The European Economic Forum has been organised periodically for several years by the Lodzkie Region. It has become a fixture in the calendar of the most prominent business events in the country.


The Forum is now well-established. It provides a platform for entrepreneurs – mainly small and medium sized companies – to share their experiences. The casual and friendly atmosphere benefits development of common solutions for numerous industries. Thanks to the high numbers of entrepreneurs in attendance, there is an excellent opportunity to make new contacts and find potential clients.


The event covers various business topics. We will be discussing entrepreneurship, logistics, and transport. We will dedicate plenty of time to new technologies, research, and innovations. We will debate social economics and international business expansion.
The European Economic Forum is an open discussion moderated by professionals encouraging engagement and expression of observations and opinions. The meetings are inspiring and motivating.

Information
 • International expansion.
 • Company management and growth.
 • Available financial support.
Inspiration
 • Do you have an idea but don’t know how to carry it out?
 • You’re successful. Would you like to share your secrets?
 • Hear the stories of renowned entrepreneurs.
 • Attend motivational speeches. Be inspired.
Networking
 • Would you like to meet new business partners?
 • Show yourself. Show your ideas.
 • Establish business relations with entrepreneurs, scientists, and local government authorities.
 • Are you looking for B2B meeting space?
programme
DAY I - 2 December 2020 r.
Wednesday
9:00
EUROPEAN ECONOMIC FORUM STUDIO – LODZKIE 2020
9:00-10:00
PANEL SESSION I
LABOUR MARKET AFTER THE PANDEMIC - CRISIS OR DEVELOPMENT? NEW SKILLS, TRENDS, OPPORTUNITIES.

Technical partners:

 • Educational Research Institute
 • Regional Centre of the Integrated Qualification System
10:00-10:15
Break
10:15-11:30
OPENING SESSION
POLAND AND THE WORLD DURING THE PANDEMIC

interpretation: Italian and English

11:30-11:45
Break
11:45-12:30
PANEL SESSION II
INFRASTRUCTURE INVESTMENTS: A CHANCE TO DEVELOP THE REGION AND LOCAL BUSINESSES

Technical partner:

 • Biprowłók sp. z o.o.
12:30-12:45
Break
12:45-13:30
PANEL SESSION III
INNOVATION IN LOGISTICS IN THE TIMES OF COVID-19

Technical partner:

 • „LODZistics” Employers’ Association – Logistic Business Network of Central Poland
13:30-13:45
Break
13:45-14:30
PANEL SESSION IV
WEBINARS AS A WAY TO INCREASE COMPETITIVENESS AND THE INTERNATIONALISATION OF BUSINESSES - NOT JUST IN TIMES OF PANDEMIC

Technical partner:

 • Webinar Experts
14:30-14:45
Break
14:45-15:30
PANEL SESSION V
MORE THAN JUST ARTIFICIAL INTELLIGENCE - BUSINESS 4.0

Technical partners:

 • Centre Mixer of Smart Technologies, Faculty of Management, University of Lodz
15:30-15:45
Break
15:45-16:30
PANEL SESSION VI
GREEN HRM PRACTICES IN MODERN COMPANIES

Technical partner:

 • Faculty of Management, University of Lodz
16:30-16:45
Break
16:45-17:30
PANEL SESSION VII
COVID-19 AS A DIGITISATION ACCELERATOR? ABOUT THE POSSIBILITIES OFFERED BY THE DIFFICULT TIME OF THE PANDEMIC TO DISSEMINATE INNOVATION

Technical partner:

 • Lodz Special Economic Zone
17:30-17:45
Break
17:45-18:30
PANEL SESSION VIII
GOVERNANCE IN THE VUCA WORLD (VOLATILITY, UNCERTAINTY, COMPLEXITY, AMBIGUITY)

Technical partner:

 • ICT Central Poland Cluster
18:30-19:30
CONCERT: FRUIT OF REMEMBRANCE - A CONCERT COMMEMORATING THE VISIT OF JOHN PAUL II TO LODZ
Performance: Chamber Orchestra of the Grand Theatre in Lodz
DAY II - 3 December 2020 r.
Thursday
9:15-9:30
EUROPEAN ECONOMIC FORUM STUDIO – LODZKIE 2020
9:30-10:15
PANEL SESSION IX
THE ROLE OF LODZKIE REGION IN THE FIGHT AGAINST COVID-19

Technical partner:

 • Entrepreneur Service Centre in Lodz
 • Lodz Agency of Regional Development
10:15-10:30
Break
10:30-11:15
PANEL SESSION X
VOCATIONAL TRAINING IN SUPPORT OF INDUSTRY 4.0

Technical partner:

 • Lodz Special Economic Zone
11:15-11:30
Break
11:30-12:15
PANEL SESSION XI
FRANCHISE AS AN OPPORTUNITY FOR MICRO-ENTERPRISES

Technical partner:

 • Futunext Polska sp. z o.o.
12:15-12:30
Break
12:30-13:15
PANEL SESSION XII
ECO-DESIGN AS AN ELEMENT OF SUSTAINABLE BUSINESS

Technical partner:

 • Marshal Office of the Lodzkie Region
13:15-13:30
Break
13:30-14:15
PANEL SESSION XIII
STATE-OF-THE-ART POLYMERIC MATERIALS

Technical partner:

 • Łukasiewicz Research Network – Institute of Leather Industry
14:15-14:30
Break
14:30-15:15
PANEL SESSION XIV
BUSINESS IS BUSINESS? EVERYTHING YOU ALWAYS WANTED TO KNOW ABOUT SOCIAL BUSINESS (BUT WERE AFRAID TO ASK)

Technical partner:

 • KLUCZ Social Economic Support Centre
 • Regional Centre of Social Policy in Lodz
15:15-15:30
Break
15:30-16:15
PANEL SESSION XV
ADAPTATION AND/OR CRISIS RESPONSE TO DROUGHT - CHALLENGES FOR THE ECONOMY AND SOCIETY

Technical partner:

 • WIND-HYDRO Grzegorz Łukasiewicz
16:15-16:30
Break
16:30-17:15
PANEL SESSION XVI
DIGITAL INNOVATION HUB 5G IN POLAND – THE POTENTIAL OF 5G NETWORKS

Technical partner:

 • Lodz University of technology
17:15-19:00
Break
19:00
Gala of the Lodzkie Region Economic Award „BIZNES NA PLUS”

Results of the competition:

Lodzkie Region Economic Award „BIZNES NA PLUS”

 

Presentation:

Miss Polonia 2019 Karolina Bielawska entitled „Miss Polonia competition as an innovative form of brand promotion”

Concert:

Choir and Symphony Orchestra of the Artur Rubinstein Philharmonic of Lodz

DAY III - 4 December 2020 r.
Friday
9:50-10:00
LODZKIE INNOVATION DAYS 2020 STUDIO
10:00-10:55
PANEL SESSION I
INNOVATION - HOW AND WHY?

10:55-11:00
LODZKIE INNOVATION DAYS 2020 STUDIO
11:00-11:55
FORGE OF IDEAS

11:55-12:00
LODZKIE INNOVATION DAYS 2020 STUDIO
12:00-12:55
Break
12:55-13:00
LODZKIE INNOVATION DAYS 2020 STUDIO
13:00-14:30
PANEL SESSION II
FROM A SIMPLE IDEA TO A WINNING PROJECT

14:30-14:45
STUDIO LODZKIE INNOVATION DAYS 2020
Bloki tematyczne:
Praca i polityka społeczna
.
Gospodarka
.
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Innowacje
.
speakers
dr hab. Arkadiusz Adamczyk
CEO Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Skórzanego
dr hab. Arkadiusz Adamczyk

CEO Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Skórzanego

Doktor habilitowany nauk o polityce, CEO w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Skórzanego. Profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Przewodniczący Rady Naukowej Fundacji Wyszehradzkiej i think tanku Law4growth. Zastępca Przewodniczącego Rady Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Twórca i współtwórca strategii rozwoju jednostek samorządowych województwa łódzkiego.


Habilitated doctor in political science, CEO at the Łukasiewicz Research Network - Institute of Leather Industry. Professor at the Jan Kochanowski University in Kielce. Chairman of the Scientific Council of the Visegrad Foundation and the Law4growth think tank. Deputy Chairman of the Council of the Wacław Felczak Institute of Polish-Hungarian Cooperation. A creator and co-creator of the strategy for the development of local government units in the Łódź Province.

dr hab. Łukasz Arendt
Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie
dr hab. Łukasz Arendt

Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 2016–2019 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Obecnie zasiada w Wojewódzkiej Radzie Rynku Pracy Województwa Mazowieckiego kadencji 2019–2022. Został również wybrany do Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk kadencji 2020–2023. Jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Polityków Społecznych.


Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, ukończył także studia podyplomowe „Zarządzanie badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników badań”. Odbył miesięczne staże badawcze w California State University, University of Nevada, Instytucie Ekonomii i Instytucie Inżynierii Przemysłowej Syberyjskiego Oddziału Rosyjskiej Akademii Nauk w Nowosybirsku. Wielokrotnie uczestniczył w stażach dydaktycznych w ramach programu ERASMUS+ i CEEPUS. Współpracuje z Narodowym Centrum Nauki i Narodową Agencją Wymiany Akademickiej w roli eksperta oceniającego wnioski o finansowanie grantów badawczych.


Brał udział w wielu krajowych i międzynarodowych projektach badawczych realizowanych m.in. w ramach programu PROGRESS oraz na zlecenie Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury, Parlamentu Europejskiego, CEDEFOP-u oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Obecnie kieruje grantem Narodowego Centrum Nauki „Polaryzacja polskiego rynku pracy w kontekście zmiany technologicznej”. Współuczestniczył w budowie systemu prognozowania rynku pracy w Polsce w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej: „Opracowanie zintegrowanego systemu prognostyczno-informacyjnego umożliwiającego prognozowanie zatrudnienia” oraz obecnie realizowanego: „System Prognozowania Polskiego Rynku Pracy”.


Jego zainteresowania badawcze obejmują przede wszystkim problematykę rynku pracy oraz wpływu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych na gospodarkę, w szczególności zmianę technologiczną na rynku pracy i procesy polaryzacji; prognozowanie rynku pracy; wykluczenie cyfrowe; zmiany w systemie edukacji indukowane potrzebami rynku pracy.


Habilitated doctor of economics, Professor at the University of Łódź. In 2016–2019, he served the function of the director of the Institute of Labour and Social Affairs. Currently, he is a member of the Provincial Labour Market Council of the Mazovia Province, serving the 2019-2022 term. He was also elected to the Committee on Labour Sciences and Social Policy of the Polish Academy of Sciences for the term of 2020–2023. He is also a member of the Polish Society of Social Politicians.
A graduate from the Faculty of Economics and Sociology of the University of Łódź, he also completed a course of postgraduate studies in “Scientific Research Management and Commercialization of Research Results”. He underwent monthly research internships at the California State University, University of Nevada, the Institute of Economics and the Institute of Industrial Engineering of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences in Novosibirsk. On numerous occasions, he participated in didactic internships under the ERASMUS+ and CEEPUS programmes. He cooperates with the National Science Centre and the National Agency for Academic Exchange as an expert assessing applications for funding research grants.
He participated in many national and international research projects conducted, for instance, under the PROGRESS programme and on behalf of the Directorate-General for Education and Culture, the European Parliament, Cedefop and the European Bank for Reconstruction and Development. Currently, he manages a grant from the National Science Centre, “Polarization of the Polish Labour Market in the Context of Technological Change”. He participated in the development of the labour market forecasting system in Poland under the projects financed by the European Union: “Development of an Integrated Forecasting and Information System Facilitating Employment Forecasting” and the currently implemented: “Polish Labour Market Forecasting System”.
His research interests mainly include the issues of the labour market and the impact of information and telecommunications technologies on the economy, in particular a technological change in the labour market and polarization processes; labour market forecasting; digital exclusion; changes in the education system induced by the needs of the labour market.

Magdalena Balcerzak
Vestbee
Magdalena Balcerzak

Vestbee

Menedżer w CEE Business Angels Network i Vestbee - platformy łączącej globalnych inwestorów i korporacje ze startupami i scale-upami z Europy Środkowo-Wschodniej.
Jest entuzjastką start-upów, innowacji i pomysłów zmieniających życie. Posiada doświadczenie analityczne i matematyczne. Od samego początku kariery związana z rynkiem przedsiębiorstw MŚP. Miłośniczka języków obcych z pasją do pracy charytatywnej.


Manager at CEE Business Angels Network and Vestbee – a platform connecting global investors and corporations with start-ups and scale-ups in Central and Eastern Europe.
She is an enthusiast of start-ups, innovations, and life-changing ideas. Experienced in analytics and mathematics. From the very start of her career, she has been associated with the SME market. A foreign language enthusiast with a passion for charity work.

Daniela Ballico
Burmistrz Ciampino, Włochy
Daniela Ballico

Burmistrz Ciampino, Włochy

Jest burmistrzem miasta Ciampino i członkiem Europejskiego Komitetu Regionów. Należy do Grupy EKR, w której sprawuje funkcję koordynatora w Komisji Polityki Społecznej, Edukacji, Zatrudnienia, Badań Naukowych i Kultury (SEDEC). Jest członkiem Krajowej Rady Krajowego Stowarzyszenia Gmin Włoskich. Zasiada również w zarządzie Krajowego Stowarzyszenia Gmin Włoskich w regionie Lacjum. Była związkowcem w konfederacji UGL, w której piastowała stanowisko krajowej sekretarz ds. zdrowia, a następnie sekretarz konfederacyjnej.


Mayor of Ciampino and member of the European Committee of the Regions and the ECR group, where she serves as coordinator of the Commission for Social Policy, Education, Employment, Research and Culture (SEDEC). She is also a member of the National Council of the National Association of Italian Municipalities, where she serves on the board of the National Association of Italian Municipalities for the Lazio region. Formerly a union member of the UGL confederation, where she served as the national secretary of health and then the secretary of the confederation.

Mariusz Bednarski
Dyrektor Departamentu Produktów i Rozwoju Biznesu, PGE Obrót
Mariusz Bednarski

Dyrektor Departamentu Produktów i Rozwoju Biznesu, PGE Obrót

Dyrektor Departamentu Produktów i Rozwoju Biznesu, PGE Obrót. Od kilkunastu lat związany z branżą energetyczną, specjalizuje się w zagadnieniach marketingu produktowego, nowych obszarów biznesu oraz innowacyjności przemysłu. Jest inicjatorem i realizatorem licznych projektów związanych z obszarami: rozwoju oferty, e-commerce, smart facility, DSR oraz OZE. Jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej, a także Wyższej Szkoły Menadżerskiej (EMBA).


Director of the Products and Business Development Department, PGE Obrót. For several years associated with the energy industry, he specializes in product marketing, new business areas and industry innovation. He is the initiator and implementer of numerous projects related to the areas of: offer development, e-commerce, smart facility, DSR and RES. He is a graduate from the University of Łódź, the Łódź University of Technology, and the Warsaw Management University (EMBA).

Karolina Bielawska
Miss Polonia 2019
Karolina Bielawska

Miss Polonia 2019

Miss Polonia 2019, studentka Politechniki Łódzkiej na kierunku Management, interesuje ją społeczna odpowiedzialność biznesu, w ramach której zdobywa doświadczenie aktywnie uczestnicząc w akcjach charytatywnych i działaniach związanych z tytułem Miss Polonia.


Miss Polonia 2019, management student at the Lodz University of Technology, interested in social corporate responsibility, in scope of which she gathers experience by actively participating in charity campaigns and activities associated with the title of Miss Polonia.

Jacek Borowski
PPHU FOL-POL
Jacek Borowski

PPHU FOL-POL

Właściciel PPHU „Fol-Pol” J. Borowski specjalizującej się w produkcji polietylenowych folii, laureat X edycji Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego. W czasie prowadzenia działalności (od 1994 roku) opracował i wdrożył wiele innowacyjnych technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych w zakresie ich funkcjonalizacji.


The owner of PPHU “Fol-Pol” J. Borowski, specializing in the production of polyethylene films, a laureate of the 10th edition of the Economic Award of the Łódź Province. During his activity (since 1994), he has developed and implemented many innovative technologies of plastics processing with regard to their functionalization.

Piotr Brzeziński
Dyrektor Biura Badań i Rozwoju w VIVE Textile Recycling sp. z o.o.
Piotr Brzeziński

Dyrektor Biura Badań i Rozwoju w VIVE Textile Recycling sp. z o.o.

Dyrektor Biura Badań i Rozwoju w VIVE Textile Recycling sp. z o.o. - jednym z największych w Europie przedsiębiorstw recycklingu tekstyliów. Ekspert z obszaru doradztwa inwestycyjnego i restrukturyzacji przedsiębiorstw. Posiada bogate doświadczenie we współpracy przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi oraz transferze, rozwoju i wdrażaniu innowacyjnych technologii.


Director of the Research and Development Office of VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. – one of Europe’s biggest textile recycling enterprises. Expert in business restructuring and investment consulting. Holds extensive experience in cooperation between businesses and science institutions as well as in transfer, development, and implementation of innovative technologies.

Waldemar Buda
Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Waldemar Buda

Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Sekretarz Stanu w resorcie do spraw funduszy i polityki regionalnej, poseł na Sejm VIII i IX kadencji. W przeszłości radny Rady Miejskiej w Łodzi. Prawnik, radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.


