagających proces kształcenia dla tych zawodów.

Andrzej Tabara
CTO & Business Development Director Team Connect sp. z o.o.
Andrzej Tabara

CTO & Business Development Director Team Connect sp. z o.o.

TEAM CONNECT Sp. z o.o. Absolwent Politechniki Łódzkiej, od 15 lat związany zawodowo z branżą IT. Współpracował z takimi firmami jak: Airbus czy Boston Scientific Corporation. Jest pasjonatem transformacji agile oraz rozwiązań chmurowych. Wyspecjalizował się w zakresie rozwoju oprogramowania, budowania zespołów oraz produktów, outsourcingu IT i procesów biznesowych. Aktualnie pełni funkcję Business Development Director firmy Team Connect Sp. z o.o. (grupa kapitałowa Euvic).


TEAM CONNECT Sp. z o.o. A graduate from the Łódź University of Technology, for 15 years professionally associated with the IT industry. He collaborated with companies such as: Airbus or Boston Scientific Corporation. He is passionate about agile transformation and cloud solutions. He specializes in software development, team and product building, IT outsourcing and business processes. Currently, he is the Business Development Director of Team Connect Sp. z o.o. (Euvic capital group).

Piotr Trojanowski
Prezes Zarządu Dankan sp. z o.o.
Piotr Trojanowski

Prezes Zarządu Dankan sp. z o.o.

Prezes zarządu firmy Dankan sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu (ECOL-GROUP).


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego a także Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.
Praktyk organizacji i zarządzania związany od wielu lat z branżą komunalną.


Propagator idei społecznej odpowiedzialności biznesu i zarządzania opartego na zasadach, łączącego cele ekonomiczne z celami społecznymi. Entuzjasta i propagator zarządzania partnerskiego i otwartego inspirowanego modelem humanistycznego zarządzania XXI w. bez „kija i marchewki” prof. Andrzeja Bliklego).


Fascynuje go miasto, jako miejsce dobrego życia i pracy, sprawnie realizujące usługi publiczne i organizujące przestrzeń publiczną w sposób zrównoważony w oparciu o partycypację społeczną.


President of the Management Board of Dankan sp. z o.o., with a registered office in Inowrocław (ECOL-GROUP).
A graduate from the Faculty of Law and Administration and the Faculty of Management of the University of Łódź, as well as the Institute of Occupational Medicine in Łódź.
A practitioner of organization and management, for many years associated with the municipal industry.
A propagator of the idea of corporate social responsibility and rules-based management, combining economic goals with social goals. An enthusiast and promoter of partnership and open management inspired by the 21st-century model of humanistic management of the 21st century without the “stick and carrot” of Prof. Andrzej Blikle).
He is fascinated by the city as a place of good life and work, efficiently implementing public services and organizing public space in a sustainable manner, based on social participation.

Grzegorz Trzciński
GDC Technology Business Development & Site Manager Atos Poland Global Services sp. z o.o.
Grzegorz Trzciński

GDC Technology Business Development & Site Manager Atos Poland Global Services sp. z o.o.

GDC Technology Business Development & Site Manager Łódź w Atos Poland Global Services, a także Manager Liniowy największego departamentu w Łodzi oraz Service Delivery Manager wspierający zarządzanie projektami dla grupy Orange. Ekspert zarówno w obszarze zarządzania zespołem, jak i realizowaniu celów biznesowych oraz przezwyciężaniu wszelkich napotykanych barier. Prywatnie pasjonat historii oraz nowych technologii.


GDC Technology Business Development & Site Manager Łódź at Atos Poland Global Services, as well as Line Manager of the largest department in Łódź and Service Delivery Manager supporting project management for the Orange group. An expert both in the area of team management, as well as in achieving business goals and overcoming all encountered barriers. Privately, he is passionate about history and new technologies.

Maciej Turski
Prezes Zarządu Futunext Polska sp. z o.o.
Maciej Turski

Prezes Zarządu Futunext Polska sp. z o.o.

Prezes Zarządu Futunext Polska sp. z o.o.

prof. dr hab. Maciej Urbaniak
kierownik Katedry Logistyki, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Maciej Urbaniak

kierownik Katedry Logistyki, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki

Kierownik Katedry Logistyki na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Członek Rady „LODZistics”. Autor i współautor około 250 publikacji naukowych z zakresu logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw i doskonalenia procesów operacyjnych. Odbył staże i wizyty studyjne w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech oraz we Francji. Wyniki swoich prac prezentował na konferencjach w Europie oraz m.in. w Chinach, Kanadzie, Nowej Zelandii czy USA.


