Gabryelak Ewa

‹ wróć

Gabryelak Ewa

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Absolwentka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, specjalizacja amerykanistyka i mass media na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu funduszy Unii Europejskiej w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego i Zbiorowego Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W 2017 r. uzyskała tytuł doktora na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego w dziedzinie socjologii.

Autorka recenzowanych publikacji z zakresu współpracy samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych w sferze edukacji, nierówności edukacyjnych na obszarach wiejskich oraz wykorzystania środków unijnych w latach 2004-2013. Od 2005 roku pracuje jako członek zespołu projektowego i kierownik projektów realizując projekty edukacyjne i społeczne dla społeczności lokalnych finansowane w ramach EFS na uczelniach oraz w sektorze publicznym. Od 2016 roku związana zawodowo z Województwem Łódzkim, realizuje projekt „Innowacyjny ekosystem w zakresie inteligentnej opieki nad osobami starszymi” (I-CARE-SMART) Interreg Europa Środkowa i projekt Samorządowe Centrum Gospodarki Cyrkularnej i Umiędzynarodowienia Przedsiębiorstw „ŁÓDZKIE GREEN HUB” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014-2020).
Loga w stopce