The Secretary of State at the Ministry for Funds and Regional Policy, an MP to the Sejm of the 8th and 9th term. In the past, a councillor of the City Council in Łódź. A lawyer, a legal counsel. A graduate from the Faculty of Law and Administration at the University of Łódź.

dr hab. Joanna Cewińska
prof. UŁ, Kierownik Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
dr hab. Joanna Cewińska

prof. UŁ, Kierownik Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki

Jest kierownikiem Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania, Uniwersytet Łódzki. Aktualny obszar jej zainteresowań badawczych to głównie: kierunki rozwoju zarządzania zasobami ludzkimi, dysfunkcje i patologie zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzanie zasobami ludzkimi w sporcie, zarządzanie w sporcie.


Jest też kierownikiem studiów podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania, Uniwersytet Łódzki.


The Head of the Department of Human Resource Management at the Faculty of Management, University of Łódź. The current area of her research interests covers mainly: directions of human resource management development, dysfunctions and pathologies of human resource management, human resource management in sport, management in sport.
She is also the Head of the Post-Graduate Studies Department of Human Resource Management at the Faculty of Management, University of Łódź.

Kinga Chelińska-Barańska
Country Manager Digital Workforce sp. z o.o.
Kinga Chelińska-Barańska

Country Manager Digital Workforce sp. z o.o.

Country Manager Digital Workforce. Odpowiada za polskie centrum usług RPA, IPA oraz AI. Z powodzeniem zarządza stale rosnącym zespołem certyfikowanych konsultantów RPA oraz kieruje wdrażaniem i utrzymaniem kompleksowych rozwiązań cyfrowych. Już od ponad 3 lat wspiera swoich klientów w automatyzacji procesów. Interesuje się rozwiązaniami RPA, IPA, AI, IoT i cyberbezpieczeństwem w połączeniu ze strategią błękitnego oceanu i myśleniem Agile.


Country Manager Digital Workforce. Responsible for the Polish RPA, IPA and AI service centre. She successfully manages the constantly growing team of certified RPA consultants and manages the implementation and maintenance of comprehensive digital solutions. For over 3 years, she has been supporting her clients in process automation. She is interested in RPA, IPA, AI, IoT and cybersecurity solutions in combination with blue ocean strategy and Agile thinking.

 

Stanisław Chmielewski
Prezes Zarządu Granpol sp. z o.o.
Stanisław Chmielewski

Prezes Zarządu Granpol sp. z o.o.

Prezes zarządu Granpol sp. z o.o., Kruszyn. Firma jest producentem granulatów tworzywowych.


President of the Management Board of Granpol sp. z o.o., Kruszyn. The company is a producer of plastic granulates.

Maciej Chudkiewicz
Dziennikarz telewizyjny, prasowy i radiowy
Maciej Chudkiewicz

Dziennikarz telewizyjny, prasowy i radiowy

Dziennikarz telewizyjny, prasowy i radiowy. Publicysta, mówca, wykładowca. Ostatnio znany głównie z prowadzenia najważniejszych programów publicystycznych w TVP INFO, tj. "Minęła 20" i "Minęła 8”. Poza tym prowadzi jeszcze 5 innych programów publicystycznych na antenach ogólnopolskich i regionalnych. Wcześniej związany z radiem i przede wszystkim prasą pisaną. Specjalizował się w kwestiach społecznych, związanych z pracą i gospodarką. Współpracuje z wieloma instytucjami, firmami i NGOsami. Wykładowca dwóch uczelni wyższych: Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Collegium Humanum Szkoły Głównej Menedżerskiej. Prowadzi warsztaty, wykłady i zajęcia przede wszystkim na studiach MBA. Absolwent Instytutu Socjologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności i międzynarodowej szkoły młodych liderów Międzynarodowej Organizacji Pracy. Certyfikowany, doświadczony trener grupowy i coach. Absolwent szkoły trenerów grupy TROP. Od lat prowadzi warsztaty dotyczące między innymi komunikacji, integracji i wyznaczania celów. Doradzał i pomagał wdrażać w życie strategie różnych instytucji. Pracował jako doradca i niezależny konsultant. Uczestniczył w wielu projektach związanych z prywatyzacją i restrukturyzacją największych polskich przedsiębiorstw przemysłowych. Zajmował się również rozwojem innowacyjności w polskiej gospodarce oraz dialogiem społecznym.


TV, press, and radio journalist. Publicist, speaker, lecturer. Known recently for hosting major political commentary programming in TVP INFO, including "Minęła 20" and "Minęła 8”. Host of 5 other political commentary programming in national and regional stations. Previously worked in radio and primarily in written press, where he specialised in social affairs in scope of labour and the economy. Collaborates with numerous institutions, businesses, and NGOs. Lecturer at two academies: Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw and Collegium Humanum – Warsaw Management University. Teaches workshops, lectures, and classes, mainly in scope of MBA courses. Graduate of the Institute of Sociology at the Stefan Wyszyński University in Warsaw, Institute of Economics of the Polish Academy of Sciences, the Leadership School of the Freedom Institute, and the international school for young leaders at the International Labour Organisation. Certified and experienced group trainer and coach. Graduate of the trainer school of the TROP group. For years, he has been teaching workshops on subjects like communication, integration, and setting goals. He has provided consulting services for various institutions and assisted them in implementation of various strategies. Experienced advisor and independent consultant. Took part in numerous projects in scope of privatisation and restructuring of the largest Polish industrial enterprises. He also contributed to development of innovation in the economy of Poland and social dialogue.

Roberto Ciambetti
Przewodniczący Rady Regionu Wenecja Euganejska, Włochy
Roberto Ciambetti

Przewodniczący Rady Regionu Wenecja Euganejska, Włochy

W latach 2003–2007 był sekretarzem oddziału partii Lega we włoskiej prowincji Vicenza. W 2005 r. wybrano go do rady regionalnej Wenecji Euganejskiej, a w 2008 r. został przewodniczącym klubu partii w tym zgromadzeniu. W 2010 r. objął tekę ministra budżetu i samorządu lokalnego w pierwszym rządzie regionalnym Luki Zai, a w 2015 r. został wybrany na przewodniczącego rady regionalnej. Pełni funkcję wiceprezesa ELISAN (Europejska Sieć ds. Lokalnych Działań Socjalnych i na rzecz Włączenia Społecznego) i przewodniczącego włoskiej delegacji w Europejskim Komitecie Regionów. Jest jednym z najaktywniejszych członków Komitetu Regionów, w którym piastuje również funkcję przewodniczącego Wspólnego Komitetu Konsultacyjnego UE–Czarnogóra.


Served as secretary of the Lega party’s division in the Italian region of Vicenza in the years 2003–2007. In 2005, he was elected to the regional council of Veneto. In 2008 he was appointed president of the organisation’s party. Appointed to minister of budget and local government in the first regional government of Luca Zaia in 2010 and elected as the president of the regional council in 2015. Current vice president of ELISAN (European Local Inclusion & Social Action Network) and president of the Italian delegation in the European Committee of the Regions. One of the most active members of the Committee of the Regions, where he also serves at the president of the EU - Montenegro Joint Consultative Committee.

Bartosz Dobrowolski
Co-Founder, PropTech Foundation
Bartosz Dobrowolski

Co-Founder, PropTech Foundation

Bartosz jest współzałożycielem Proptech Foundation, Członkiem Zarządu RICS w Polsce, konsultantem, prelegentem i ekspertem Proptech z ponad 15-letnim doświadczeniem w branży IT, projektowaniu produktów, tworzeniu wizji rozwiązań i optymalizacji procesów biznesowych. Bartosz pomaga partnerom z branży nieruchomości w budowaniu ich przewagi konkurencyjnej za pomocą innowacyjnych technologii. Jako ekspert ds. produktu, projektant doświadczeń, konsultant techniczny, mentor i trener Bartosz współpracował z wiodącymi lokalnymi i globalnymi organizacjami jak JLL, Microsoft, Cushman & Wakefield, Skanska, Globalworth, Penta Real Estate, Brooklyn Navy Yard, Crown Estate, Santander Consumer Bank, National Bank of Poland, Unilever, Daimler Chrysler, Knight Frank, RICS, Cambridge Innovation Center.


Bartosz co-founded the Proptech Foundation, is a member of the Management Board of RICS in Poland, and Proptech expert, speaker, and consultant with over 15 years of experience in IT, product design, creation of visionary solutions, and optimisation of business processes. Bartosz helps real estate partners build a competitive advantage with innovative technologies. As a product expert, experience designer, technical consultant, mentor, and trainer, Bartosz has worked with numerous leading local and global organisations, including the following: JLL, Microsoft, Cushman & Wakefield, Skanska, Globalworth, Penta Real Estate, Brooklyn Navy Yard, Crown Estate, Santander Consumer Bank, National Bank of Poland, Unilever, Daimler Chrysler, Knight Frank, RICS, Cambridge Innovation Center.

Juraj Droba
Przewodniczący Regionu Bratysława, Słowacja
Juraj Droba

Przewodniczący Regionu Bratysława, Słowacja

Juraj Droba jest od 2017 r. przewodniczącym kraju bratysławskiego. Przed 2017 r. był członkiem i założycielem Krajowej Rady Partii Wolność i Solidarność Republiki Słowackiej. Jest wiceprzewodniczącym Grupy EKR, zastępcą jej koordynatora w Komisji COTER oraz członkiem Komisji SEDEC w Europejskim Komitecie Regionów. Sprawuje również funkcję szefa delegacji słowackiej w KR-ze. W 2019 r. był sprawozdawcą opinii KR-u „Regiony metropolitalne: wyzwania i pozycja w przyszłej polityce spójności po 2020 r.”


Juraj Droba has served as the head of the Bratislava region since 2017. Before that, he was a founding member of the National Council of the Freedom and Solidarity Party of the Slovakian Republic. He is the vice president of the ECR Group, deputy to its coordinator in the COTER Commission, and member of the SEDEC Commission in the European Committee of the Regions. He also serves as the head of the Slovakian representation at the Committee of the Regions. In 2019 he was the rapporteur of the Committee’s opinion entitled “The challenges of metropolitan regions and their position in the future Cohesion Policy post-2020”.

dr inż. Anna Dyląg
Zewnętrzny Ekspert Komisji Europejskiej, Prezes ABC ENERGIA sp. z o.o.
dr inż. Anna Dyląg

Zewnętrzny Ekspert Komisji Europejskiej, Prezes ABC ENERGIA sp. z o.o.

Doktor nauk ekonomicznych (zarządzanie energią) na Politechnice Łódzkiej. Zewnętrzny Ekspert Komisji Europejskiej i Climate Kic w zakresie odnawialnych źródeł energii i zarządzania energią; Od 11 lat prezes ABC ENERGIA sp. z o.o. - firmy konsultingowej i projektowo-budowlanej; Wiceprezes zarządu Fundacji Czyste Powietrze oraz Członek Rady Fundacji Ambitna Polska.


Swoją karierę rozwijała we Włoszech w departamencie energii w magistratu bolońskiego. Autorka kilku artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych i rozdziałach książkowych. Uczestniczyła jako badacz w kilku projektach badawczych i koordynator w krajowych i międzynarodowych działaniach naukowych.


PhD in economics (energy management) at the Łódź University of Technology. An External Expert of the European Commission and Climate Kic in the field of renewable energy sources and energy management; For 11 years, the President of ABC ENERGIA sp. z o.o. - a consulting and design and construction company; Vice President of the Management Board of the Czyste Powietrze [Clean Air] Foundation and a Member of the Council of the Ambitna Polska [Ambitious Poland] Foundation.
She developed her career in Italy, in the energy department of Bologna municipality. She is an author of several articles published in scientific journals and of book chapters. She has participated as a researcher in several research projects and as a coordinator in national and international scientific activities.

Bartłomiej Dziewulski
Dyrektor Futunext Polska sp. z o.o. o/Lublin
Bartłomiej Dziewulski

Dyrektor Futunext Polska sp. z o.o. o/Lublin

Jestem programistą, który wierzy w bliską komunikację z ludźmi biznesu.

Urodziłem się 21 sierpnia 1992r w Lublinie.
Wychowałem się i całe dzieciństwo spędziłem w Jeziorzanach, mała wieś na północy województwa Lubelskiego.
Moi rodzice posiadali gospodarstwo rolne, jak również tata dorabiał wykonując pracę budowlane.
Chodziłem do technikum elektronicznego w Lublinie, ukończyłem technikum z maturą i zawodem technik elektronik.
Poszedłem na studia, lecz po pół roku je przerwałem.
Podczas technikum zacząłem pracę na budowach, w dzieciństwie pomagałem też tacie przy wykonywaniu różnych prac budowlanych.
Po studiach zacząłem pierwszą pracę na umowę jako kierowca w transporcie międzynarodowym.
W takcie tej pracy znalazłem pracę w zawodzie jako pomocnik elektryka przy modernizacji stacji elektroenergetycznej na Ursynowie w Warszawie.
Po zakończeniu tej pracy pracowałem w kilku mniejszych firmach jako monter/elektryk na budowach.
W 2014 roku trafiłem do firmy el-kob w której pracowałem jako monter przez 2,5 roku na zakładach makaronowych Lubella.
W 2016 roku zacząłem pracę jako elektryk/automatyk w Lubelli.
w 2017 roku zacząłem prowadzić własną działalność usługi elektryczne.
W 2019 roku trafiłem na firmę Futunext z którą współpracuję do dzisiaj.


I was born on 21 August 1992 in Lublin.
I was raised and spent my whole childhood in Jeziorzany, a small village in the northern Lublin Region.
My parents had a farm and dad also workers in consortiums.
I attended the electronic technical high school in Lublin and graduated after passing the final exam with the vocation of electronics technician.
I enrolled in college, but dropped out after six months.
In high school, I started working in construction. I also helped my father out as a child in various construction work.
After college, I got my first full time job as a driver in international transport.
During this time, I found a job in my profession as assistant electrician in modernisation of the electrical station in Ursynow, Warsaw.
Afterwards I worked at multiple smaller companies as installation technician/electrician at construction sites.
In 2014, I was hired by el-kob, where I served as an installation technician for 2.5 years at the Lubella pasta factory.
In 2016, I was promoted to electrician/automation technician at Lubella.
In 2017, I opened my own business activity providing electrical services.
In 2019, I was hired by Futunext, with which I am doing business to this day.

dr Bartłomiej Dziuba
Fujitsu Technology Solutions sp. z o.o.
dr Bartłomiej Dziuba

Fujitsu Technology Solutions sp. z o.o.

Pracuje w zespole Global Delivery w Fujitsu jako dyrektor Partner Business Solutions oraz Application & Multi-Cloud Services, nadzorując zespół 180 osób dostarczających usługi i rozwiązania IT klientom na całym świecie. Dzięki swojemu 20-letniemu doświadczeniu w obszarze zarządzania projektami i programami oraz świadczenia usług wierzy, że wszechstronne przywództwo jest kluczowym czynnikiem tworzenia pozytywnych wyników w miejscu pracy.


Director of Partner Business Solutions and Application & Multi-Cloud Services at Fujitsu Global Delivery, coordinating a team of 180 people to provide IT services and solutions to clients worldwide. Thanks to 20 years of experience in project and program management and service provision, he believes that versatile leadership is the key factor in ensuring positive results in the workplace.

dr inż. Jacek Falkiewicz
Dyrektor sprzedaży oraz Pełnomocnika Zarządu ds. współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi, Ericsson sp. z o.o.
dr inż. Jacek Falkiewicz

Dyrektor sprzedaży oraz Pełnomocnika Zarządu ds. współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi, Ericsson sp. z o.o.

Dr inż. Jacek Falkiewicz – Ekspert z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w branży ICT.
Ukończył Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, na którym uzyskał również stopień naukowy doktora nauk technicznych. W latach 1999-2006 pracował jako asystent naukowo-dydaktyczny Politechniki Warszawskiej specjalizując się w cyfrowym przetwarzaniu sygnałów w zastosowaniach telekomunikacyjnych.
W firmie Ericsson w Polsce pracuje od 2006 roku. Kierował działem serwisowym firmy odpowiedzialnym za realizację projektów i kontraktów usługowych. Obecnie pełni funkcje dyrektora sprzedaży oraz pełnomocnika Zarządu firmy ds. współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi.


Jacek Falkiewicz, PhD, Eng. – Expert with over 20 years of experience in the field of ICT.
Graduate of the Department of Electronics and Information Technologies at the Warsaw University of Technology, where he also obtained the scientific degree of doctor of technical sciences. In the years 1999-2006, he worked as academic assistant at the Warsaw University of Technology, specialising in digital processing of signals in telecommunications applications.
Has been employed by Ericsson Poland since 2006. Was in charge of the company’s servicing department responsible for service contracts and projects. Currently the director of sales and representative of the Management Board in charge of cooperation with research and development entities.

dr Radosław Dziuba
Dyrektor Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Sieć Badawcza Łukasiewic
dr Radosław Dziuba

Dyrektor Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Sieć Badawcza Łukasiewic

Dyrektor Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Sieć Badawcza Łukasiewicz. Ekspert w zakresie komercjalizacji wiedzy, absorpcji funduszy UE oraz specjalizacji regionalnych. Adiunkt w Katedrze Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej Uniwersytetu Łódzkiego, laureat Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju, autor wielu publikacji w zakresie m. in. zrównoważonego rozwoju, GOZ.