Head of the Chair of Logistics at the Faculty of Management at the University of Łódź, a Member of the of “LODZistics” Council. An author and co-author of about 250 scientific publications in the field of logistics, supply chain management and improvement of operational processes. He has completed internships and study visits to the USA, Great Britain, Germany and France. He has presented the results of his work at conferences in Europe, as well as in China, Canada, New Zealand and the USA.

Małgorzata Wdówka
Lider Centrum Szkoleń Technicznych w Polsce
Małgorzata Wdówka

Lider Centrum Szkoleń Technicznych w Polsce

Lider Centrum Szkoleń Technicznych w Polsce, z doświadczeniem w rozwoju kompetencji, dzieleniu się wiedzą i przywództwie.
Przez ponad 15 lat w branży technologicznej realizowałam szkolenia, wspierałam zespół lokalnych trenerów, tworzyłam programy szkoleniowe oraz strategie rozwoju kompetencji firmy i jej spółek zależnych. Budowałam portfolio szkoleń odpowiadające potrzebom organizacji i ofertę dla klientów zewnętrznych. Poza codziennymi obowiązkami angażowałam się jako mentor w wiele incjatyw wspierających obecność kobiet na rynku technologicznym.

dr Janusz Wdzięczak
Dyrektor Biprowłók sp. z o.o.
dr Janusz Wdzięczak

Dyrektor Biprowłók sp. z o.o.

Dziekan kierunków Transport oraz Mechanika i Budowa Maszyn, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi


A manager, economist and economic historian. Director at Biprowłók Sp. z o.o., an academic lecturer at universities in Poland and Georgia. An author of numerous analytical and scientific publications.

Maciej Wejman
Prezes Zarządu Regionalnego Funduszu Rozwoju Województwa Łódzkiego
Maciej Wejman

Prezes Zarządu Regionalnego Funduszu Rozwoju Województwa Łódzkiego


Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, doktor ekonomii. Naukowo związany z tematami polityki regionalnej, rozwojem regionalnym, funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej.
Posiada doświadczenie zawodowe w sektorach: finansów, funduszy środków unijnych. Zasiadał w radach nadzorczych: Centrum Finansowe S.A., Lotto Merkury Sp. z o.o., Traf Zakłady Wzajemne Sp. z o.o. Pełnił również funkcję Prezesa Zarządu Merkury Invest Sp. z o.o., Euro Art Sp. z o.o.. Był dyrektorem finansowym/rachunkowości zarządczej Totalizatora Sportowego sp. z o.o.
Obecnie- Prezes Zarządu Regionalnego Funduszu Rozwoju Województwa Łódzkiego Sp. z o.o.


Graduate of the University of Lodz, doctor of economics. His scientific work covers regional policy, regional development, and structural funds of the European Union.
Professionally experienced in finances, and European funds. Former management board member at Centrum Finansowe S.A., Lotto Merkury Sp. z o.o., and Traf Zakłady Wzajemne Sp. z o.o. Also served as the President of the Management Board at Merkury Invest Sp. z o.o. and Euro Art Sp. z o.o. and as financial/management accounting director at Totalizator Sportowy sp. z o.o.
He is the current President of Regionalny Fundusz Rozwoju Województwa Łódzkiego Sp. z o.o.

Prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak
Członek Komitetu ds. Strategii Województwa Łódzkiego
Prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak

Członek Komitetu ds. Strategii Województwa Łódzkiego

Doktor Honoris Causa Universite d’Artois, Arras, Francja i Uniwersytetu Jarosława Mądrego w Rosji. Dyrektor Instytutu Mechatroniki i Systemów Informatycznych, Rektor Politechniki Łódzkiej kadencji 2016-2020. Tematyka badawcza: technologie informatyczne, sztuczna inteligencja, systemy mechatroniczne. Visiting Professor do Uniwersytetu w Pawii, Italy, Universite d’Artois, Arras, Francja.
Autor i współautor ponad 400 publikacji (w tym 18 monografii). Promotor 12 przewodach doktorskich. Udział i kierowanie projektami badawczymi – ponad 45.
Odznaczenia: Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, Honorowa Odznaka Miasta Łodzi, Medal „Pro Patria”, Medal 100-lecia odzyskania niepodległości Polski, Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski.
Członek Komitetu ds. Strategii Województwa Łódzkiego, członek Komitetu Monitorującego RPO Województwa Łódzkiego. Ekspert European Universities Association ds. Europejskiego Ekosystemu Innowacji, Doradca Sieci Instytutów Badawczych Łukasiewicz, Członek Zespołu w MNiSW ds. Doktoratów Wdrożeniowych.