Director of the Institute of Chemical Fibres and Biopolymers, Łukasiewicz Research Network. Expert in knowledge commercialisation, absorption of EU funds, and regional specialisations. Lecturer of the Faculty of Global Economy and European Integration of the University of Lodz, winner of the Polish Smart Development Award, author of numerous publications in areas including sustainable development, circular economy.

dr Ewa Flaszyńska
Dyrektor Departamentu Rynku Pracy, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
dr Ewa Flaszyńska

Dyrektor Departamentu Rynku Pracy, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Dyrektor Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, adiunkt w Katedrze Ustroju Pracy i Rynku Pracy na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletni pracownik administracji rządowej i samorządowej w Polsce. Zastępca członka sieci szefów publicznych służb zatrudnienia z krajów członkowskich Unii Europejskiej, członek Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu rynku pracy, w których teorię łączy z praktyką.


Director of the Labour Market Department at the Ministry of Development, Labour and Technology, Assistant Professor at the Department of Labour System and Labour Market at the Faculty of Political Sciences and International Studies at the University of Warsaw, long-term employee of government and local administration in Poland. A deputy member of the network of heads of public employment services from European Union Member States, a member of the Polish Society for Social Policy. An author of several dozen publications in the field of the labour market, where she combines theory with practice.

Gregory Gomulka
KLB Kötztal
Gregory Gomulka

KLB Kötztal

Urodzony w Legnicy. Mgr Chemii - studia na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 1973-78. Przymusowo wcielony do wojska podczas doktoratu. W latach 1980-87 kierował wytwórnią surowców do Poliuretanów w Zakł. Chem. ROKITA. Po wyjeździe z Polski w 1987 pracował jako specjalista d/s Badawczo-Rozwojowych w firmach niemieckich, potem szwajcarskich wytwarzających PUR. Prowadził też działalność doradczą - kontynuuje ją obecnie będąc na emeryturze.


Born in Legnica. MA in Chemistry - studied at the University of Wrocław in 1973-78. Forcibly conscripted into the army during his doctoral studies. In 1980-87, he managed the factory of raw materials for polyurethanes at the ROKITA Chemical Plant. After leaving Poland in 1987, he worked as a Research and Development Specialist in German and then Swiss companies producing PUR. He also conducted consulting activities - he continues these activities now whole he is retired.

Tadeusz Gorący
Prezes Zarządu BSG sp. z o.o.
Tadeusz Gorący

Prezes Zarządu BSG sp. z o.o.

Przygodę z przemysłem rozpoczął w 1977 od zatrudnienia w Zakładach Produkcji i Przetwórstwa Pianki Poliuretanowej Polopren obecnie Eurofoam. Od 1996 jest współzałożycielem i prezesem spółki BSG w Zgierzu. Firma zajmuje się produkcją prepolimerów poliuretanowych mających zastosowanie w budownictwie sportowym - nawierzchnie sportowe, produkcji wyrobów z granulatów gumowych, produkcji płyt wielowarstwowych oraz w przemyśle drzewnym.


Tadeusz Gorący – started his industrial adventure in 1977 at the Polopren Polyurethane Foam Production and Processing Plant, the current Eurofoam. In 1996, he co-founded BSG in Zgierz and became its President. The company makes polyurethane prepolymers for use in sports construction – sports surfaces, products from rubber granulates, composite layer panels, and operates in the wood industry.

dr hab. Katarzyna Grabowska
Prof. Dziekan Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej
dr hab. Katarzyna Grabowska

Prof. Dziekan Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej

Prof. uczelni - dziekan Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej, Prezydent Światowego Stowarzyszenia AUTEX Association (www.autex.org) z siedziba w Ghencie (Belgia) oraz Vice Prezydent międzynarodowego Stowarzyszenia European Textile Platform w Brukseli (www.textile-platform.eu). Redaktor Naczelny anglojęzycznego czasopisma dedykowanego dla włókiennictwa i inżynierii materiałowej Autex Res. J. (www.autexrj.com) – 140 pkt ministerialnych.
Zainteresowania naukowe dotyczą budowy modeli fizycznych, matematycznych, w tym statystycznych opisujących właściwości liniowych wyrobów włókienniczych o rozbudowanych powierzchniach. Autor licznych publikacji naukowych i patentów dotyczących nitek fantazyjnych i hybrydowych.


Academic professor –Dean of the Department of Material Technology and Textile Design at the Lodz University of Technology, President of the global AUTEX Association (www.autex.org) in Ghent (Belgium) and Vice President of the international European Textile Platform in Brussels (www.textile-platform.eu). Editor in Chief of Autex Res. J., a textiles and material engineering magazine published in English (www.autexrj.com) – 140 ministry points.
Her scientific interests include physical and mathematical model designs, including statistical descriptions of the properties of linear textile products of expanded surfaces. Author of numerous scientific publications and patents on fancy and hybrid threads.

prof. Sławomir Hausman
Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Informatyki, Politechnika Łódzka
prof. Sławomir Hausman

Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Informatyki, Politechnika Łódzka

Sławomir Hausman jest profesorem uczelni i kierownikiem Zakładu Telekomunikacji na Politechnice Łódzkiej. Jego zainteresowania obejmują systemy radiokomunikacyjne, w tym 5G i 6G, sieci typu BAN, systemy lokalizacji wewnątrzbudynkowej, ewolucyjne metody optymalizacji, metamateriały elektromagnetyczne oraz odziaływanie fal radiowych na ludzi. Był liderem/głównym wykonawcą lub konsultantem w licznych projektach dla firm sektora ICT. Prowadzi wykłady na Politechnice Łódzkiej oraz na Università degli Studi di Pavia we Włoszech.


Sławomir Hausman is an academic professor and head of the Department of Telecommunications at the Lodz University of Technology. His interests include radiocommunications systems, including 5G and 6G, BAN networks, indoor location tracking systems, evolutionary optimisation methods, electromagnetic metamaterials, and the impact of radio waves on humans. Served as the leader/chief contractor or consultant in numerous projects for companies operating in the ICT sector. Teaches classes at the Lodz University of Technology and the Università degli Studi di Pavia in Italy.

Michał Hertel
Head of Communication and Business Development MakoLab S.A.
Michał Hertel

Head of Communication and Business Development MakoLab S.A.

Dyrektor ds. Komunikacji i Rozwoju w MakoLab, Przewodniczący Zespołu ds. Strategii Rozwoju i Promocji Klastra ICT Polska Centralna. Od prawie 20 lat związany z zarządzaniem i marketingiem cyfrowym. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu budżetami marketingowymi i opracowywaniu strategii komunikacji czołowych polskich marek jak i w doradztwie biznesowym na rzecz globalnych koncernów w Polsce i za granicą.


Director of Communication and Development at MakoLab, Chairman of the Team for Development Strategy and Promotion of the Central Poland ICT Cluster. For almost 20 years associated with management and digital marketing. He has many years of experience in managing marketing budgets and developing communication strategies for leading Polish brands, as well as in business consulting for global concerns in Poland and abroad.

Michał Jarosz
Kierownik ds. pokoi, DoubleTree by Hilton
Michał Jarosz

Kierownik ds. pokoi, DoubleTree by Hilton

Kierownik ds. pokoi w łódzkim hotelu DoubleTree by Hilton. Absolwent Geografii Turyzmu i Hotelarstwa Uniwersytetu Łódzkiego oraz kierunku Business Management w Dublin Business School. Od blisko 20 lat praktykujący hotelarz na rynkach amerykańskim, irlandzkim oraz polskim. Certyfikowany szkoleniowiec sieci Hilton nastawiony na praktyczne przekazywanie wiedzy, umiejetności i doświadczenia młodym adeptom branży hotelarskiej.


Room manager at the DoubleTree by Hilton hotel in Łódź. A graduate from the Faculty of Geography of Tourism and Hotel Management at the University of Łódź and Business Management at the Dublin Business School. For nearly 20 years, he has been a practising hotelier in the American, Irish and Polish markets. A certified Hilton trainer focused on the practical transfer of knowledge, skills and experience to young adepts of the hotel industry.

Paweł Jaroszek
Członek Zarządu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Paweł Jaroszek

Członek Zarządu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Od stycznia 2014 r. Członek Zarządu Nadzorujący Pion Finansów i Realizacji Dochodów odpowiadający m.in. za zapewnienie płynności finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz zarządzanie aktywami Funduszu Rezerwy Demograficznej. Audytor tytularny Komisji Kontroli ISSA oraz wiceprzewodniczący Komisji Technicznej ISSA ds. poboru składek z tytułu ubezpieczenia społecznego, a także Przewodniczący Komitetu Sterującego w ramach Europejskiej Sieci ISSA (IEN).

Odpowiedzialny za wdrożenie projektu e-Składka w ZUS.

Karierę zawodową rozpoczął od pracy w Departamencie Gospodarki Pieniężnej Banku Energetyki SA. Z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych związany od 1999 r. początkowo jako Naczelnik Wydziału, później Wicedyrektor i Dyrektor Departamentu. W latach 2008-2010 Członek Zarządu Krajowego Funduszu Kapitałowego SA. Specjalista w dziedzinie finansów. Absolwent ekonomii oraz prawa, a także podyplomowych studiów menedżersko-finansowych oraz
z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej.

Odpowiedzialny m.in. za nadzór nad realizacją kluczowych projektów w Zakładzie związanych
z optymalizacją poboru składek na ubezpieczenia społeczne (Projekt e-Składka) oraz elektronizacją akt pracowniczych płatników składek (Projekt e-Akta).


Paweł Jaroszek, Member of the Management Board of the Social Insurance Institution
Member of the Management Board supervising the Department of Finances and Revenue Realisation, with responsibilities including ensuring financial liquidity of the Social Insurance Fund and managing the assets of the Demographic Reserve Fund. Titular auditor of the ISSA Control Committee, vice president of the ISSA Technical Committee in charge of collecting social insurance premiums, and President of the Steering Committee in scope of the ISSA European Network (IEN).
Responsible for implementation of the e-Składka project in the Social Insurance Institution.
Started his professional career at the Treasury Department of Bank Energetyki SA. Has been associated with the Social Insurance Institution since 1999, initially as the Head of the Department and subsequently as the Deputy Director and Director of the Department. During the years 2008-2010, he was a Member of the Management Board of Krajowy Fundusz Kapitałowy SA. Financial specialist. Holder of degrees in economics and law as well as postgraduate defrees in management and finances as well as in scope of financial and management accounting.
Supervised realisation of key projects at the Institution in scope of optimising social insurance premium collection (e-Składka project) and digitalisation of the employee files of premium payers (e-Akta project).

Kamil Jeziorski
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi
Kamil Jeziorski

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi

Absolwent prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz historii Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył aplikację radcowską. Wieloletni dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi. Obecnie jego najważniejsze działania koncentrują się na wdrażaniu pomocy dla przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej. Radny Rady Miejskiej w Łodzi, gdzie pracuje w komisjach poświęconych rynkowi pracy, działalności gospodarczej i sprawom społecznym.


A graduate from Law Faculty at the Catholic University of Lublin and History at the University of Łódź. He completed the legal counsel apprenticeship. Long-term director of the Provincial Labour Office in Łódź. Currently, his most important activities focus on implementing aid for entrepreneurs under the Anti-Crisis Shield. A councillor of the City Council in Łódź, where he works in committees devoted to the labour market, economic activity and social affairs.

prof. dr hab. Inż. Krzysztof Jóźwik
Rektor Politechniki Łódzkiej
prof. dr hab. Inż. Krzysztof Jóźwik

Rektor Politechniki Łódzkiej

Od marca 2020 roku kieruje sztabem antykryzysowym wobec pandemii wirusa SARS-CoV-2. Profesor Jóźwik jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej. W czasie kariery naukowej pracował w Instytucie Maszyn Przepływowych, a 2007 roku został jego dyrektorem. W dorobku ma funkcję profesora wizytującego w Coventry University, a przez Cranfield University został powołany jako egzaminator zewnętrzny. W Politechnice Łódzkiej jest prorektorem ds. kształcenia. Funkcję te pełni już po raz drugi (wcześniej sprawował ją w kadencji 2008-2012). Realizował dużo prac dla przemysłu, w tym obliczenia i konstrukcję napędu śmigłowego dla najszybszego na świecie helikoptera X3. Współpracował z lekarzami w obszarze inżynierii biomedycznej. Jest współtwórcą nowej komory wspomagania serca dla dorosłych, trzech typów komór pediatrycznych i mechanicznych zastawek serca. Był kierownikiem i głównym wykonawcą kilkunastu projektów badawczych oraz z obszaru kształcenia. Jest współautorem wielu patentów i zgłoszeń patentowych, promotorem kilkunastu doktoratów. Profesor Jóźwik był też m.in. członkiem Zarządu Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego (obecnie BioNanoPark), zasiadał w Naukowej Radzie Programowej ds. Aktualizacji ds. Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz Radzie Gospodarczej przy Urzędzie Marszałkowskim i Radzie ds. Innowacji Województwa Łódzkiego, był też członkiem Grupy Roboczej ds. Energetyki przy Ministerstwie Gospodarki, oraz członkiem Rady Naukowej Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi.


Head of the SARS-CoV-2 virus pandemic anti-crisis staff from March of 2020. Professor Jóźwik is a graduate of the Faculty of Mechanics at the Lodz University of Technology. During his scientific career, he worked at the Institute of Fluid-Flow Machinery and was promoted to its director in 2007. His body of work includes the function of visiting professor at Coventry University. Cranfield University nominated him as an external examiner. At the Lodz University of Technology, he is the prorector in charge of education. This is his second term (his previous one was during the years 2008-2012). He conducted numerous industrial projects, including calculations and construction of the propeller drive for the X3, the world’s fastest helicopter. He has worked together with physicians in scope of biomedical engineering. He was one of the creators of the new heart assist chamber for adults, three types of paediatric chambers, and mechanical heart valves. He served as the coordinator and chief officer of several research and education projects. He has co-authored numerous patents and patent claims and repeatedly served as doctoral advisor. Professor Jóźwik was also a member of the Board of the Lodz Regional Science and Technology Park (the current BioNanoPark), the Scientific Policy Council in charge of Updating the Strategy of Development of the Lodz Region, the Economic Council of the Regional President’s Office and Council of Innovation of the Lodz Region, the Working Group in charge of Energy of the Ministry of Economy, and of the Scientific Council of the Professor Zbigniew Religa Foundation of Cardiac Surgery Development.

dr Dominika Kaczorowska-Spychalska
Centrum Mikser Inteligentnych Technologii, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
dr Dominika Kaczorowska-Spychalska

Centrum Mikser Inteligentnych Technologii, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki

Dyrektor Centrum Mikser Inteligentnych Technologii, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.


Ekspert w zakresie technologii cyfrowych i ich implikacji. Pasjonuje ją ich wpływ na zachowania człowieka oraz zakres i charakter interakcji między nim a technologią, w tym problematyka Digital Ethics. Uhonorowana przez Dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego za zasługi w zakresie promocji nauki, aktywnie wspiera i propaguje kwestie roli transformacji cyfrowej w wymiarze biznesowym i społecznym.


Director of the Smart Technology Mixer Centre, Faculty of Management, University of Łódź.
An expert in the field of digital technologies and their implications. She is passionate about their impact on human behaviour and the scope and nature of interactions between humans and technology, including the issues of Digital Ethics. Honored by the Dean of the Faculty of Management at the University of Łódź for merits in the field of science promotion, she actively supports and promotes the role of digital transformation in the business and social dimension.

Agnieszka Koziara-Szczęsna
Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 S.A.
Agnieszka Koziara-Szczęsna

Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 S.A.

Od kilkunastu lat niezłomny marketingowiec i twórca kilku marek. Obecnie Specjalista ds. marketingu w Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 1 S.A. Członek zespołu dedykowanegodo „Opracowania trójstopniowego suborbitalnego systemu rakietowego do wynoszenia ładunków badawczych” współfinansowanego w ramach „Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój”. Realizator zadań licznych projektów WZL1 o charakterze marketingowym i promocyjnym. Prywatnie żona i matka. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych.


Marketing Specialist. A relentless marketer and creator of multiple brands over the past several years. Currently serves as Marketing Specialist at the Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. Member of the team dedicated to “Development of a three-level suborbital rocket system for carrying research loads” co-funded in scope of the “Smart Development Operational Programme”. Carried our numerous marketing and promotional projects for WZL1. A wife and a mother. Graduate of the University of Lodz, Faculty of International and Political Studies.

Martyna Kruszyńska-Ostrowska
Regionalna Liderka ds. ZSK, Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie
Martyna Kruszyńska-Ostrowska

Regionalna Liderka ds. ZSK, Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie

Specjalista ds. badań i analiz oraz Regionalny Lider ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Politechniki Łódzkiej, posiadająca doświadczenie zawodowe w edukacji medycznej i branży life-science.


A research and analysis specialist and the Regional Leader for the Integrated Qualifications System at the Educational Research Institute in Warsaw. A graduate from the Medical University of Łódź and the Łódź University of Technology, with professional experience in medical education and the life-science industry.

Andrzej Krzywda
CEO Arkency, autor bloga andrzejonsoftware.blogspot.com
Andrzej Krzywda

CEO Arkency, autor bloga andrzejonsoftware.blogspot.com

Jestem programistą, który wierzy w bliską komunikację z ludźmi biznesu.


Od 2007 roku prowadzę międzynarodową firmę programistyczną – Arkency. Jesteśmy konsultantami Ruby, specjalizujemy się w dużych projektach Ruby on Rails. Pomagamy tym projektom wrócić na właściwe tory, uzyskać nowe funkcje i ulepszyć projekt oraz architekturę.


W ramach Arkency od 2018 roku uruchomiliśmy już 4 edycje naszego największego kursu online „Rails Architect MasterClass” oraz kilka mniejszych kursów, które są w stałej sprzedaży. Organizujemy także konferencje online dla Programistów z całego świata.


I am a software developer who believes in close communication with business people.


Since 2007, I have been operating an international programming company - Arkency.


We are Ruby consultants, we specialize in large Ruby on Rails projects. We help these projects to get back on track, obtain new features and improve design and architecture.


As part of Arkency, since 2018, we have already launched 4 editions of our largest online course entitled “Rails Architect MasterClass” and several smaller courses which are regularly on sale. We also organize online conferences for software developers from around the world.

Magda Kubicka
Dyrektor Departamentu Innowacji, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna
Magda Kubicka

Dyrektor Departamentu Innowacji, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dyrektor Departamentu Innowacji, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Od ponad 10 lat w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Od 4 lat odpowiedzialna za programy akceleracyjne mające na celu rozwój i wdrażanie innowacji startupowych we współpracy z dojrzałym biznesem. Mentor startupowy w międzynarodowym programie INPUT, Węgry. Prowadzi pilotażowy na skalę kraju projekt S5-Akcelerator Technologii 5G, w którym tworzone są pierwsze przemysłowe zastosowania technologii piątej generacji. Za działania Departamentu Innowacji, ŁSSE została nagrodzona w światowym rankingu stref ekonomicznych fDi Global Free Zones of the Year 2020 tytułami: gotowość do wdrażania technologii 5G, specjalna strefa ekonomiczna 4.0, przemysł 4.0, łączność i mobilność.


Director of the Department of Innovation at the Lodz Special Economic Zone, with which she has been associated for the past 10 years. For the past 4 years, she has been responsible for acceleration programmes aimed to benefit development and implementation of start-up innovations in cooperation with mature businesses. Start-up mentor in the international programme INPUT, Hungary. Coordinator of the S5-5G Technology Accelerator pilot project, which covers development of the first industrial applications of the fifth-generation technology. The operations of the Lodz Special Economic Zone’s Department of Innovation were recognised in the fDi Global Free Zones of the Year 2020 ranking in the following areas: readiness to implement 5G technology, special economic zone 4.0, industry 4.0, communication and mobility.

dr hab. Joanna Kulczycka, prof. nadzw. AGH
Kierownik Pracowni Badań Strategicznych w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Polskiej Akademii Nauk i Wydziału Zarządzania AGH. Prezes zarządu Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, dyrektor Instytutu Autostrada Technologii i Innowacji
dr hab. Joanna Kulczycka, prof. nadzw. AGH

Kierownik Pracowni Badań Strategicznych w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Polskiej Akademii Nauk i Wydziału Zarządzania AGH. Prezes zarządu Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, dyrektor Instytutu Autostrada Technologii i Innowacji

Prof. nadzw. AGH – Prodziekan ds Współpracy i Rozwoju Wydziału Zarządzania AGH oraz kierownik Pracowni Badań Strategicznych w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. Prezes zarządu Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu (Krajowy Klaster Kluczowy) oraz dyrektor biura Instytutu Autostrada Technologii i Innowacji. Autor ponad 200 publikacji. Uczestnik licznych komisji i rad w UE i w Polsce. Organizator wielu konferencji i warsztatów dotyczących GOZ i LCA.


Extraordinary professor at the AGH University of Science and Technology – Prodziekan ds Współpracy i Rozwoju Wydziału Zarządzania AGH oraz kierownik Pracowni Badań Strategicznych w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. President of the management board of the Waste Management and Recycling Cluster (Key National Cluster) and director of the Technology and Innovation Highway Institute. Author of over 200 publications. Member of numerous committees and councils in EU and Poland. Organised numerous conferences and workshops in scope of circular economy and LCA.

dr hab. Marek Matejun
prof. UŁ, Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
dr hab. Marek Matejun

prof. UŁ, Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki

Profesor Uniwersytetu Łódzkiego. Jest doktorem habilitowanym w naukach o zarządzaniu (2016). Zatrudniony na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej na Wydziale Zarządzania, Uniwersytet Łódzki.


Jego zainteresowania badawcze obejmują przedsiębiorczość, współczesne koncepcje zarządzania oraz metodologię badań w naukach o zarządzaniu. Zajmuje się również zagadnieniami społecznej odpowiedzialności biznesu, innowacjami ekologicznymi oraz nowymi trendami w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Jest autorem lub współautorem ponad 170 publikacji naukowych. Brał udział w wielu projektach badawczych, jak również w stażach naukowych na uczelniach w Finlandii (2019), Chinach (2017), Wielkiej Brytanii (2016) oraz Belgii (2013). Pełni rolę redaktora w takich czasopismach, jak: University Scientific Notes (Ukraina), World Journal of Management (Australia) oraz PEOPLE: International Journal of Social Sciences (Indie). Jest także przewodniczącym Social Science & Humanities Research Association (Indie) oraz członkiem Academy of Management (USA) i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Aby uzyskać więcej informacji wejdź na: www.matejun.pl


Professor at the University of Łódź. She is a habilitated doctor of management sciences (2016). Employed as a University Professor at the Department of Entrepreneurship and Industrial Policy at the Faculty of Management, University of Łódź.
His research interests include entrepreneurship, contemporary management concepts and research methodology in management sciences. He also deals with issues of corporate social responsibility, ecological innovations and new trends in human resource management. He is the author or co-author of over 170 scientific publications. He has participated in many research projects, as well as in research internships at universities in Finland (2019), China (2017), Great Britain (2016) and Belgium (2013). He is an editor in such journals as: University Scientific Notes (Ukraina), World Journal of Management (Australia) and PEOPLE: International Journal of Social Sciences (Indie). He is also the chairman of the Social Science & Humanities Research Association (India) and a member of the Academy of Management (USA) and the Polish Economic Society. For more information, visit: www.matejun.pl

dr hab. Bożena Matusiak
prof. UŁ, Katedra Informatyki, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
dr hab. Bożena Matusiak

prof. UŁ, Katedra Informatyki, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki

Profesor Uniwersytetu Łódzkiego. Jest doktorem habilitowanym w naukach o zarządzaniu (2016). Zatrudniona na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Informatyki jest kierownikiem Zakładu analizy danych i systemów inteligentnych na Wydziale Zarządzania, Uniwersytet Łódzki.


Jej zainteresowania dotyczą głównie problematyki zrównoważonego rozwoju, energetyki odnawialnej i prosumenckiej, zarządzania elastycznym popytem oraz rozwoju inteligentnych miast, rozwoju smart grids i systemów inteligentnych a także Green HRM. Jest autorką lub współautorką ponad 120 publikacji naukowych. Brała udział w wielu projektach badawczych. Ostatni projekt międzynarodowy w którym prowadziła prace projektowe wraz z zespołem to: e-balance (2013-2017). Dotyczył on implementacji modelu innowacyjnego systemu bilansowania zapotrzebowania na energię elektryczną w inteligentnym sąsiedztwie.


Jest też kierownikiem Centrum Studiów Zrównoważonego Rozwoju na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.


Professor at the University of Łódź. She is a habilitated doctor of management sciences (2016). Employed as a University Professor at the Department of Computer Science, she is the head of the Department of Data Analysis and Intelligent Systems at the Faculty of Management of University of Łódź.
Her interests mainly concern the issues of sustainable development, renewable and prosumer energy, flexible demand management and the development of smart cities, the development of smart grids and intelligent systems as well as Green HRM. She is the author or co-author of over 120 scientific publications. She has taken part in many research projects. The last international project in which she conducted design work with her team was: e-balance (2013-2017). It concerned the implementation of the model of an innovative system for balancing the demand for electricity in a smart neighbourhood.
She is also the head of the Centre for Sustainable Development Studies at the Faculty of Management at the University of Łódź.

Marek Michalik
Prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
Marek Michalik

Prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Na czele Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. stoi od kwietnia 2016 r. Za jego kadencji Strefa została uznana za 3. najlepszą na świecie, 1. w Europie i 1. na świecie dla firm z sektora MŚP. Otrzymała kilkanaście wyróżnień za programy wspierające rozwój startupów i technologii. We współpracy z inwestorami strefa powołała Technikum Automatyki i Robotyki, jedyną szkołę o takim profilu w Polsce, a także uruchomiony został program wsparcia dla kształcenia kadr przedsiębiorstw w województwie łódzkim – Strefa RozwoYou. Zawodowo pełnił również funkcje w zarządach firm handlowych i z sektora innowacyjnych technologii w zakresie ochrony środowiska. Od 2010 do kwietnia 2016 roku zasiadał w Radzie Miejskiej w Łodzi, gdzie był przewodniczącym Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. W latach 1998-2001 był wiceministrem środowiska, a w latach 2002-2003 Prezesem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Od 2003 r. do 2009 r. pełnił funkcję wiceprezydenta Łodzi, gdzie był odpowiedzialny między innymi za pozyskiwanie inwestorów. Poseł na Sejm RP I kadencji (1991-1993), absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, nagrodzony tytułem „Łodzianin Roku 2018”.


President of the Łódzka Specjala Strefa Ekonomiczna S.A since April of 2016. During his term, the Zone was ranked third in the world, first in Europe, and first in the world among SMEs and received numerous awards for programmes supporting the development of start-ups and technologies. Together with investors, the zone established the Automation and Robotics Technical School, the only such school in Poland, and launched the support programme for developing labour forces for businesses in the Lodz region – the RozwoYou (your development) Zone. Professionally, he also served on the management boards of commercial companies and businesses operating in the sector of innovative technologies for the benefit of the environment. Between 2010 and April 2016, he served on the Lodz City Council, where he was the president of Law and Justice Councillors. Served as the deputy prime minister in charge of the environment in the years 1998-2001 and the President of Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. during the years 2002-2003. From 2003 until 2009, he served as the vice president of Lodz and his responsibilities included investor acquisition. Deputy of the Sejm of Poland during the first term (1991-1993), graduate of the University of Lodz, recipient of the “2018 Lodz Resident of the Year” award.

Henryka Michalska
Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 9 w Łodzi
Henryka Michalska

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 9 w Łodzi

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 9 w Łodzi. Absolwentka Politechniki Łódzkiej. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale FTIMS na kierunku matematyka stosowana i studia podyplomowe na kierunku informatyka. Nauczyciel dyplomowany z ponad 30-letnim stażem pracy. Od 1 września 2002 roku dyrektor Zespołu Szkół Politechnicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi.
W ciągu ponad 18 lat pracy na stanowisku kierowniczym zdobyła duże doświadczenie w zakresie zarządzania szkołą, organizacji procesu kształcenia, wychowania i opieki, współpracy ze środowiskiem lokalnym, a w szczególności z pracodawcami. Dużą wagę przywiązuje do wysokiej jakości kształcenia co, jej zdaniem, jest możliwe tylko w ścisłym współdziałaniu z firmami. Wszystkie zawody w szkole którą kieruje objęte są patronatami łódzkich firm.


Director of Vocational School Complex no. 9 in Lodz. Graduate of the Lodz University of with master’s degree from the Faculty of Technical Physics, Information Technology and Applied Mathematics. Also holds a postgraduate degree in IT. Certified teacher with over 30 years of experience. From 1 September 2002, director of the Commission of National Education Technical Sciences School in Lodz.
During her 18 years as an executive, she gained plenty of experience in school management, organisation of the education, guidance, and care process, cooperation with the local community, and specifically cooperation with employers. Values high education quality, which she believes is possible only in close cooperation with businesses. All vocations in her school are sponsored by Lodz businesses.

Łukasz Michałowski
Regionalny Kierownik Sprzedaży Raben Logistics Polska sp. z o.o.
Łukasz Michałowski

Regionalny Kierownik Sprzedaży Raben Logistics Polska sp. z o.o.

Regionalny Kierownik Sprzedaży Raben Logistics Polska, Członek Zarządu „LODZistics”. Od ponad dwunastu lat doradza przedsiębiorcom w procesie optymalizacji łańcucha dostaw. Posiada bogate doświadczenie w zakresie logistyki kontraktowej oraz wszystkich rodzajów transportu, w tym multimodalnego. Ambasador CSR. Aktywnie wspiera działania prowadzące do konsolidacji i poprawy sytuacji sektora logistycznego w Polsce.


Regional Sales Manager of Raben Logistics Polska, Member of the Management Board of “LODZistics”. He has been advising entrepreneurs in the process of optimizing the supply chain for over twelve years. He has extensive experience in contract logistics and all types of transport, including multimodal transport. CSR Ambassador. He actively supports objectives leading to consolidation and improvement of the situation of the logistics sector in Poland.

Jakub Mikołajczyk
Dyrektor Oddziału Rohlig SUUS Logistics S.A.
Jakub Mikołajczyk

Dyrektor Oddziału Rohlig SUUS Logistics S.A.

Dyrektor Oddziału Łódź w Rohlig Suus Logistics, Członek Rady „LODZistics”. Swoją karierę zawodową rozpoczął w Raben w strukturach sprzedaży, także centralnych co wiązało się z wdrażaniem największych projektów tamtych lat w Polsce i w Europie, dochodząc do stanowiska Dyrektora Operacyjnego Regionu. Od 2018 pracuje w Rohlig Suus, w 100% polskiej dynamicznie rozwijającej się firmie, obecnie zajmującej 4 miejsce w rankingu TSL.


Director of the Łódź Branch of Rohlig Suus Logistics, a Member of the “LODZistics” Council. He started his professional career in Raben in their sales structures, including central ones, which was associated with the implementation of the largest projects of those years in Poland and Europe, reaching the position of Regional Operations Manager. Since 2018, he has been working at Rohlig Suus, a 100% Polish, dynamically-developing company, currently ranked in the fourth place in the TSL ranking.

dr Dorota Nawrat-Wyraz
Regionalna Liderka ds. ZSK, Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie
dr Dorota Nawrat-Wyraz

Regionalna Liderka ds. ZSK, Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki pracy; absolwentka zarządzania; doradca zawodowy i personalny; główny specjalista ds. badań i analiz oraz Regionalny Lider ds. ZSK w Instytucie Badań Edukacyjnych; ekspert MEN w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego; pracownik naukowo-dydaktyczny Uczelni; współautorka projektów badawczych krajowych i międzynarodowych, autorka ponad 70 publikacji naukowych z zakresu edukacji, rynku pracy i zarządzania zasobami ludzkimi.


A PhD in Humanities in the field of labour pedagogy; a graduate from management studies; a career and personal adviser; a chief research and analysis specialist and Regional Leader for IQS at the Educational Research Institute; an expert at the Ministry of National Education in the field of educational and vocational counselling; a research and educational worker of the University; a co-author of national and international research projects, an author of over 70 scientific publications in the field of education, labour market and human resource management.

mgr inż. Paweł Nowak
Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 S.A.
mgr inż. Paweł Nowak

Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 S.A.

Kierownik projektu pt. „Powstanie działu badawczo-rozwojowego w Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 1 S.A. w celu wprowadzenia innowacyjnej działalności z zakresu badań nieniszczących”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”. Członek zespołu projektowego powołanego do „Opracowania trójstopniowego suborbitalnego systemu rakietowego do wynoszenia ładunków badawczych” współfinansowanego w ramach „Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój”. Realizator zadań licznych projektów WZL1 o charakterze innowacyjnym i badawczo-rozwojowym.
Na co dzień dumny mąż i ojciec. Absolwent kierunku lotnictwa i kosmonautyki Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Współautor publikacji naukowych i propagator nauki.


Research and Development Specialist. Coordinator of the project entitled “Establishment of the research and development department at Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. in order to introduce innovative activity in scope of non-destructive testing co-financed by the European Union in scope of the “Regional Operational Programme for the Lodz Region 2014-2020”. Member of the team dedicated to “Development of a three-level suborbital rocket system for carrying research loads” co-funded in scope of the “Smart Development Operational Programme”. Carried our numerous innovation and R&D projects for WZL1. Proud husband and father. Graduate of aviation and cosmonautics from the Ignacy Łukasiewicz Rzeszów University of Technology. Co-author of scientific publications, supporter of sciences.

Patryk Omiotek
CEO Benfi Media sp. z o.o., autor kanału i bloga SzkolaReacta.pl
Patryk Omiotek

CEO Benfi Media sp. z o.o., autor kanału i bloga SzkolaReacta.pl

Autor kursu online Szkoła Reacta, programista.


Jestem programistą, który pracuje w językach JavaScript oraz Python opierając swoje rozwiązania o usługi AWS. Udzielam się jako prelegent, trener i organizator spotkań (zarówno offline jak i online). Prowadzę szkolenia dla programistów oraz uczestników bootcampów.


Obecnie pracuję jako Senior Software Engineer w firmie intive oraz jestem założycielem projektu Szkoła Reacta, którego celem jest zdobywanie wartościowych kompetencji na rynku pracy – zarówno technicznych jak i tzw. „miękkich”.


Od roku prowadzę webinary, dzięki którym pozyskuję nowych kursatnów do mojego projektu Szkoła Reacta.


The author of the online course “Reacta School”, a software developer.
I am a software developer who works in JavaScript and Python, relying in my solutions on AWS services. I am active as a speaker, trainer and meeting organizer (both offline and online). I conduct training for software developers and participants of bootcamps.
Currently, I work as a Senior Software Engineer at intive and I am the founder of the Reacta School project whose aim is to acquire valuable competences in the labour market - both technical and the so-called “soft” skills.
For a year now, I have been conducting webinars thanks to which I acquire new students for my Reacta School project.