Doctor Honoris Causa Universite d’Artois, Arras, France and Yaroslav-the-Wise University in Russia. Director of the Institute of Mechatronics and Information Systems, Rector of the Lodz University of Technology during the term of 2016-2020. Research subjects: information technologies, artificial intelligence, mechatronic systems. Visiting Professor at University of Pavia, Universite d’Artois, Arras, France.
Author and co-author of over 400 publications (including 18 monographs). Advisor in 12 PhD programs. Involved in and coordinated in over 45 research projects.
Decorations: Gold and Silver Cross of Merit, Honorary Badge of the City of Lodz, “Pro Patria” medal, 100th Anniversary of Poland’s independence medal, Knight's Cross of the Order of Polonia Restituta.
Member of the Committee in charge of the Strategy for the Lodz Region, member of the committee monitoring ROP for the Lodz Region. European Universities Association expert in charge of European Innovation Ecosystems, Consultant to the Łukasiewicz Research Institute Network, Member of the Group in charge of Implementation Doctorates at the Ministry of Science and Higher Education.

Dorota Wójtowicz
Dyrektor HR w Polsce i Czechach oraz EMEA HR Business Partner Działu Produkcji i Łańcucha Dostaw, Barry Callebaut
Dorota Wójtowicz

Dyrektor HR w Polsce i Czechach oraz EMEA HR Business Partner Działu Produkcji i Łańcucha Dostaw, Barry Callebaut

Dyrektor HR w Polsce i Czechach oraz EMEA HR Business Partner Działu Produkcji i Łańcucha Dostaw, Barry Callebaut. Skuteczna menedżer z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem, zdobytym w międzynarodowych korporacjach. Połowę kariery zawodowej spędziła w dziale sprzedaży. Praca z ludźmi pomogła jej odkryć pasję do prowadzenia szkoleń i rekrutacji, a w konsekwencji zadecydowała o zmianie ścieżki kariery w kierunku HR. Kolejne doświadczenia pozwoliły jej wyspecjalizować się w obszarze rekrutacji, systemów wynagradzania, rozwoju, a także employer brandingu. Z powodzeniem łączy życie zawodowe z rodzinnym. Jest dumną mamą dwóch Synów.
Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Studia podyplomowe: Polsko-Amerykańske Centrum Zarządzania (UŁ-University of Maryland).
Pracę w Barry Callebaut podjęła ponad 4 lat temu z miłości do HR oraz do czekolady.

Piotr J. Wypych
analityk finansowy
Piotr J. Wypych

analityk finansowy

Analityk finansowy, wieloletni doradca oraz dyrektor finansowy. Przez ponad 10 lat zajmował się funduszami typu VC i PE. Współpracował z ekspertami wielu instytucji w Polsce i za granicą m.in. EBRD, IFC, OPIC, Advent Int. i inne.


A financial analyst, long-time advisor and financial director. For over 10 years involved with VC and PE funds. He collaborated with experts from many institutions in Poland and abroad, including EBRD, IFC, OPIC, Advent Int. and others.

Wiesława Zewald
Prezeska Zarządu Strefa Edukacji Spółka z o.o.
Wiesława Zewald

Prezeska Zarządu Strefa Edukacji Spółka z o.o.

Prezeska Zarządu Strefa Edukacji Spółka z o.o.
Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego, specjalność chemia oraz studiów podyplomowych z chemii i zarządzania oświatą.
Posiada doświadczenie: nauczycielki chemii w 192 Szkole Podstawowej, I LO i XXVI LO w Łodzi, dyrektorki I LO im. Mikołaja Kopernika w Łodzi, dyrektorki Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi (wprowadzanie pierwszego w kraju egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe), Kuratorki Oświaty, Wiceprezydent Miasta Łodzi odpowiedzialnej m.in. za edukację, Przewodniczącej Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Łodzi, Wicedyrektorki i Dyrektorki Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz doradczyni Wojewody Łódzkiego ds. społecznych.