Władysław Ortyl
Marszałek Województwa Podkarpackiego, Przewodniczący Europejskich Konserwatystów i Reformatorów
Władysław Ortyl

Marszałek Województwa Podkarpackiego, Przewodniczący Europejskich Konserwatystów i Reformatorów

Urodził się 27 czerwca 1954 r. w Mielcu. W 1979 r. ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie (specjalność - konstrukcje lotnicze).
W latach 1979-1992 pracował w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Sprzętu Komunikacyjnego w Mielcu jako specjalista konstruktor. Od 1979 do 1981 był także nauczycielem w Technikum Mechanicznym w Mielcu. W latach 1992 – 1998 był prezesem Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego MARR SA w Mielcu. W 1997 r. założył Stowarzyszenie Inkubator Przedsiębiorczości IN-MARR w Mielcu; którego obecnie jest członkiem. Jednocześnie od 1997 do 1999 był nauczycielem w I Liceum Ogólnokształcącym w Mielcu. W tym samym czasie był również członkiem Rady Programowej Krajowego Stowarzyszenia Agencji i Fundacji Rozwoju Regionalnego w Warszawie.
W latach 1998-2005 był radnym Województwa Podkarpackiego oraz członkiem zarządu (1998-2002) i wicemarszałkiem (2001-2002). Zajmował się m.in. programowaniem i wdrażaniem programów pomocowych Unii Europejskiej, programem Aktywizacji Obszarów Wiejskich Banku Światowego, planowaniem przestrzennym i rozwojem regionalnym. W latach 2000-2003 był członkiem oraz wiceprzewodniczącym komitetów sterujących i monitorujących programów pomocowych, takich jak: Phare'99, Phare Spójność Społeczno-Gospodarcza, Phare Odbudowa, Sapard oraz Program Rozwój Obszarów Wiejskich Banku Światowego. Z kolei w latach 2001-2003 zasiadał w Radzie Nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu SA w Warszawie, a w okresie od 2002 do 2005 roku był pełnomocnikiem Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego MARR SA oraz od 2004 do 2005 r. członkiem Regionalnego Komitetu Sterującego Programu Rozwoju Regionalnego.
W 2005 roku wybrano go senatorem RP. Mandat senatorski pełnił aż do maja 2013 roku. W tym czasie w latach 2005-2007 pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Pracował w kilku komisjach senackich: Gospodarki Narodowej, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, pełnił m.in funkcje przewodniczącego senackiej Komisji Obrony Narodowej oraz wiceprzewodniczącego senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej;
Prowadził aktywną działalność społeczną: od 1980 r. jest członkiem NSZZ "Solidarność", był m.in. członkiem Zarządu Regionu Rzeszowskiego, przewodniczącym Komisji Zakładowej w WSK i OBR- PZL Mielec, wiceprzewodniczącym Sekcji Krajowej Przemysłu Lotniczego NSZZ „Solidarność". Jest również członkiem Akcji Katolickiej i stowarzyszenia Genius Loci.
Obecnie należy do Prawa i Sprawiedliwości, jest członkiem Rady Politycznej tej partii.
28 listopada 2014 roku Sejmik Województwa Marszałkowskiego ponownie powierzył mu funkcję Marszałka. Od końca 2015 roku jest członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie RP i członkiem kapituły Orderu Odrodzenia Polski. W styczniu 2019 roku został wiceprezesem Związku Województw RP. W 2016 roku został członkiem Komitetu Regionów Unii Europejskiej. W komitecie dołączył do grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, a w lutym 2020 został jej przewodniczącym.
Jest żonaty, ma dwie dorosłe córki i sześcioro wnucząt.


Born on 27 June 1954 in Mielec. Graduated from the Faculty of Mechanics at the Rzeszów University of Technology in 1979 (specialisation – aviation constructions).
During the years 1979-1992, he was employed at the Communication Equipment Research and Development Centre in Mielec as specialist construction engineer. Taught at the Mielec Secondary Technical School of Mechanical Engineering between 1979 and 1981. Served as President of the Management Board of the MARR SA Regional Development Agency in Mielec from 1992 to 1998. Founded the IN-MARR Business Incubator Association in 1997, of which he is currently a member. From 1997 to 1999, he was a teacher at the First High School in Mielec. During the same time, he served as member of the Policy Council of the National Association of the Regional Development Agency and Foundation in Warsaw.
Served on the Podkarpackie Region as councillor (1998-2005), member of the board (1998-2002), and vice president (2001-2002). His duties included planning and implementation of new European Union assistance programmes, the Rural Development Programme of the World Bank, spatial planning, and regional development. In the years 2000-2003, he served as member and vice president of committees controlling and monitoring assistance programmes, including Phare'99, Phare Social and Economic Cohesion, Phare Rebuilding, Sapard, and the Rural Development Programme of the World Bank. In the years 2001-2003, he was a member of the Supervisory Board of Agencja Rozwoju Przemysłu SA in Warsaw and also represented the management board of Agencja Rozwoju Regionalnego MARR SA from 2002 until 2005 and served as member of the Regional Steering Committee of the Regional Development Programme from 2004 until 2005.
In 2005, he was appointed to the position of senator of Poland. He served as senator until May of 2013. During this time, he served as undersecretary of the state in the Ministry of Regional Development in the years 2005-2007. He also served on multiple senate committees: National Economy, Local Government, and State Administration. Served as president of the senate’s National Defence Committee and as vice president of the senate’s Local Government and State Administration Committee;
Engaged social activist: member of the “Solidarność” trade union since 1980, also former member of the Board of the Rzeszow Region, president of the Union Committee at WSK and OBR-PZL Mielec, vice president of the “Solidarność” National Division of the Aviation Industry. He is also a member of the Catholic Action and the Genius Loci association.
Currently a member of the Law and Justice party and its Political Council. Entrusted once again with the function of President by the Local Assembly of the Region on 28 November 2014. From late 2015, he is a member of the National Development Council of the President of Poland and member of the chapter of the Order of Polonia Restituta. He was appointed vice president of the Union of Regions of Poland in January of 2019 and became a member of the Committee of the Regions of the European Union in 2016. In this Committee, he joined the group of European Conservatives and Reformists, of which he was appointed president in 2020.
Married, has two adult daughters and six grandchildren.

Krzysztof Parol
Spółdzielnia Socjalna Piątkowska z Głowna
Krzysztof Parol

Spółdzielnia Socjalna Piątkowska z Głowna

Manager w Spółdzielni Socjalnej „Piątkowska” w Głownie, absolwent SGH w Warszawie, przedsiębiorca z 25-letnim doświadczeniem w branży spożywczej (piekarnia), zarządzający zespołem ok. 20 osób. współrealizował projekty na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.


A Manager at “Piątkowska” Social Cooperative in Głowno, a graduate from the Warsaw School of Economics, an entrepreneur with 25 years of experience in the food industry (bakery), managing a team of about 20 people. He has co-implemented projects for social and professional reintegration and rehabilitation of disabled people.

Sławomir Potasz
Prezes InMotion Labs, wdrażającego Car Scannera w UK, Niemczech i USA
Sławomir Potasz

Prezes InMotion Labs, wdrażającego Car Scannera w UK, Niemczech i USA

Prezes InMotion Labs, wdrażającego Car Scannera w UK, Niemczech i USA. Współtwórca ANPR InMotion, czyli e-kontroli SPP w Warszawie. Uczestnik programów Techstars Toronto, Plug and Play Stuttgart, Plug and Play Japan. Mówca na konferencjach: Samsung Developer Conference San Francisco, Ascent Conference New York. Twórca MediBota – robota wspierającego medyków w czasach pandemii, nominowanego do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP.


President of InMotion Labs, the implementer of the Car Scanner in UK, Germany, and the United States. Co-creator of ANPR InMotion, the SPP e-control in Warsaw. Participated in programmes such as Techstars Toronto, Plug and Play Stuttgart, and Plug and Play Japan. Invited to speak at the following conferences: Samsung Developer Conference San Francisco, Ascent Conference New York. Creator of the MediBot – a robot to support physicians in the age of the pandemic, which was nominated for the Business Award of the President of Poland.

Anna Prończuk-Omiotek
ekspert ds. pitchowania, Platforma Startowa „Unicorn Hub”, autorka kanału, podcastu i bloga www.annapro.pl
Anna Prończuk-Omiotek

ekspert ds. pitchowania, Platforma Startowa „Unicorn Hub”, autorka kanału, podcastu i bloga www.annapro.pl

Przedsiębiorca, innowator i mentor. Ekspertka od wystąpień publicznych (zarówno tych na scenie, jak i online). Autorka kanału na YouTube „Anna PRO” i bloga www.AnnaPRO.pl. Od 10-lat dzieli się swoją wiedzą jako prelegentka na konferencjach i webinarach. Szkoliła w ponad 250 firmach i instytucjach.

Doradca i mentor m.in. w Platformie Startowej „Unicorn Hub”, gdzie przygotowuje przedsiębiorców do prezentacji typu „pitch”. Dzięki temu ich innowacyjne startupy zdobyły dofinansowanie w wysokości 1 mln zł.
Przeprowadziła ponad 7000 godzin warsztatów, głównie z tematyki autoprezentacji, pitchowania i organizowania skutecznych webinarów. Jej wystąpienia na konferencjach widziało w sumie 5600 osób. Szkoli w języku polskim i angielskim dla klientów polskich i zagranicznych, m.in. z Anglii i Stanów Zjednoczonych.
Jest autorką i współautorka 3 kursów online, w tym kursu „Webinar Master” dla osób, które chcą organizować mistrzowskie i skuteczne biznesowo webinary.
Wieczna optymistka, stały bywalec siłowni i miłośniczka tańca w stylu modern jazz. Kocha podróże, odwiedziła blisko 20 krajów i mówi komunikatywnie w 4 językach.
Jej drugie imię – Innowacja. Od 10 lat w branży nowych technologii. Pracowała m.in. jako manager w Akademii Programowania infoShare, Kierownik Działu Marketingu Netrix IT oraz manager zarządzający oddziałem inkubatora przedsiębiorczości Business Link, gdzie koncentrowała się na potrzebach lubelskich start-upów. Kreatorka pozytywnych zmian, inicjatorka i organizatorka kilkudziesięciu wydarzeń non-profit na temat innowacji i przedsiębiorczości, m.in. „Działam w Lublinie i myślę globalnie” oraz branżowych spotkań informatycznych „Lublin IT” czy „Data Science Lublin”.


An entrepreneur, innovator and mentor. An expert in public speaking (both on stage and online). An author of YouTube channel “Anna PRO” and www.AnnaPRO.plblog. For 10 years she has been sharing her knowledge as a speaker at conferences and webinars. She has conducted training in more than 250 companies and institutions.
An advisor and mentor, among others in the “Unicorn Hub” Starter Platform, where she prepares entrepreneurs for “pitch”-type presentations. Thanks to her contributions, their innovative startups obtained funding of PLN 1 million.
She has conducted more than 7000 hours of workshops, mainly on the subject of self-presentation, pitching and and organizing effective webinars. A total of 5,600 people saw her speeches at conferences. She conducts training in Polish and English for Polish and foreign clients, e.g. from England and the United States.
She is an author and co-author of 3 online courses, including the “Webinar Master” course for people who want to organize masterful and business-effective webinars.
Always an optimist, a regular visitor at the gym and a lover of modern jazz dancing. She loves travelling, she has visited nearly 20 countries and speaks communicatively in 4 languages.
Her middle name - Innovation. For 10 years in the industry of new technologies. She has worked as a manager at the infoShare Software Development Academy, Netrix IT Marketing Department Manager and as a manager of the Business Link business incubator branch where she focused on the needs of Lublin start-ups. A creator of positive changes, initiator and organizer of several dozen non-profit events devoted to innovation and entrepreneurship, such as “I operate in Lublin and I think globally”, as well as industry IT meetings “Lublin IT” or “Data Science Lublin”.

Ryszard Prytko
Prezes Zarządu R-FOLL sp. z o.o.
Ryszard Prytko

Prezes Zarządu R-FOLL sp. z o.o.

Prezes Zarządu R-FOLL sp. z o.o., firma działa na rynku od 1989 roku. Lata nabytych doświadczeń pozwoliły doskonale poznać potrzeby rynku oraz zapewnić najwyższą jakość usług i produktów, w tym taśm uszczelniających pod kontrłaty, RPES, akustycznych do systemów suchej zabudowy, uszczelniających do prostokątnych kanałów wentylacyjnych, uszczelek i taśm do płyt warstwowych, systemów do mocowania płyt AGRO oraz folii ochronnych.


President of the Management Board of R-FOLL sp. z o.o., a company established in 1989. Through years of experience, he was able to learn all about market demand and ensure top quality of services and products, which include sealing tape under counter battens, RPES tape, acoustic tape for drywall systems, sealing tape for rectangular ventilation ducts, seals and tapes for sandwich panels, AGRO board fixing systems, and protective films..

Andrzej Radniecki
Naczelnik Wydziału Rozwoju Ekonomii Społecznej, Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
Andrzej Radniecki

Naczelnik Wydziału Rozwoju Ekonomii Społecznej, Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Pracownik Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej od 2010 r., od 2015 r. Naczelnik Wydziału Rozwoju Ekonomii Społecznej w Departamencie Ekonomii Społecznej i Solidarnej. Członek Grupy Ekspertów ds. ekonomii społecznej przy Komisji Europejskiej. Brał udział w koordynacji prac nad Krajowym Programem Rozwoju ES i nad zapisami dotyczącymi wsparcia sektora ekonomii społecznej i solidarnej w PO WER, Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i innych strategiach oraz nowelizacją ustawy o spółdzielniach socjalnych. Uczestniczył w realizacji i kierował projektami w obszarze ekonomii społecznej w ramach PO KL oraz PO WER w zakresie koordynacji zapewnienia spójności polityk publicznych w zakresie ekonomii społecznej w skali ogólnopolskiej. Współpracuje z Krajowym Komitetem Rozwoju ES, Radą Zatrudnienia Socjalnego, prezentuje działania MRiPS na forach krajowych i międzynarodowych.


An employee of the Ministry of Family and Social Policy since 2010, since 2015 the Head of the Department of Social Economy Development at the Department of Social and Solidarity Economy. A member of the Group of Experts on the Social Economy at the European Commission. He participated in the coordination of works on the National ES Development Programme and on provisions concerning the support for the social and solidarity economy sector in OP KED, the Strategy for Responsible Development and other strategies, as well as on the amendment to the Act on Social Cooperatives. He participated in the implementation and managed projects in the field of social economy under OP HC and OP KED in the field of coordination and ensuring the coherence of public policies in the field of the social economy on a national scale. He cooperates with the National ES Development Committee, the Social Employment Council, presents the activities of the Ministry of Labour and Social Policy at national and international forums.

prof. dr hab. Zbigniew Rau
Minister Spraw Zagranicznych
prof. dr hab. Zbigniew Rau

Minister Spraw Zagranicznych

Prof. dr hab. Zbigniew Rau jest polskim prawnikiem, wykładowcą akademickim, profesorem nauk prawnych, senatorem VI kadencji, wojewodą łódzkim w latach 2015-2019, posłem na Sejm IX kadencji.


W 1977 ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 1982 roku. W 1996 habilitował się, a tytuł profesora otrzymał w 2005 roku. Jest kierownikiem Katedry Doktryn Polityczno-Prawnych oraz Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville'a Uniwersytetu Łódzkiego.


Zbigniew Rau był wieloletnim wykładowcą i stypendystą uczelni niemieckich, holenderskich, brytyjskich, amerykańskich i australijskich, m.in.: Universität Trier, Universität Gießen, International Law School, University of Limburg (Maastricht), Trinity College, Cambridge University (Cambridge), Department of Government, University of Texas at Austin, Social Philosophy and Policy Center, Bowling Green State University (Bowling Green), Hoover Institution, Stanford University (Stanford), Murphy Institute of Political Economy, Tulane University (New Orleans), Research School of Social Sciences, Australian National University (Canberra).


W 1980 wstąpił do NSZZ „Solidarność”, gdzie pełnił funkcję eksperta ds. weryfikacji wyborów Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej.


W latach 2005-2007 jako senator był członkiem Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Od listopada 2019 do sierpnia 2020 jako poseł pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych, przewodniczącego polskiej delegacji w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy oraz przewodniczącego Polsko-Brytyjskiej Grupy Parlamentarnej.


Prof. Zbigniew Rau, PhD


Polish attorney, academic lecturer, professor of legal sciences, senator of the sixth term, Head of the Lodz Region in the years 2015-2019, deputy to the Sejm of the ninth term.
In 1977, he graduated from the Department of Law and Administration of the University of Lodz. Obtained the degree of doctor of legal sciences in 1982. Obtained PhD degree in 1996 and the title of professor in 2005. Serves as the head of the Faculty of Political and Legal Doctrines and the Alexis de Tocqueville Center for Political and Legal Thought at the University of Lodz.


For many years, Zbigniew Rau, served as lecturer and visiting student at German, Dutch, British, American, and Australian academies, including the following: Universität Trier, Universität Gießen, International Law School, University of Limburg (Maastricht), Trinity College, Cambridge University (Cambridge), Department of Government, University of Texas at Austin, Social Philosophy and Policy Center, Bowling Green State University (Bowling Green), Hoover Institution, Stanford University (Stanford), Murphy Institute of Political Economy, Tulane University (New Orleans), Research School of Social Sciences, Australian National University (Canberra).


In 1980, he joined the “Solidarity” trade union, where he served as expert in charge of verifying the elections to the Inter-Enterprise Founding Committee of the “Solidarity” trade union in the Lodz Region.


In the years 2005-2007, as a senator, he was a member of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe. Between November 2019 and August 2020, as a deputy, he served as president of the Foreign Affairs Committee, president of the Polish delegation in the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, and president of the Polish-British Parliamentary Group.

dr n. ekon. Bartłomiej Rodawski
Członek Zarządu Adamed Pharma S.A., Dyrektor Operacyjny
dr n. ekon. Bartłomiej Rodawski

Członek Zarządu Adamed Pharma S.A., Dyrektor Operacyjny

Członek Zarządu Adamed Pharma S.A., Dyrektor Operacyjny. W branży farmaceutycznej od 2003 roku. W swojej karierze prowadził projekty analityczne, szkoleniowe i wdrożeniowe, m.in. we współpracy z producentami leków: Bayer, Baxer, Biofarm, GSK, Jelfa, Polpharma oraz hurtownikami PGF, Neuca, Farmacol.
Z Grupą Adamed związany od 2009 roku. W tym czasie wspólnie z menedżerami zaimplementował m.in. system wskaźników operacyjnych, proces S&OP oraz unikalny w skali polskiej farmacji proces współpracy z kluczowymi hurtownikami na bazie koncepcji VMI. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w innych branżach, przygotowując analizy i prowadząc projekty usprawniają
ce.


Member of the Management Board of Adamed Pharma S.A., Director of Operations. Has been involved in the pharmaceutical industry since 2003. During his career, he coordinated analytical, training, and implementation products, including in cooperation with drug manufacturers Bayer, Baxer, Biofarm, GSK, Jelfa, and Polpharma as well as with wholesalers such as PGF, Neuca, or Farmacol. A part of the Adamed Group since 2009. During this time, in cooperation with managers, he implemented the operating ratio system, the S&OP process, and cooperation with key wholesales based on the VMI conception, a process unique on the scale of Poland. He also gained professional experience in other industries, where he prepared analyses and coordinated improvement projects.

dr Izabela Różańska-Bińczyk
Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
dr Izabela Różańska-Bińczyk

Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki

Jest doktorem nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania, Uniwersytet Łódzki.


Jest badaczem, wykładowcą i konsultantem w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Aktualny obszar jej zainteresowań badawczych to głównie: green HRM (zielone zarządzanie zasobami ludzkimi), zrównoważony rozwój oraz najnowsze trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi.


Jest też członkiem Rady Programowej Centrum Studiów Zrównoważonego Rozwoju na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Personalni.


She is a PhD student of economic sciences with specialization in management sciences. Employed as an Assistant Professor at the Department of Human Resource Management at the Faculty of Management, University of Łódź.
She is a researcher, lecturer and consultant in the field of human resource management. The current area of her research interests is mainly: green HRM (green human resource management), sustainable development and the latest trends in human resource management.
She is also a member of the Programme Council of the Centre for Sustainable Development Studies at the Faculty of Management of the University of Łódź and the tutor of the Student Scientific Club, “Personalni”.

Mikołaj Ruta
Dyrektor ds. Innowacji i R&D WDX S.A., ekspert Polskiego Stowarzyszenia Managerów Logistyki
Mikołaj Ruta

Dyrektor ds. Innowacji i R&D WDX S.A., ekspert Polskiego Stowarzyszenia Managerów Logistyki

Dyrektor ds. Innowacji i R&D w WDX SA. Absolwent AGH z wieloletnim doświadczeniem we wdrażaniu projektów badawczo rozwojowych w obszarach INDUSTY 4.0. Twórca wielu wynalazków chronionych prawem patentowym i nagradzanych w licznych konkursach. Główne obszary zainteresowań to automatyzacja, optymalizacja procesów produkcyjnych wraz z obszarami kompletnego łańcucha dostaw. Motto: Wizja bez implementacji to halucynacja.


Director of Innovation and R&D at WDX SA. A graduate from AGH University of Science and Technology with many years of experience in implementing research and development projects in the areas of INDUSTY 4.0. A creator of many inventions protected by patent law and awarded in numerous competitions. The main areas of interest include automation, optimization of production processes along with the areas of the complete supply chain. His motto: A vision without implementation is a hallucination.

Anna Skórzyńska
Sieć mentorów PFR
Anna Skórzyńska

Sieć mentorów PFR

Jestem programistą, który wierzy w bliską komunikację z ludźmi biznesu.

Współwłaścicielka firmy Szumisie, autorka pomysłu na szumiącego misia. Firma istnieje od 5 lat, sprzedała ponad 800 tysięcy misiów w kilkudziesięciu krajach. Szumisie zostały wyróżnione w licznych rankingach i konkursach branżowych. Firma otrzymała tytuł Przedsiębiorcy Roku EY 2017 w kategorii Nowy Biznes, nagrodę Polska Firma Międzynarodowy Champion PwC w kategorii Debiutant na rynkach zagranicznych oraz znalazła się na liście 100 Innowatorów Europy Środkowo Wschodniej.


Co-owner of Szumisie, author of the concept of the humming teddy bear. The company was established 5 years ago and has sold over 800 teddy bears in dozens of countries. Szumisie was recognised in numerous professional rankings and contests. The company received the title of 2017 EY Business of the Year in the category of New Business, the PwC Polish Business International Champion award in the category of international debuts, and made the list of 100 Innovators in Central and Eastern Europe.

Łukasz Stajuda
Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi
Łukasz Stajuda

Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego Wydział Marketing i Zarządzanie. Ukończył Executive Master of Business Administration (MBA) accredited by Apsley Business School – London. Od lat zajmuje się współpracą z przedsiębiorcami w zakresie wsparcia rozwoju biznesu. Dostarczał przedsiębiorcom kompleksowe rozwiązani organizacyjne i technologiczne w zakresie zarządzania ryzykiem. Obecnie zarządza jednostką samorządową Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, wdrażając środki unijne z I i II osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.


Graduate of Marketing and Management at the university of Lodz. Executive Master of Business Administration (MBA) accredited by Apsley Business School – London. He has been working with businesses in scope of business development support for many years. Provided comprehensive organisational and technological solutions in scope of market management. Currently in charge of the local government’s Support Centre for Entrepreneurs in Lodz, where he administers European funds from priority axes I and II of the Regional Operational Programme of the Lodz Region for 2014-2020.

dr Małgorzata Stolarska
Ekspert ds. hydrologii i suszy esusza.pl, Kierownik ds. projektów i rozwoju w WIND-HYDRO, Kierownik merytoryczny StopSuszy!, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
dr Małgorzata Stolarska

Ekspert ds. hydrologii i suszy esusza.pl, Kierownik ds. projektów i rozwoju w WIND-HYDRO, Kierownik merytoryczny StopSuszy!, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Hydrolog. Kierownik merytoryczny opracowania Planu przeciwdziałania skutkom suszy (Stop Suszy). Członek Rady Naukowej czasopisma Energetyka Wodna. Autor i współautor w projektach wdrażających postanowienia Ramowej Dyrektywy Wodnej, Dyrektywy Azotanowej (91/676/EWG) oraz metodyki ustalania stref mieszania (art. 4 Dyrektywy 2008/105/WE w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej). Kierownik merytoryczny w projekcie dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) - esusza.pl portalu monitoringu zjawiska suszy w Polsce. Od 2014 r. kierownik ds. projektów i rozwoju w firmie WIND-HYDRO z siedzibą w Łodzi.


Hydrologist. Core manager in charge of developing the plan to counteract the effects of droughts (Stop Droughts). Member of the Science Committee of Energetyka Wodna magazine. Author and co-author of implementation projects in scope of the Framework Water Directive, the Nitrate Directive (91/676/EEC), and methods used to establish mixing zones (art. 4 of Directive 2008/105/EC on environmental quality standards in the field of water policy). Core manager of a project for the European Space Agency (ESA) - esusza.pl, a platform for monitoring the phenomenon of drought in Poland. From 2014, she serves as manager in charge of projects and development at WIND-HYDRO in Lodz.

prof. dr hab. inż. Paweł Strumiłło
Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. rozwoju, Przewodniczący Rady ICT Polska Centralna Klaster
prof. dr hab. inż. Paweł Strumiłło

Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. rozwoju, Przewodniczący Rady ICT Polska Centralna Klaster

Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. rozwoju, przewodniczący Rady ICT Polska Centralna Klaster. Opublikował ponad 90 prac naukowych nt. analizy sygnałów i obrazów biomedycznych, inteligencji obliczeniowej i systemów interakcji człowiek–komputer. Jego zainteresowania w ostatnich latach koncentrują się na opracowaniach i wdrażaniu elektronicznych systemów wspomagania osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi.


Vice-Rector of the Łódź University of Technology for Development Affairs, Chairman of the ICT Council of the Central Poland Cluster. He has published over 90 scientific studies on the analysis of biomedical signals and images, computational intelligence and human-computer interaction systems. In recent years, his interests have focused on the development and implementation of electronic support systems for people with sensory disabilities.

Agnieszka Sygitowicz
Wiceprezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Agnieszka Sygitowicz

Wiceprezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Jestem programistą, który wierzy w bliską komunikację z ludźmi biznesu.

Wiceprezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Od 6 kwietnia 2016 r. Wiceprezes Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. W czasie jej zarządu strefa zdobyła tytuł 3. na świecie i 1. w Europie w rankingu fDi Magazine. Nagrodzona została także za najlepszy innowacyjny ekosystem, w którego tworzeniu brała udział od początku. Angażuje się we wspieranie firm startupowych. Inicjatorka innowacyjnych projektów Łódzkiej Strefy, takich jak Startup Spark, S5, IoE Hub, 5G Lab, które od wielu lat nagradzane są w światowych rankingach stref ekonomicznych. Posiada tytuł MBA zdobyty na Uczelni Łazarskiego. Wcześniej pracowała w Departamencie Funduszu Spójności w Ministerstwie Transportu i Urzędzie Miasta Radomska, gdzie była naczelnikiem Wydziału Strategii i Rozwoju. Została wybrana do rankingu TOP 15 kobiet w 5G.


Vice President of the Lodz Special Economic Zone. From 6 April, the Vice President of the Management Board of the Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. During her term, the zone was ranked by fDi Magazine as third in the world and first in Europe and was recognised as having the best innovative ecosystem, which Agnieszka Sygitowicz helped create from the very beginning. Involved in support for start-ups. Initiated innovative projects in scope of the Lodz Zone, including Startup Spark, S5, IoE Hub, or 5G Lab, which have been recognised for many years in global rankings of economic zones. Holder of MBA degree from the Lazarski University. Previously worked at the Cohesion Fund Department of the Ministry of Transport and at the Radomsko City Office, where she served as head of the Strategy and Development Department. Recognised in the TOP 15 women in 5G ranking.

Sylwester J. Szymalak
Prezes Zarządu Klubu 500, Kapituła Certyfikacji Menedżerów, Prezes firmy Organika
Sylwester J. Szymalak

Prezes Zarządu Klubu 500, Kapituła Certyfikacji Menedżerów, Prezes firmy Organika

Absolwent Politechniki Łódzkiej. Od 01.04.1993 Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej „Organika” S.A. w Łodzi w skład której wchodzą przedsiębiorstwa o profilu produkcyjnym takie jak: „ORGANIKA” - producent chemii przemysłowej i chemii gospodarczej, „ORGANIKA-CAR”- producent płynów eksploatacyjnych i kosmetyków samochodowych, „OILTECH”- producent olejów samochodowych, SCHAUMAPLAST-ORGANIKA” -produkcja wyrobów ze spienionego polistyrenu, „FAMED” producent oświetlenia medycznego, oraz firma branży usług technicznych „ORTECH”. Od 1994 roku Prezes Zarządu Stowarzyszenia KLUB 500-Łódź . Członek klubu ROTARY Club Łódź , w latach 2010-2011 Prezydent Klubu. Prezes Zarządu Rady Gospodarczej Województwa Łódzkiego. Członek Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego W.Ł. Członek Rady Innowacyjności W.Ł. Członek Rady Biznesu Politechniki Łódzkiej. Członek Kapituły Nagrody Gospodarczej Wojewody Łódzkiego.


A graduate from the Łódź University of Technology. From 1 April 1993, the President of the Management Board of the “Organika” S.A. Capital Group in Łódź which encompasses production companies such as: “ORGANIKA” - a producer of industrial and household chemicals, “ORGANIKA-CAR” - a producer of consumable fluids and car cosmetics, “OILTECH” - a producer of car oils, “SCHAUMAPLAST-ORGANIKA” - a producer of foamed polystyrene products, “FAMED” - a producer of medical lighting, and “ORTECH” technical services company. Since 1994, the President of the Management Board of the KLUB 500-Łódź Association. A member of the ROTARY Club Łódź, in 2010-2011 the President of the Club. The President of the Management Board of the Economic Council of the Łódź Province. A member of the Monitoring Committee of the Regional Operational Programme of the Łódź Province. A member of the Innovation Council of the Łódź Province. A member of the Business Council of the Łódź University of Technology. A member of the Jury of the Economic Award of the Head of the Łódź Province.

Marek Szymański
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi
Marek Szymański

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi. Absolwent Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1992 – 1995 nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Elektroniczno – Energetycznych w Łodzi, w latach 1995 – 2004 nauczyciel konsultant w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Od 2004 roku Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi (od 2020 r. dyrektor). Współautor podstaw programowych dla zawodów mechatronicznych i elektrycznych oraz publikacji wspomagających proces kształcenia dla tych zawodów.


Director of the District Examination Committee in Lodz. Graduate of the Lodz University of Technology and the University of Gdansk. During the years 1992 – 1995, he worked as a vocational teacher at the Electronics and Power Engineering School Complex in Lodz and served as teacher-consultant at the Lodz Centre of Teacher Development and Practical Education in the years 1995 – 2004. Employed by the District Examination Committee in Lodz in 2004 (promoted to its director in 2020). Co-author of essential curricula for mechatronic and electric technology vocations and of publications supporting the education process in scope of said vocations.

Andrzej Tabara
CTO & Business Development Director Team Connect sp. z o.o.
Andrzej Tabara

CTO & Business Development Director Team Connect sp. z o.o.

TEAM CONNECT sp. z o.o. Absolwent Politechniki Łódzkiej, od 15 lat związany zawodowo z branżą IT. Współpracował z takimi firmami jak: Airbus czy Boston Scientific Corporation. Jest pasjonatem transformacji agile oraz rozwiązań chmurowych. Wyspecjalizował się w zakresie rozwoju oprogramowania, budowania zespołów oraz produktów, outsourcingu IT i procesów biznesowych. Aktualnie pełni funkcję Business Development Director firmy Team Connect sp. z o.o. (grupa kapitałowa Euvic).


TEAM CONNECT sp. z o.o. A graduate from the Łódź University of Technology, for 15 years professionally associated with the IT industry. He collaborated with companies such as: Airbus or Boston Scientific Corporation. He is passionate about agile transformation and cloud solutions. He specializes in software development, team and product building, IT outsourcing and business processes. Currently, he is the Business Development Director of Team Connect sp. z o.o. (Euvic capital group).

Piotr Trojanowski
Prezes Zarządu Dankan sp. z o.o.
Piotr Trojanowski

Prezes Zarządu Dankan sp. z o.o.

Prezes zarządu firmy Dankan sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu (ECOL-GROUP).


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego a także Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.
Praktyk organizacji i zarządzania związany od wielu lat z branżą komunalną.


Propagator idei społecznej odpowiedzialności biznesu i zarządzania opartego na zasadach, łączącego cele ekonomiczne z celami społecznymi. Entuzjasta i propagator zarządzania partnerskiego i otwartego inspirowanego modelem humanistycznego zarządzania XXI w. bez „kija i marchewki” prof. Andrzeja Bliklego).


Fascynuje go miasto, jako miejsce dobrego życia i pracy, sprawnie realizujące usługi publiczne i organizujące przestrzeń publiczną w sposób zrównoważony w oparciu o partycypację społeczną.


President of the Management Board of Dankan sp. z o.o., with a registered office in Inowrocław (ECOL-GROUP).
A graduate from the Faculty of Law and Administration and the Faculty of Management of the University of Łódź, as well as the Institute of Occupational Medicine in Łódź.
A practitioner of organization and management, for many years associated with the municipal industry.
A propagator of the idea of corporate social responsibility and rules-based management, combining economic goals with social goals. An enthusiast and promoter of partnership and open management inspired by the 21st-century model of humanistic management of the 21st century without the “stick and carrot” of Prof. Andrzej Blikle).
He is fascinated by the city as a place of good life and work, efficiently implementing public services and organizing public space in a sustainable manner, based on social participation.

Grzegorz Trzciński
GDC Technology Business Development & Site Manager Atos Poland Global Services sp. z o.o.
Grzegorz Trzciński

GDC Technology Business Development & Site Manager Atos Poland Global Services sp. z o.o.

GDC Technology Business Development & Site Manager Łódź w Atos Poland Global Services, a także Manager Liniowy największego departamentu w Łodzi oraz Service Delivery Manager wspierający zarządzanie projektami dla grupy Orange. Ekspert zarówno w obszarze zarządzania zespołem, jak i realizowaniu celów biznesowych oraz przezwyciężaniu wszelkich napotykanych barier. Prywatnie pasjonat historii oraz nowych technologii.