Zbigniew Ziemba
Wicemarszałek Województwa Łódzkiego
Zbigniew Ziemba

Wicemarszałek Województwa Łódzkiego

Wicemarszałek Województwa Łódzkiego.
W latach 2006–2011 wicestarosta piotrkowski, od 2011 pełnił stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Woli Krzysztoporskiej. W 2018 uzyskał mandat radnego sejmiku łódzkiego VI kadencji i został powołany na stanowisko wicemarszałka województwa łódzkiego. Ukończył studia magisterskie na kierunku historia na Wydziale Filologiczno- Historycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie oraz studia licencjackie w zakresie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy wymienionej uczelni. Ukończył również studia podyplomowe w Wyższej Szkole Gospodarstwa Krajowego oraz zarządzanie na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Długoletni współpracownik środowisk kombatanckich min. Związkiem Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych i Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Od 2006 jest członkiem NSZZ „Solidarność”.
Prywatnie pasjonatem historii lokalnej. Autor artykułów i książek opisujących przeszłość Ziemi Piotrkowskiej (m.in.: Socjaliści w piotrkowskim magistracie: działacze Polskiej Partii Socjalistycznej w samorządzie miejskim Piotrkowa Trybunalskiego w latach 1919–1939, Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2010, ISBN 978-83-7726-004-3 , ostatnio wydana: Ojczyzna to pamięć, Wydawnictwo WITKM, Kraków 2018, ISBN 978-83-7869-387-1.


Vice President of the Lodz Region.
Deputy head of the Piotrkow region in the years 2006–2011, Vice President of the Lodz Region from 2018. Graduate of history from the Faculty of Philology and History of the Academy of Pedagogy in Częstochowa. Completed an undergraduate course in scope of professional consulting and employment exchange at the aforementioned academy. Also completed a postgraduate course at the Higher School of National Economy and a management course at the Faculty of Management of the University of Economics in Katowice.

Bożena Ziemniewicz
Pełnomocnik Zarządu i Przewodnicząca Rady Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, Przewodnicząca Komitetu Edukacji Zawodowej Krajowej Izby Gospodarczej, Członkini Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych, Przedsiębiorca branży edukacyjnej
Bożena Ziemniewicz

Pełnomocnik Zarządu i Przewodnicząca Rady Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, Przewodnicząca Komitetu Edukacji Zawodowej Krajowej Izby Gospodarczej, Członkini Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych, Przedsiębiorca branży edukacyjnej

Ekonomistka, przedsiębiorca, menedżer, ekspert rynku szkoleń i edukacji pozaformalnej, ekspert PKA, wykładowca, trener, coach, doradca biznesowy. Praktyk gospodarczy - od 1993 prowadzi szkołę językową BRITISH CENTRE, obecnie również centrum egzaminacyjne, autoryzowane przez Cambridge University oraz firmę szkoleniową BC Training. Działa na rzecz samorządu branżowego i gospodarczego w zarządach organizacji zrzeszających przedsiębiorców i ekonomistów: PIFS, PTE, Klub 500-Łódź, ŁIPH. Prowadzi Łódzki Salon Gospodarczy – autorski projekt realizowany w ramach Stowarzyszenie Lifelong Learning, którego jest prezesem. Od 2011 radna Województwa Łódzkiego. 


An economist, entrepreneur, manager, expert on the training and non-formal education market, expert of the Polish Accreditation Commission, lecturer, trainer, coach, business advisor. A business practitioner - since 1993 she has been operating the BRITISH CENTRE language school, now also an examination centre authorized by the Cambridge University, and the BC Training company. She works for the industry and economic self-government units as members of boards of organizations associating entrepreneurs and economists: PIFS, PTE, Klub 500-Łódź, ŁIPH. She runs the Łódzki Salon Gospodarczy - an original project implemented as part of the Lifelong Learning Association of which she is the president. Since 2011, a councillor of the Łódź Province.

partners
ORGANIZER:
HONORARY PATRONAGE:
PATRONAGE:
SUBJECT MATTER PARTNERS:
SUPPORTING PARTNERS:
MEDIA PATRONAGE:
contact
Marshal’s Office of the Lodzkie Region
Legal and Organizational Department
Entrepreneurship Development Unit

8 Pilsudskiego Avenue
90-051 Łódź

Event coordinators:

Milena Lasocka
milena.lasocka@lodzkie.pl
 +48 42 663 37 06
Agnieszka Pawlikiewicz-Kliszewska
agnieszka.kliszewska@lodzkie.pl
 +48 42 663 37 97
Kinga Gołębiewska
kinga.golebiewska@lodzkie.pl
 +48 42 291 98 39