GDC Technology Business Development & Site Manager Łódź at Atos Poland Global Services, as well as Line Manager of the largest department in Łódź and Service Delivery Manager supporting project management for the Orange group. An expert both in the area of team management, as well as in achieving business goals and overcoming all encountered barriers. Privately, he is passionate about history and new technologies.

Maciej Turski
Prezes Zarządu Futunext Polska sp. z o.o.
Maciej Turski

Prezes Zarządu Futunext Polska sp. z o.o.

Maciej Turski – absolwent wydziału Mechatroniki (spec. Automatyka) Politechniki Warszawskiej. Inteligentnymi domami zajmuje się od 2010 roku. Nagrodzony przez KNX Polska za pracę inżynierską nt. zdalnego sterowania systemami automatyki. Szkoli wykonawców inteligentnych domów oraz inwestorów, m. in. w ramach kursu MBA Nieruchomości. Jego publikacje ukazywały się zarówno w pismach specjalistycznych jak i popularnonaukowych. Od 2014 roku rozwija markę Futunext® zajmującą się inteligentnymi instalacjami w domach i budynkach użytkowych, w ramach której projektował i realizował instalacje smart zarówno w małych mieszkaniach jak i największych rezydencjach i obiektach publicznych. Od 2016 roku prowadzi startup SmartHome Ready® ułatwiający budowę domów prywatnym inwestorom. Od 2018 roku rozwija Futunext® jako sieć franczyzową. Prywatnie fan kina, w szczególności science-fiction i literatury o tematyce antyutopii.


Graduate of the Department of Mechatronics (with specialisation in Automation) from the Warsaw University of Technology. Has been involved with smart homes from 2010. Recognised by KNX Poland for his engineering work in scope of remote automation system control. Trains smart home developers and investors, including in scope of the MBA Real Estate course. His publications appeared in both professional and popular science magazines. From 2014, he has been developing the Futunext® brand, which handles smart systems in homes and utility buildings. In scope of this brand, he designed and developed smart systems in small homes, big residences, and public venues. From 2016, he is in charge of the SmartHome Ready® start-up, which provides support to private investors building homes. From 2018, he has been expanding the Futunext® brand as a franchise network. A fan of cinema, specifically science-fiction, and anti-utopia literature.

prof. dr hab. Maciej Urbaniak
kierownik Katedry Logistyki, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Maciej Urbaniak

kierownik Katedry Logistyki, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki

Kierownik Katedry Logistyki na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Członek Rady „LODZistics”. Autor i współautor około 250 publikacji naukowych z zakresu logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw i doskonalenia procesów operacyjnych. Odbył staże i wizyty studyjne w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech oraz we Francji. Wyniki swoich prac prezentował na konferencjach w Europie oraz m.in. w Chinach, Kanadzie, Nowej Zelandii czy USA.


Head of the Chair of Logistics at the Faculty of Management at the University of Łódź, a Member of the of “LODZistics” Council. An author and co-author of about 250 scientific publications in the field of logistics, supply chain management and improvement of operational processes. He has completed internships and study visits to the USA, Great Britain, Germany and France. He has presented the results of his work at conferences in Europe, as well as in China, Canada, New Zealand and the USA.

Małgorzata Wdówka
Lider Centrum Szkoleń Technicznych w Polsce
Małgorzata Wdówka

Lider Centrum Szkoleń Technicznych w Polsce

Lider Centrum Szkoleń Technicznych w Polsce, z doświadczeniem w rozwoju kompetencji, dzieleniu się wiedzą i przywództwie.
Przez ponad 15 lat w branży technologicznej realizowałam szkolenia, wspierałam zespół lokalnych trenerów, tworzyłam programy szkoleniowe oraz strategie rozwoju kompetencji firmy i jej spółek zależnych. Budowałam portfolio szkoleń odpowiadające potrzebom organizacji i ofertę dla klientów zewnętrznych. Poza codziennymi obowiązkami angażowałam się jako mentor w wiele incjatyw wspierających obecność kobiet na rynku technologicznym.


Leader of the TEchnical Training Centre in Poland with experience in development of competences, sharing information, and leadership.
Over my 15 years in the technology industry, I carried out training courses, supported local trainers, and developed training programmes and competence development strategies for businesses and their subsidiaries. I developed training portfolios to meet the needs of organisations and offers for external clients. Other than my daily duties, I mentored numerous initiatives aimed to support the presence of women on the market of technologies.

dr Janusz Wdzięczak
Dyrektor Biprowłók sp. z o.o.
dr Janusz Wdzięczak

Dyrektor Biprowłók sp. z o.o.

Dziekan kierunków Transport oraz Mechanika i Budowa Maszyn, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi


A manager, economist and economic historian. Director at Biprowłók sp. z o.o., an academic lecturer at universities in Poland and Georgia. An author of numerous analytical and scientific publications.

dr Maciej Wejman
Prezes Zarządu Regionalnego Funduszu Rozwoju Województwa Łódzkiego
dr Maciej Wejman

Prezes Zarządu Regionalnego Funduszu Rozwoju Województwa Łódzkiego


Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, doktor ekonomii. Naukowo związany z tematami polityki regionalnej, rozwojem regionalnym, funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej.
Posiada doświadczenie zawodowe w sektorach: finansów, funduszy środków unijnych. Zasiadał w radach nadzorczych: Centrum Finansowe S.A., Lotto Merkury sp. z o.o., Traf Zakłady Wzajemne sp. z o.o. Pełnił również funkcję Prezesa Zarządu Merkury Invest sp. z o.o., Euro Art sp. z o.o. Były dyrektor finansowy/rachunkowości zarządczej Totalizatora Sportowego sp. z o.o.
Obecnie- Prezes Zarządu Regionalnego Funduszu Rozwoju Województwa Łódzkiego sp. z o.o.


President of Regionalny Fundusz Rozwoju Województwa Łódzkiego sp. z o. o. Graduate of the University of Lodz, doctor of economics. His scientific work is focused on regional policies, regional development, and structural funds of the European Union.
Experienced in the following sectors: finances, European funds. Served on supervisory boards of Centrum Finansowe S.A., Lotto Merkury sp. z o.o., Traf Zakłady Wzajemne sp. z o.o. Also served as the President of the Management Board of Merkury Invest sp. z o.o., Euro Art sp. z o.o. Former financial/management accounting director at Totalizator Sportowy sp. z o.o.
Current President of Regionaly Fundusz Rozwoju Województwa Łódzkiego sp. z o.o.

prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak
Członek Komitetu ds. Strategii Województwa Łódzkiego
prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak

Członek Komitetu ds. Strategii Województwa Łódzkiego

Doktor Honoris Causa Universite d’Artois, Arras, Francja i Uniwersytetu Jarosława Mądrego w Rosji. Dyrektor Instytutu Mechatroniki i Systemów Informatycznych, Rektor Politechniki Łódzkiej kadencji 2016-2020. Tematyka badawcza: technologie informatyczne, sztuczna inteligencja, systemy mechatroniczne. Visiting Professor do Uniwersytetu w Pawii, Italy, Universite d’Artois, Arras, Francja.
Autor i współautor ponad 400 publikacji (w tym 18 monografii). Promotor 12 przewodach doktorskich. Udział i kierowanie projektami badawczymi – ponad 45.
Odznaczenia: Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, Honorowa Odznaka Miasta Łodzi, Medal „Pro Patria”, Medal 100-lecia odzyskania niepodległości Polski, Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski.
Członek Komitetu ds. Strategii Województwa Łódzkiego, członek Komitetu Monitorującego RPO Województwa Łódzkiego. Ekspert European Universities Association ds. Europejskiego Ekosystemu Innowacji, Doradca Sieci Instytutów Badawczych Łukasiewicz, Członek Zespołu w MNiSW ds. Doktoratów Wdrożeniowych.


Doctor Honoris Causa Universite d’Artois, Arras, France and Yaroslav-the-Wise University in Russia. Director of the Institute of Mechatronics and Information Systems, Rector of the Lodz University of Technology during the term of 2016-2020. Research subjects: information technologies, artificial intelligence, mechatronic systems. Visiting Professor at University of Pavia, Universite d’Artois, Arras, France.
Author and co-author of over 400 publications (including 18 monographs). Advisor in 12 PhD programs. Involved in and coordinated in over 45 research projects.
Decorations: Gold and Silver Cross of Merit, Honorary Badge of the City of Lodz, “Pro Patria” medal, 100th Anniversary of Poland’s independence medal, Knight's Cross of the Order of Polonia Restituta.
Member of the Committee in charge of the Strategy for the Lodz Region, member of the committee monitoring ROP for the Lodz Region. European Universities Association expert in charge of European Innovation Ecosystems, Consultant to the Łukasiewicz Research Institute Network, Member of the Group in charge of Implementation Doctorates at the Ministry of Science and Higher Education.

Dorota Wójtowicz
Dyrektor HR w Polsce i Czechach oraz EMEA HR Business Partner Działu Produkcji i Łańcucha Dostaw, Barry Callebaut
Dorota Wójtowicz

Dyrektor HR w Polsce i Czechach oraz EMEA HR Business Partner Działu Produkcji i Łańcucha Dostaw, Barry Callebaut

Dyrektor HR w Polsce i Czechach oraz EMEA HR Business Partner Działu Produkcji i Łańcucha Dostaw, Barry Callebaut. Skuteczna menedżer z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem, zdobytym w międzynarodowych korporacjach. Połowę kariery zawodowej spędziła w dziale sprzedaży. Praca z ludźmi pomogła jej odkryć pasję do prowadzenia szkoleń i rekrutacji, a w konsekwencji zadecydowała o zmianie ścieżki kariery w kierunku HR. Kolejne doświadczenia pozwoliły jej wyspecjalizować się w obszarze rekrutacji, systemów wynagradzania, rozwoju, a także employer brandingu. Z powodzeniem łączy życie zawodowe z rodzinnym. Jest dumną mamą dwóch Synów.
Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Studia podyplomowe: Polsko-Amerykańske Centrum Zarządzania (UŁ-University of Maryland).
Pracę w Barry Callebaut podjęła ponad 4 lat temu z miłości do HR oraz do czekolady.


HR Director in Poland and the Czech Republic and EMEA HR Business Partner in the Department of Production and the Supply Chain, Barry Callebaut. An efficient manager with over 20 years of experience obtained in international corporations. Spent half of her professional career working in sales. Working with people helped her discover her passion for training and recruitment. Consequentially, she decided to redirect her career path to HR. Thanks to subsequent experiences, she became an expert in recruitment, remuneration systems, development, and employer branding. She successfully combines her professional life with her family and is the proud mother of two sons.
Graduate of the University of Lodz. Completed a postgraduate course at the Polish-American Management Centre (University of Lodz - University of Maryland).
Was hired by Barry Callebaut 4 years ago because of her love for HR and chocolate.

Piotr J. Wypych
analityk finansowy
Piotr J. Wypych

analityk finansowy

Analityk finansowy, wieloletni doradca oraz dyrektor finansowy. Przez ponad 10 lat zajmował się funduszami typu VC i PE. Współpracował z ekspertami wielu instytucji w Polsce i za granicą m.in. EBRD, IFC, OPIC, Advent Int. i inne.


A financial analyst, long-time advisor and financial director. For over 10 years involved with VC and PE funds. He collaborated with experts from many institutions in Poland and abroad, including EBRD, IFC, OPIC, Advent Int. and others.

Wiesława Zewald
Prezeska Zarządu Strefa Edukacji spółka z o.o.
Wiesława Zewald

Prezeska Zarządu Strefa Edukacji spółka z o.o.

Prezeska Zarządu Strefa Edukacji spółka z o.o.
Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego, specjalność chemia oraz studiów podyplomowych z chemii i zarządzania oświatą.
Posiada doświadczenie: nauczycielki chemii w 192 Szkole Podstawowej, I LO i XXVI LO w Łodzi, dyrektorki I LO im. Mikołaja Kopernika w Łodzi, dyrektorki Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi (wprowadzanie pierwszego w kraju egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe), Kuratorki Oświaty, Wiceprezydent Miasta Łodzi odpowiedzialnej m.in. za edukację, Przewodniczącej Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Łodzi, Wicedyrektorki i Dyrektorki Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz doradczyni Wojewody Łódzkiego ds. społecznych.


President of the Management Board of Strefa Edukacji spółka z o.o.
Graduate of the University of Lodz, Department of Mathematics, Physics, and Chemistry, specialisation: chemistry. Completed a postgraduate course in chemistry and education management.
Experience: chemistry teacher in Elementary School no. 192, High Schools no. I and XXVI LO in Lodz, director of the Copernicus High School no. I in Lodz, director of the District Examination Committee in Lodz (introduction of the country’s first high school exam confirming vocational competences), Superintendent of Education, Deputy Mayor of Lodz in charge of education, Head of the Committee of Education of the City Council in Lodz, Deputy Director and Director of the Department of Cultura and Education of the Lodz Region President’s Office, and consultant to the President of the Lodz Region in scope of social affairs.

Bartłomiej Zgorzelski
Założyciel i dyrektor zarządzający BZB Projekt
Bartłomiej Zgorzelski

Założyciel i dyrektor zarządzający BZB Projekt

Założyciel BZB Projekt-wielobranżowej pracowni projektowej specjalizującej się w analizie ryzyk dla inwestycji nieruchomościowych i infrastrukturalnych. Aktywny uczestnik procesu rewitalizacji obszarowej i projektu Nowego Centrum Łodzi. Orędownik zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, budowy i kreowania mikropołączeń pomiędzy użytkownikami przestrzeni. Przewodniczący Federacji „Miejskie Dialogi", członek Zarządu ŁIPH.


Founder and managing director of BZB Projekt – a designing company specialising in risk analysis for real estate and infrastructural investments. Actively involved in spatial revitalisation New Centre of Lodz project. Proponent of sustainable urban development, construction and creation of microconnections between space users. President of the “Miejskie Dialogi” Federation, Member of the Council of the Lodz Chamber of Industry.

Zbigniew Ziemba
Wicemarszałek Województwa Łódzkiego
Zbigniew Ziemba

Wicemarszałek Województwa Łódzkiego

Wicemarszałek Województwa Łódzkiego.
W latach 2006–2011 wicestarosta piotrkowski, od 2011 pełnił stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Woli Krzysztoporskiej. W 2018 uzyskał mandat radnego sejmiku łódzkiego VI kadencji i został powołany na stanowisko wicemarszałka województwa łódzkiego. Ukończył studia magisterskie na kierunku historia na Wydziale Filologiczno- Historycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie oraz studia licencjackie w zakresie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy wymienionej uczelni. Ukończył również studia podyplomowe w Wyższej Szkole Gospodarstwa Krajowego oraz zarządzanie na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Długoletni współpracownik środowisk kombatanckich min. Związkiem Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych i Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Od 2006 jest członkiem NSZZ „Solidarność”.
Prywatnie pasjonatem historii lokalnej. Autor artykułów i książek opisujących przeszłość Ziemi Piotrkowskiej (m.in.: Socjaliści w piotrkowskim magistracie: działacze Polskiej Partii Socjalistycznej w samorządzie miejskim Piotrkowa Trybunalskiego w latach 1919–1939, Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2010, ISBN 978-83-7726-004-3 , ostatnio wydana: Ojczyzna to pamięć, Wydawnictwo WITKM, Kraków 2018, ISBN 978-83-7869-387-1.


In 2006-2011, Deputy Starost of Piotrkow Trybunalski, from 2011 the Principal of the Primary and Lower-Secondary School Complex in Wola Krzysztoporska. In 2018, he became a councillor of the Lodz Assembly of the 6th term and was appointed Deputy Marshal of the Lodzkie Region. He completed his master's degree in history at the Faculty of Philology and History of the Higher School of Pedagogy in Czestochowa and obtained a bachelor's degree in vocational guidance and job placement at the School. He also completed post-graduate studies at the Higher School of National Economy and management studies at the Faculty of Management of the University of Economics in Katowice. A long-time collaborator of veteran circles, among others the Polish Society of War Veterans and Former Political Prisoners and the World Association of Home Army Soldiers. Since 2006, he has been a member of the Independent Self-governing Trade Union “Solidarity” (Solidarność).
Privately, he is passionate about local history. An author of articles and books describing the past of the Piotrkow Trybunalski region (among others: Socialists in the Piotrkow Trybunalski magistrate: activists of the Polish Socialist Party in the local government of Piotrkow Trybunalski in 1919-1939 [Socjaliści w piotrkowskim magistracie: działacze Polskiej Partii Socjalistycznej w samorządzie miejskim Piotrkowa Trybunalskiego w latach 1919–1939], Piotrkow Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie at the branch of the Jan Kochanowski University of Humanities and Science, 2010, ISBN 978-83-7726-004-3 , recently published: Fatherland is remembering [Ojczyzna to pamięć], WITKM Publishing House, Krakow 2018, ISBN 978-83-7869-387-1.

Bożena Ziemniewicz
Pełnomocnik Zarządu i Przewodnicząca Rady Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, Przewodnicząca Komitetu Edukacji Zawodowej Krajowej Izby Gospodarczej, Członkini Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych, Przedsiębiorca branży edukacyjnej
Bożena Ziemniewicz

Pełnomocnik Zarządu i Przewodnicząca Rady Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, Przewodnicząca Komitetu Edukacji Zawodowej Krajowej Izby Gospodarczej, Członkini Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych, Przedsiębiorca branży edukacyjnej

Ekonomistka, przedsiębiorca, menedżer, ekspert rynku szkoleń i edukacji pozaformalnej, ekspert PKA, wykładowca, trener, coach, doradca biznesowy. Praktyk gospodarczy - od 1993 prowadzi szkołę językową BRITISH CENTRE, obecnie również centrum egzaminacyjne, autoryzowane przez Cambridge University oraz firmę szkoleniową BC Training. Działa na rzecz samorządu branżowego i gospodarczego w zarządach organizacji zrzeszających przedsiębiorców i ekonomistów: PIFS, PTE, Klub 500-Łódź, ŁIPH. Prowadzi Łódzki Salon Gospodarczy – autorski projekt realizowany w ramach Stowarzyszenie Lifelong Learning, którego jest prezesem. Od 2011 radna Województwa Łódzkiego. 


An economist, entrepreneur, manager, expert on the training and non-formal education market, expert of the Polish Accreditation Commission, lecturer, trainer, coach, business advisor. A business practitioner - since 1993 she has been operating the BRITISH CENTRE language school, now also an examination centre authorized by the Cambridge University, and the BC Training company. She works for the industry and economic self-government units as members of boards of organizations associating entrepreneurs and economists: PIFS, PTE, Klub 500-Łódź, ŁIPH. She runs the Łódzki Salon Gospodarczy - an original project implemented as part of the Lifelong Learning Association of which she is the president. Since 2011, a councillor of the Łódź Province.

dr inż. Jerzy Żurek
Dyrektor Instytutu Łączności
dr inż. Jerzy Żurek

Dyrektor Instytutu Łączności

Dr inż. Jerzy Żurek absolwent (specjalność radiokomunikacja ruchoma) i adiunkt w Katedrze Telekomunikacji Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Doktorat uzyskał na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Realizował wiele projektów, w programach Horizon2020, Interreg, projekty dla European Space Agency i GNSS Space Agency. Organizował i współorganizował wiele konferencji krajowych i międzynarodowych w tym np. IEEE Homeland Security Conference (Boston) czy BBRC. Bierze udział w pracach organizacji międzynarodowych takich jak CEPT, ITU (ONZ), IMO (ONZ). Dwukrotnie był wiceprzewodniczącym delegacji Rządu RP na Światową Konferencję Radiową ITU (WRC15 i WRC19). W latach 2014 do 2020 (do 10 września) pełnił funkcję dyrektora Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego. W tym czasie był inicjatorem, twórcą koncepcji technicznych i nadzorował prace merytoryczne nad wieloma projektami m.in. Porozumienie 5G dla Polski (opracowanie dokumentów strategicznych), Digital Innovations Hub-5G, Doprowadził do utworzenia w IŁ-PIB Zakładu Cyberbezpieczeństwa i zbudowania Laboratorium Certyfikacji Cyberbezpieczeństwa, oraz sieci testowej 5G.


Jerzy Żurek, PhD, Eng., graduate (specialisation: mobile radiocommunication) and lecturer of the Faculty of Telecommunications at the Gdynia Maritime University. Obtained his degree from the Department of Electronics, Telecommunications, and IT of the Gdańsk University of Technology. Carried out numerous projects in scope of programmes such as Horizon2020, Interreg, for the European Space Agency, and for the GNSS Space Agency. Organised and co-organised numerous domestic and international conferences, including the IEEE Homeland Security Conference (Boston) and BBRC. Involved in activities of international organisations such as CEPT, ITU (UN), IMO (UN). Twice served as vice president of the Polish Government’s delegation to the ITU World Radiocommunication Conference (WRC15 and WRC19). During the years 2014-2020 (until 10 September), served as the director of the National Institute of Telecommunications – the State Research Institute. During this time, he initiated and originated technological concepts and coordinated scientific work in numerous projects, including Agreement 5G for Poland (preparation of strategic documents), Digital Innovations Hub-5G. He stood behind establishment of the Cybersecurity Department and development of the Cybersecurity Certification Laboratory and the 5G test network at the National Institute of Telecommunications – the State Research Institute.

partners
organizer:
honorary patronage:
patronage:
subject matter partners:
supporting partners:
media patronage:
contact
Marshal’s Office of the Lodzkie Region
Legal and Organizational Department
Entrepreneurship Development Unit

8 Pilsudskiego Avenue
90-051 Łódź

Event coordinators:

Milena Lasocka
milena.lasocka@lodzkie.pl
 +48 42 663 37 06
Agnieszka Pawlikiewicz-Kliszewska
agnieszka.kliszewska@lodzkie.pl
 +48 42 663 37 97
Kinga Gołębiewska
kinga.golebiewska@lodzkie.pl
 +48 42 291 98 39

LABOUR MARKET AFTER THE PANDEMIC- CRISIS OR DEVELOPMENT? NEW QUALIFICATIONS, TRENDS AND OPPORTUNITIES.

The panel is organized by the Regional Centre for the Integrated Qualifications System of the Educational Research Institute in co-operation with partners from the Łódź region. labour market needs, trends and possible solutions to meet these needs. The main axis of the discussion will be the requirement for new qualifications, solutions and good practices that are or will be implemented in the scope of improving and certifying these qualifications. The discussion will cover the issue of the changing role of educators and training companies combating the crisis situation and building a development model based on the qualifications included in the Integrated Qualification System.

 

INVESTMENTS IN THE INFRASTRUCTURE: AN OPPORTUNITY FOR THE DEVELOPMENT OF THE REGION AND LOCAL ENTERPRISES.

The panel will be dedicated to the issue of investments in the infrastructure: their impact on the development of the region, including the situation on the labour market and the condition of small and medium-sized local enterprises.
During the panel we will try to answer the question of whether investments in the infrastructure can be a good instrument to stimulate the local economy and create jobs in the region.
The panel will be attended by representatives of the government, companies implementing large infrastructure investments and potential local contractors.

INNOVATIONS IN LOGISTICS IN THE ERA OF COVID-19.

The pandemic has forced many sectors to completely change their manner of operation. Logistics, like many other sectors, has been affected by the crisis, but on the other hand, it has stimulated the development of many innovative solutions that have met customer expectations and increased safety requirements. Examples of such solutions, both those created from scratch within a few weeks, as well as those under development, to which the pandemic has added a new priority, will be presented by leading practitioners from the logistics sector in the Łódź region.

ORGANISING WEBINARS AS A MANNER TO ENHANCE COMPETITIVENESS AND INTERNATIONALISATION OF BUSINESS ACTIVITY OF ENTERPRISES- NOT ONLY IN TIMES OF PANDEMIC.

The objective of the panel is to show the opportunities for the use of webinars and online training in business. Which impact do they have on brand building? Can they achieve business objectives and increase sales of products and services?

NOT ONLY ARTIFICIAL INTELLIGENCE- BUSINESS 4.0.

Digital technologies redefine the surrounding reality, thus leading to transformation of business strategies and models. The observed changes are increasingly qualitative, systematically broadening the spectrum of actual possibilities, but they also entail new challenges. An integrated ecosystem of diversified digital technologies is a factor that supports the growth of digital maturity of the business, allowing it to become an ingenuous creator of the reality.

GREEN HRM PRACTICES IN CONTEMPORARY ENTERPRISES.

The panel will be dedicated to the presentation of concept bases, scope and effects of the use of GHRM practices in the theory of management sciences and in the economic practice.
The speakers from the Management Faculty of the University of Łódź: professor B. Matusiak, professor M. Matejun, and Ph. D. I. Różańska-Bińczyk will introduce the subject area and will present the results of own research reflecting the status of implementation of GHRM practices in Poland under the research project carried out at University of Łódź.
The experts representing the economic area: Ph. D., Eng. P. Trojanowski, A. Dyląg, and M. Jarosz will present practical examples of applying GHRM practices in their companies and will assess the profitability of their use in two dimensions: the improvement of company environmental results and the impact of these practices on economic and financial results of the company.

IS COVID-19 THE ACCELERATOR OF DIGITALISATION? THE OPPORTUNITIES THAT THE HARSH TIMES OF PANEDMIC HAVE CREATED FOR THE POPULARISATION OF INNOVATION.

The COVID-19 pandemic has turned the world upside down, it has changed social and business reality in a way that we do no not fully comprehend yet, but we can definitely feel it. The restrictions and isolation have forced us to change many aspects of our lives, change our behaviour in private life, attitudes towards work, business or supply chains.
We will talk about the way in which corporations and young tech companies have responded to the challenges of today’s world. In which ways has COVID-19 impacted logistics, medicine, business and real estate market? Is the popularisation of innovation an opportunity for us? Representatives of corporations and start-ups from these sectors will share their experience and insights and they will introduce us to the secrets of the changes that their industries have undergone to adapt to the new reality.

MANAGEMENT IN THE WORLD OF VUCA (VOLATILITY, UNCERTAINTY, COMPLEXITY AND AMBIGUITY).

VUCA means volatility, uncertainty, complexity and ambiguity. These four factors are commonplace in business, and this year they have been additionally enhanced by the global pandemic, which has forced many industries to completely change their operations. VUCA is a practical procedure for raising awareness and preparedness; this simple acronym hides a rich knowledge of the models of learning about preparedness, expectations, evolution and action. During the panel the speakers will share their experience in the scope of management compliant with VUCA

ŁÓDZKIE VOIVODESHIP IN THE FIGHT AGAINST COVID-19- THE ROLE OF INTERMEDIATE BODIES.

During the panel Ph. D. Maciej Wejman will present the activity of the new Company set up by the Łódzkie Voivodeship in December 2019, i.e. Regionalny Fundusz Rozwoju Województwa Łódzkiego Sp. z o.o.
The Company, while implementing its goals in cooperation with the Marshal's Office, influences the creation of the development policy of the region, including its economic area. The funds entrusted to the Company by the Łódzkie Voivodeship for development and investment come from repayable financial instruments from the JEREMIE Initiative 2007-2013, implemented under the Regional Operational Programme of the Łódzkie Voivodeship for the years 2007-2013.
The speaker will present the activities of the Regional Development Fund in 2020, indicate the support provided to date to entrepreneurs from the Łódzkie Voivodeship, as well as plans for the future related to the support of enterprises using various Financial Instruments. In 2021 this will be the Regional Working Capital Loan.
During the panel, entrepreneurs from the Łódź region will learn about the actions planned to be taken by the Company to mitigate the negative economic impact of the COVID-19 pandemic and about Financial Instruments to be mobilised for companies with the view to supporting their operation and further development. Moreover, they will gain knowledge on the next Financial Instruments planned to be implemented by the Regionalny Fundusz Rozwoju Województwa Łódzkiego Sp. z o.o., taking into account the market situation - both during COVID-19 and post- COVID-19 one.

VOCATIONAL TRAINING AS A SUPPORT FOR INDUSTRY 4.0.

Panel discussion will focus on finding answers to a number of questions concerning vocational training. The main axis of the discussion will centre on co-operation opportunities between the employer and educational centres. Experts will be looking for common fields of action between the above-mentioned parties.
The participants of the discussion will focus on the manner of execution of practical classes, as well as the future effects of the changes in the way of school functioning enforced by the epidemic. But most importantly, they will try to answer the question of which professions will be attractive in the future. And in which direction should the vocational schools develop in order to support the development of Industry 4.0?

FRANCHISE AS AN OPPORTUNITY FOR MICROENTERPRISES.

Market consolidation has been a common trend in highly developed countries for decades. Also in Poland, a common trend is the uniting of entrepreneurs from a given industry into one, larger group. A particularly popular phenomenon is the creation of franchise networks in the catering, service and sales industries.
• When should a franchise be considered as a business development concept?
• Which challenges does the potential franchisor face?
• What should a potential franchisee know?
• Which value does the co-operation between the franchisee and the franchisor generate?
• How can the participation in a franchise network help to survive in difficult circumstances?

ECO-DESIGN AS AN ELEMENT OF SUSTAINABLE BUSINESS.

Eco-design is an important tool of environmental protection; it is related to the concept of life cycle cost analysis, the objective of which is to find optimum proportions between the economic cost and the environmental impact, starting with the utilised resources, through production, transport, use and disposal. Business should look for new solutions in this scope, e.g. in co-operation with researchers from the region, adapting to new, eco-friendly challenges on the market while building its competitive advantage.

MODERN POLYMER MATERIALS.

Polymer materials, including commercial plastics obtained on their basis, are used in many areas of technology and in many branches; they also play an important role in Polish, European and global economy. Such a huge share of polymers in the economy and everyday life certainly has an impact on the environment.
Therefore, the discussion with the representatives of the plastics processing sector will concern, among others, the analysis of market trends (with particular emphasis on the SME sector) and the growing role of environmental aspects in the polymer materials industry, including recycling and the use of regranulates.

BUSINESS IS BUSINESS? EVERYTHING THAT YOU WANT TO KNOW ABOUT SOCIAL BUSINESS AND YOU ARE AFRAID TO ASK.

Social economy, social enterprises are a growing, yet still little known area of Polish economy that has been arousing more and more interest.

1. Social business- i.e. which one? Other than “traditional business” or the same one?
2. How can commercial business become more social and what can result from it?
3. Is CSR the same as social business?
4. How can you start co-operation with a social enterprise?
5. What is the future of social economy? Is it profitable for the entrepreneurs? And for the state?

During our lecture you will find everything about social business that you have been afraid to ask about so far.

ADAPTATION AND/OR CRISIS REACTION TO DROUGHT – CHALLENGES FACING THE ECONOMY AND THE SOCIETY.

As an extreme natural phenomenon, drought has a broad range of impact on the economy, society, and the environment. Its spatial diversity and irregular intensity and progress make the range of its effects difficult to predict. This is why it is very important to counteract the effects of droughts, i.e. change the level of exposure to the effects of droughts with activates conducted in various sectors of the economy (agriculture, goods production, services, administration) and use measures like water retention to secure water resources in order to make them available to their users and the environment for the longest possible time in the event of a drought. This can be done through proactive adaptation to climate changes before a drought occurs, which will reduce its effects in the future. Such measures increase the water retention of soil, surface and underground waters, and natural retention).


The introduction to the panel will cover presentation of the legally regulated mechanism counteracting the effects of droughts and crisis management – from the level of planning administration in water management and spatial planning. We will discuss the matters associated with actions implemented or planned in the Lodz Region – grassroots initiatives – and implementations made by the government and local governments. The deficit resulting from a drought is a challenge, but we also need to look at water reserves and ways to develop and protect them from a broader perspective. There will be practical guidelines for the economy on how to lower the risk of drought. Will there be frequent droughts in our region, do we have anything to worry about? The effects of climate change.

The technical premise of the panel will cover a dynamic discussion about drought with particular focus on the following:

It is recommended to limit the presentations to illustration of examples during the discussion.

Digital Innovation Hub 5G in Poland – Potential of the 5G network.

The activity of DIH 5G in Poland is oriented towards multiple areas, including research and development, the market, combination of the activity of research and development institutions with the market segment, and support for enterprises implementing digital technologies. Implementation of the 5G network will provide an opportunity for development for small and medium-sized enterprises operating in the field of information and communications technology (ICT) and their application on a level much greater than that of the systems of previous generations.
The needs of European micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs) specified by the European Committee include improvement of coordination of European policies and the ability to provide innovative services for MSMEs, as well as development of the scale of their digitalisation. DIH will introduce numerous services in order to raise the demand for the 5G network and consequentially accelerate the implementation of 5G in Poland. The services offered by DIH will support both public administration and businesses – from operators to micro enterprises.

 

Lodzkie Innovation Days
Panel session I „Innovations – how and why?”

During the panel, the speakers will answer the following questions: What does it mean to be innovative? Can we plan an innovative path of business development? What does implementation of innovations entail: what skills are required of the people developing them? Is the market ready for innovations and how can we verify its readiness for innovative ideas? What about risk – how do we evaluate it for innovative ventures? Are innovations available only to mature and stable businesses or should your first company be based on innovative ideas? The panel will include entrepreneurs who take advantage of innovative energy to develop great potential in their businesses. What is their recipe for success? Come to the opening panel of Lodzkie Innovation Days!

 

Lodzkie Innovation Days
„The Forge of Ideas”

Nine unique ideas developed by nine designing teams – young, talented, full of hope for market success! This is the quintessence of the first edition of the “Forge of Ideas” – a support programme for young and innovative businesses. SkyHUB – a Lodz-based coworking and a place friendly to start-ups – is ending this acceleration round with a pitching session. You will see people brought here – to the stage of the 2020 Lodz Innovation Days – by their determination to carry out their business ideas. Under the careful eyes of the Forge’s mentors, they examined their ideas in scope of the five key aspects of creating and developing new businesses. During the event, we will find out how they are planning to use these ideas to change the world!

 

Lodzkie Innovation Days
Panel II „From a common idea to a winning project”

New business ideas and their initiators have a long and challenging way to go before they can refer to their ideas as businesses. What makes this process easier? Obtaining knowledge and support from those, who see business from a much wider perspective, who have the tools to support others, and who know how important mentoring is in the process “from the idea to the business”. What path did the start-ups ending their acceleration in SkyHUB have to conquer? We will be discussing such matters with five mentors of the programme, who worked together with the creators for several weeks. We will also see what tools help build a start-up community and what opportunities for development they bring. In the closing panel, we will ask representatives of the business community how they support local innovators in order to maximise their chances for success on a grand scale.